Malachiáš 2:1–17

  • Kněží nepoučují lid tak, jak by měli (1–9)

    • Rty kněze by měly střežit poznání (7)

  • Lidé se bezdůvodně rozvádí (10–17)

    • „‚Nenávidím rozvod,‘ říká Jehova“ (16)

2  „A toto přikázání je pro vás, kněží.+  Pokud nebudete naslouchat a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno,“ říká Jehova, Bůh vojsk, „prokleji vás+ a změním vaše požehnání v prokletí.+ A už jsem ho v prokletí změnil, protože si to neberete k srdci.“  „Zničím* semeno, které jste zaseli,+ a do obličeje vám vmetu výkaly, výkaly zvířat obětovaných při vašich svátcích, a vás vynesou spolu s nimi.  Pak pochopíte, že jsem vám toto přikázání dal proto, aby má smlouva s Levim zůstala v platnosti,“+ říká Jehova, Bůh vojsk.  „Uzavřel jsem s ním smlouvu o životě a pokoji a obojí jsem mu dal, aby měl bázeň.* Bál se mě a moje jméno měl v úctě.  V jeho ústech byl zákon pravdy*+ a z jeho rtů nevyšlo nic špatného. Žil se mnou v pokoji a v upřímnosti+ a mnohé odvrátil od provinění.  Rty kněze by totiž měly střežit poznání a z jeho úst by mělo vycházet poučení,*+ protože je poslem Jehovy, Boha vojsk.  Ale vy jste sešli z cesty a mnozí kvůli vám padli – nedodržují zákon.*+ Porušili jste smlouvu, kterou jsem uzavřel s Levim,“+ říká Jehova, Bůh vojsk.  „Proto způsobím, že vámi budou všichni pohrdat, a ponížím vás před nimi, protože jste se nedrželi mých cest a nebyli jste při uplatňování zákona nestranní.“+ 10  „Nemáme všichni jednoho otce?+ Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy jeden s druhým jednáme zrádně+ a znesvěcujeme tak smlouvu, kterou uzavřel s našimi předky? 11  Juda jedná zrádně a v Izraeli a v Jeruzalémě se páchá něco odporného. Juda znesvětil Jehovu,+ který miluje to, co je svaté,* a vzal si za manželku ctitelku* cizího boha.+ 12  Jehova odstraní z Jákobových stanů každého, kdo něco takového dělá, ať je to kdokoli,* i kdyby Jehovovi, Bohu vojsk, přinášel oběti.“+ 13  „A je tu další* věc, kterou děláte. Kvůli ní se Jehovův oltář pokrývá slzami, pláčem a vzdycháním. Proto si už Bůh nevšímá vašich obětí a nic z toho, co mu přinášíte, ho netěší.+ 14  Ptáte se: ‚Kvůli čemu?‘ Kvůli tomu, že Jehova je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, se kterou jednáš zrádně, i když je tvou partnerkou a zákonnou manželkou.*+ 15  Ale jsou i takoví, kteří to nedělají, protože jim zůstalo něco z ducha. O co usilují? O to, aby jejich potomci byli skutečně Božím lidem.* Proto dávejte pozor, jakého máte ducha, a s manželkou svého mládí nejednejte zrádně. 16  Já totiž nenávidím* rozvod,“+ říká Jehova, Bůh Izraele, „i toho, kdo se dopouští násilí,“* říká Jehova, Bůh vojsk. „Dávejte tedy pozor, jakého máte ducha, a nejednejte zrádně.+ 17  Unavujete Jehovu svými slovy.+ Ptáte se: ‚Čím ho unavujeme?‘ Tím, že říkáte: ‚Každý, kdo dělá špatné věci, je v Jehovových očích dobrý a takové má rád‘,+ nebo tím, že říkáte: ‚Kde je Bůh práva?‘“

Poznámky

Dosl. „pokárám“.
Nebo „respekt, úctu“.
Nebo „vyučoval pravdu“.
Nebo „zákon“.
Nebo možná „mnozí kvůli vašemu poučování padli“.
Nebo možná „znesvětil Jehovovu svatyni“.
Dosl. „dceru“.
Dosl. „toho, kdo je vzhůru, a toho, kdo odpovídá“.
Dosl. „druhá“.
Nebo „manželkou podle smlouvy“.
Dosl.: „O Boží semeno.“
Dosl. „on nenávidí“.
Dosl. „kdo svůj oděv pokrývá násilím“.