Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Cizoložství

Cizoložství

Ačkoli se obecně manželská věrnost vyzdvihuje, cizoložství stále ničí mnoho rodin.

Co je cizoložství?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

V některých kulturách se nevěra, zvlášť ze strany mužů, nepovažuje za špatnou. A jsou lidé, kteří manželství nepokládají za trvalý svazek.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Když se v Bibli píše o cizoložství, obvykle se tím myslí dobrovolný pohlavní styk s někým jiným než s vlastním manželským partnerem. (Job 24:15; Přísloví 30:20) Cizoložství je Bohu odporné. Ve starověkém Izraeli se trestalo smrtí. (3. Mojžíšova 18:20, 22, 29) Ježíš učil, že křesťané se cizoložství musí vyhýbat. (Matouš 5:27, 28; Lukáš 18:18–20)

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Ti, kdo cizoloží, porušují slavnostní slib, který dali svému partnerovi při svatbě. Je to také hřích proti Bohu. (1. Mojžíšova 39:7–9) Navíc následkem cizoložství mohou být děti odtrženy od jednoho z rodičů. Kromě toho Bible varuje, že „Bůh bude soudit . . . cizoložníky“. (Hebrejcům 13:4)

„Manželství ať je pro všechny počestné a manželské lože ať je neposkvrněné.“ Hebrejcům 13:4

 Znamená cizoložství konec manželství?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Lidé, kteří jsou v manželství, mají podle Bible možnost se v případě partnerovy nevěry rozvést. (Matouš 19:9) To znamená, že podvedený partner se může rozhodnout, jestli s nevěrným partnerem zůstane, nebo ne. Toto rozhodnutí je čistě na něm. (Galaťanům 6:5)

Nicméně Bůh pokládá manželství za posvátný celoživotní svazek. (1. Korinťanům 7:39) Nenávidí, když se někdo rozvádí z malicherných důvodů, například proto, že je se svým partnerem nespokojený. Rozhodnutí se rozvést by se tedy mělo důkladně zvážit. (Malachiáš 2:16; Matouš 19:3–6)

„Každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, kromě z důvodu smilstva, činí ji předmětem cizoložství.“ Matouš 5:32

Je cizoložství neodpustitelný hřích?

CO ŘÍKÁ BIBLE

V Bibli se píše, že těm, kdo svého špatného jednání litují a přestanou s ním, Bůh odpustí. To se týká i lidí, kteří se dopustili cizoložství. (Skutky 3:19; Galaťanům 5:19–21) Dokonce se v ní dočteme o mužích a ženách, kteří s takovým jednáním skončili a později si s Bohem vytvořili blízký vztah. (1. Korinťanům 6:9–11)

Bůh projevil milosrdenství izraelskému králi Davidovi, který měl pohlavní styk s manželkou jednoho ze svých důstojníků. (2. Samuelova 11:2–4) Bible uvádí, že to, co David udělal, se Bohu „jevilo jako špatné“. (2. Samuelova 11:27) David přijal pokárání, svého jednání litoval a Bůh mu odpustil. Přesto musel nést smutné následky. (2. Samuelova 12:13, 14) Moudrý král Šalomoun později řekl, že ten, „kdo . . . cizoloží, nemá rozum“. (Přísloví 6:32, Ekumenický překlad)

CO MŮŽETE DĚLAT

Pokud jste se dopustili cizoložství, musíte jak Boha, tak svého partnera poprosit o odpuštění. (Žalm 51:1–5) Naučte se nenávidět cizoložství tak, jako ho nenávidí Bůh. (Žalm 97:10) Buďte pevně rozhodnutí vyhýbat se pornografii, neoddávat se erotickým představám, neflirtovat ani nedělat nic dalšího, co by ve vás vzbuzovalo touhu po někom jiném, než je váš partner. (Matouš 5:27, 28; Jakub 1:14, 15)

Pokud vám byl partner nevěrný, buďte si jistí, že Bůh chápe vaše pocity. (Malachiáš 2:13, 14) Proste ho o útěchu a moudrost, a on vás posílí. (Žalm 55:22) Když se rozhodnete svému partnerovi odpustit a zůstat s ním, oba se budete muset hodně snažit o to, abyste manželské pouto obnovili. (Efezanům 4:32)

Když král David litoval svého hříchu, prorok Natan mu řekl: „Jehova proto opravdu nechává tvůj hřích projít.“ 2. Samuelova 12:13