Přejít k článku

Co Bible říká o manželství?

Co Bible říká o manželství?

Co říká Bible

 Potom co Bůh stvořil prvního muže a ženu, spojil je manželským svazkem. Mělo mezi nimi být výjimečné pouto a měli vytvořit takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře oni i jejich děti. (1. Mojžíšova 1:27, 28; 2:18)

 Bůh chce, aby lidé v manželství byli šťastní. (Přísloví 5:18) Do Bible nechal zapsat rady a zásady, které jim v tom můžou pomoct.

V tomto článku se dozvíte:

 Jaká jsou Boží měřítka pro manželství?

 Bůh už na začátku stanovil, že manželství má být svazek mezi jedním mužem a jednou ženou. (1. Mojžíšova 2:24) Bůh neschvaluje polygamii, homosexuální vztahy, ani když spolu dva lidé žijí bez uzavření manželství. (1. Korinťanům 6:9; 1. Tesaloničanům 4:3) Ježíš své následovníky učil, aby dodržovali měřítka pro manželství, která na začátku stanovil Bůh. (Marek 10:6–8)

 Bůh se na manželství dívá jako na trvalý svazek. Při svatbě si muž a žena slibují, že si budou navzájem věrní a že spolu budou žít až do smrti. Bůh očekává, že svůj slib dodrží. (Marek 10:9)

 Je v pořádku, když manželé žijí odděleně nebo se chtějí rozvést?

 Může se stát, že manželé nějaký čas nemůžou být spolu, třeba když musí jeden z nich odcestovat, aby vyřešil nějakou naléhavou rodinnou záležitost. Podle Bible by ale neměli žít odděleně kvůli tomu, že mají v manželství problémy. Naopak se v ní píše, aby se snažili problémy vyřešit a usmířit se. (1. Korinťanům 7:10)

 Jediným biblickým důvodem pro rozvod je cizoložství. (Matouš 19:9) Když se manželé rozhodnou žít odděleně nebo se rozvést z jiného důvodu než kvůli nevěře, ani jeden z nich není podle Bible volný pro nový vztah nebo manželství. (Matouš 5:32; 1. Korinťanům 7:11)

 Musí být manželství uznané zákonem, aby ho Bůh schvaloval?

 Bůh očekává, že pokud jde o manželství, křesťané se budou řídit zákony země, ve které žijí. (Titovi 3:1) Pokud je to možné, muž a žena by měli uzavřít manželství tak, jak jim zákony stanovují. Tím ukážou, že je respektují a že uznávají manželství jako trvalý svazek, jak to určil Bůh. a

 Jakou úlohu mají podle Bible manželé a manželky?

  •   Odpovědnost obou. V tom, jak se k sobě manžel a manželka chovají, by měla být vidět láska a úcta. (Efezanům 5:33) Měli by být vnímaví k citovým a sexuálním potřebám svého partnera a vyhnout se jakékoli formě nevěry. (1. Korinťanům 7:3; Hebrejcům 13:4) A pokud mají děti, za jejich výchovu jsou odpovědní oba dva. (Přísloví 6:20)

     Bible neříká, jak si mají manželé mezi sebou rozdělit péči o domácnost a kdo se má starat o finanční zajištění rodiny. Sami se dohodnou, co jim vyhovuje nejvíc.

  •   Úloha manžela. Bible říká, že „manžel je hlavou své manželky“. (Efezanům 5:23) To znamená, že manžel by měl svoji rodinu vést a dělat rozhodnutí, která budou pro manželku a děti co nejlepší.

     Měl by si být jistý, že se jeho rodině dobře daří po fyzické, citové i duchovní stránce. (1. Timoteovi 5:8) Když manžel se svojí manželkou spolupracuje a při rozhodování bere v úvahu její názory a pocity, ukazuje tím, že si váží toho, jaká je a co pro rodinu dělá. (Přísloví 31:11, 28) Bible říká, že manžel by měl svoji úlohu plnit s láskou. (Kolosanům 3:19)

  •   Úloha manželky. Bible říká, že „manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu“. (Efezanům 5:33) Bohu dělá radost, když manželka respektuje úlohu, kterou dal jejímu manželovi.

     Manželka by měla svého manžela podporovat, pomáhat mu, aby dělal dobrá rozhodnutí, a uznávat ho jako hlavu rodiny. (1. Mojžíšova 2:18) Manželka, která dobře plní svoji úlohu, je podle Bible velmi cenná. (Přísloví 31:10)

 Vyžaduje dnes Bůh od manželů, aby měli děti?

 Ne. V minulosti ale Bůh některým svým služebníkům řekl, aby děti měli. (1. Mojžíšova 1:28; 9:1) Na křesťany se však tento pokyn nevztahuje. Ježíš svým následovníkům nikdy nepřikázal, že musí mít děti. A neříkali to ani první křesťané. Manželé se můžou sami rozhodnout, jestli děti mít budou, nebo ne.

 Jak Bible může pomoct v manželství mně?

 Bible dává manželům dobré rady, které jim můžou pomoct při vstupu do manželství. Taky jim pak v manželství pomůžou řešit problémy nebo se jim úplně vyhnout.

 Rady z Bible manželům pomáhají...

a Biblický pohled na manželství založené na takzvaném zvykovém neboli obyčejovém právu je vysvětlený ve Strážné věži z 15. října 2006, strana 21, odstavec 12.