Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 73

Poslední dobrý král Izraele

Poslední dobrý král Izraele

KDYŽ se Josijáš stal králem dvou jižních izraelských kmenů, bylo mu teprve osm let. Byl to tedy velmi mladý král. Ze začátku mu proto s kralováním pomáhali někteří starší muži.

Když byl Josijáš králem sedm let, začal již pátrat po Jehovovi. Řídil se příkladem dobrých králů, jako byl David, Jehošafat a Ezekjáš. Ještě než mu bylo dvacet let, udělal něco velmi odvážného.

Většina Izraelitů už mnoho let dělala špatné věci. Uctívali falešné bohy a klaněli se před modlami. A tak Josijáš se svými muži začal ničit všechno, co sloužilo k uctívání falešných bohů. To nebylo snadné, protože tyto bohy uctívalo mnoho lidí. Na obrázku vidíš, jak Josijáš se svými muži rozbíjí modly.

Potom Josijáš vybral tři muže, aby dohlíželi na opravu Jehovova chrámu. Lidé udělali sbírku a z vybraných peněz pak tito muži zaplatili dělníkům za práci. Při opravách chrámu tam velekněz Chilkijáš našel něco velmi důležitého. Byla to kniha Zákona, kterou před dávnou dobou na Jehovův příkaz napsal Mojžíš. Později se ztratila a mnoho let o ní nikdo nevěděl.

Knihu Zákona přinesli Josijášovi, a ten požádal, aby mu z ní předčítali. Když Josijáš slyšel, co je v knize napsáno, uvědomil si, že národ nedodržoval Jehovův zákon. Byl proto velmi smutný, a tak roztrhl svůj oděv, jak to vidíš na obrázku. Řekl: ‚Jehova se na nás hněvá, protože naši otcové nedodržovali zákony, které jsou napsané v této knize.‘

Josijáš nařídil veleknězi Chilkijášovi, aby zjistil, zda Jehova Izraelity potrestá. Chilkijáš se proto vydal k prorokyni Chuldě a zeptal se jí na to. Ta mu řekla, co Jehova udělá. Chilkijáš měl Josijášovi vyřídit: ‚Jeruzalém a všechen lid budou potrestáni, protože uctívali falešné bohy a země byla plná špatnosti. Ale protože ty, Josijáši, jsi dělal dobré věci, tento trest přijde teprve po tvé smrti.‘