Matie 16:1-28

  • Be seli i kɛ ɔ yo abonuan sa kun (1-4)

  • Farizifuɛ nin Sadisefuɛ’m be kpanwun ayre’n (5-12)

  • Famiɛn diwlɛ’n i lakle mun (13-20)

    • Yɔbuɛ tanda su yɛ asɔnun’n taka-ɔ (18)

  • Zezi i wie’n i su bolɛ (21-23)

  • Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kpa mun (24-28)

16  Yɛ Farizifuɛ mun nin Sadisefuɛ’m be wunngeli i wun lɛ naan bé sɛ́ i nían. I sɔ’n ti’n, be seli i kɛ ɔ yo abonuan sa kun m’ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ’n ɔ kle be.  Ɔ tɛli be su kɛ: “Kɛ aliɛ ko jɔ’n amun se kɛ, ‘Lika’n wá kpája, afin ɲanmiɛn su lɔ’n blo kɛ sin sa.’  Yɛ nglɛmun’n, amun se kɛ, ‘Lika’n su yoman kpa andɛ, nzue’n wá tɔ́, afin ɲanmiɛn su lɔ’n blo kɛ sin sa, sanngɛ ɔ ti mlanwa.’ Wafa nga ɲanmiɛn su lɔ’n fa ti’n, amun si i nun yiyi. Sanngɛ amun siman blɛ’m be nzɔliɛ’m be nun yiyi.  Ajulisufuɛ klunwifuɛ mɔ be ti kɛ sran mɔ be kunndɛ bla be yi bo annzɛ bian be wun bo* sa’n, be kunndɛ titi kɛ be yo nzɔliɛ like be kle be. Sanngɛ sɛ w’a yoman Zonasi i nzɔliɛ like liɛ’n, be su yoman nzɔliɛ like uflɛ fi be kleman be.” Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ yacili be lɛ ɔli.  I sɔnnzɔnfuɛ’m be kpɛli nzue’n be juli i bue kun lɔ. Be kɔlɛ su’n, be wla fili, b’a faman kpanwun.  Zezi seli be kɛ: “Maan amun ɲin tran su, yɛ amun nian amun wun Farizifuɛ nin Sadisefuɛ’m be kpanwun ayre’n i lika.”  I sɔ’n ti’n, be buli akunndan be seli be wiengu kɛ: “Y’a faman kpanwun fi.”  Kɛ Zezi sili sɔ’n, ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun su kɛn i amun afiɛn lɔ kɛ amun a faman kpanwun-ɔn? ?Ɔ yo sɛ ti yɛ amun lafiman Ɲanmiɛn su kpa sɔ-ɔ?  ?Amun nin-a wunmɛn i wlɛ? ?Annzɛ kusu amun wla w’a fi kpanwun nnun mɔ yasua akpi nnun (5.000) be dili’n su? ?Kɛ amun isɛli i onga’n, gbogbo nga amun ɲɛnnin i’n, amun wla w’a fi su? 10  ?Annzɛ kpanwun nso mɔ yasua akpi nnan (4.000) be dili’n nin gbogbo dandan nga i onga’n yili be’n be nuan’n, amun wla w’a fi su? 11  ?Ɔ yo sɛ ti yɛ amun wunmɛn i wlɛ kɛ nán kpanwun ndɛ yɛ n su kan kle amun’n niɔn? Sanngɛ amun nian amun wun Farizifuɛ nin Sadisefuɛ’m be kpanwun ayre’n i lika.” 12  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be wunnin i wlɛ kɛ nán kpanwun ayre lika yɛ i waan be nian be wun-ɔn, sanngɛ like nga Farizifuɛ mun nin Sadisefuɛ’m be kle’n, i lika yɛ i waan be nian be wun-ɔn. 13  Kɛ Zezi juli Sezare-Filipu mɛn’n nun’n, ɔ usɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: “?Sran’m be waan wan yɛle Sran wa’n?” 14  Be seli kɛ: “Wie’m be waan Zan Batɛmun yofuɛ’n yɛle wɔ. Sanngɛ wie’m be kusu be waan Eli yɛle wɔ, yɛ wie mun ekun be waan Zeremin yɛle wɔ, annzɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be nun kun yɛle wɔ.” 15  Ɔ usali be kɛ: “?Sanngɛ amun liɛ’n, amun waan wan yɛle min?” 16  Simɔn Piɛli tɛli su kɛ: “Klisi’n yɛle wɔ, a ti Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n i Wa.” 17  Zezi tɛli i su kɛ: “Zonasi wa Simɔn, ɔ liɛ su ti ye, afin nán klɔ sran yɛ ɔ yili i nglo kleli wɔ-ɔ, sanngɛ min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n niɔn. 18  Asa kusu, ń kán klé wɔ kɛ: A ti Piɛli, yɔbuɛ tanda nga su yɛ ń kplán min asɔnun’n niɔn, yɛ Ndia’n* i anuan’m be su kwlɛmɛn i. 19  Ń fá ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n i lakle mun ń mán wɔ, yɛ like kwlaa nga a ci i asiɛ’n su wa’n, nn b’a dun mmua b’a ci i ɲanmiɛn su lɔ, yɛ like kwlaa nga a ɲannji i asiɛ’n su wa’n, nn b’a dun mmua b’a ɲannji i ɲanmiɛn su lɔ.” 20  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ wlɛli i sɔnnzɔnfuɛ’m be su nun kpa kɛ nán be se sran fi kɛ i yɛ ɔ ti Klisi’n niɔn. 21  Kɛ ɔ fɛ i blɛ sɔ’n nun’n, Zezi yiyili nun kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ ɔ fata kɛ ɔ wɔ Zerizalɛmun naan ɔ wun ɲrɛnnɛn kpanngban kpɛnngbɛn mun nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, ɔ nin mmla klɛfuɛ’m* be sa nun, kpɛkun bé kún i. Sanngɛ i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan. 22  Kɛ ɔ seli sɔ’n, Piɛli fɛ i ɔli aamiɛn naan w’a ko ijɔ i. Ɔ seli i kɛ: “E Min, si ɔ wun aunnvuɛ! Sa sɔ’n su juman ɔ su mlɔnmlɔn.” 23  Sanngɛ ɔ kacili i sin sili Piɛli, yɛ ɔ seli i kɛ: “Sin min sin lɔ, Satan! A su tanndan* min ɲrun, afin akunndan nga a bu’n, ɔ timan Ɲanmiɛn liɛ’n su. Sanngɛ klɔ sran akunndan yɛ a bu-ɔ.” 24  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: “Sɛ sran kun waan ɔ́ sú min su’n, maan ɔ klɛn i wun yɛ maan ɔ fɛ i ɲrɛnnɛn waka’n* naan ɔ su min su titi. 25  Afin sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i nguan’n, i nguan’n fí i sa. Sanngɛ sran nga i nguan’n fi i sa min ti’n, ɔ́ ɲɛ́n i ekun. 26  ?Nanwlɛ, sɛ sran kun ɲan mɛn’n nun ninnge’m be ngba naan sanngɛ i nguan’n fi i sa’n, nn like yɛ ɔ yoli-ɔ? ?Annzɛ nguan ɲanlɛ ti’n, ngue yɛ sran kun mán-ɔn? 27  Afin ɔ fata kɛ Sran wa’n fɛ i Si i aɲrunɲan’n bla. Ɔ nin i anzi mun yɛ bé bá-ɔ. Ɔ́ wá nían sran’m be tinuntinun be nzuɛn’n su, kpɛkun ɔ́ yí i nuan like mán be. 28  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be nga be jinjin wa yɛ’n, be nun wie’m bé dún mmua wún kɛ Sran wa’n w’a bɛ i Famiɛn diwlɛ’n nun ka naan b’a wu.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “be nantiman ndɛnman su.”
Annzɛ “Adɛsi.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “like mɔ be ja kpla su’n.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.