Matie 18:1-35

  • Famiɛn diwlɛ’n nun’n, sran nga i dan trɛ i wiengu mun’n (1-6)

  • Ninnge nga be kwla yo maan sran ja kpla’n (7-11)

  • Bua ng’ɔ mlinnin’n i wun ɲanndra (12-14)

  • Like ng’ɔ fata kɛ sran kun yo naan w’a ɲɛn i niaan’n (15-20)

  • Kanga ng’ɔ yaciman sa cɛman’n i wun ɲanndra (21-35)

18  Dɔ kunngba sɔ’n su’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ, naan b’a usɛ i kɛ: “?Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n nun’n, wan yɛ i dan trɛ i wiengu mun-ɔn?”  I sɔ’n ti’n, ɔ flɛli ba kaan kun. Ɔ fɛ i jrannin be afiɛn lɛ,  yɛ ɔ seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sɛ amun a kaciman* naan amun a yoman kɛ ba kanngan mun sa’n, ɔ lemɛn i yowlɛ, amun su wluman ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n nun.  Ɔ maan sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, m’ɔ yo i wun kɛ bakan nga sa’n, i yɛ ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n nun’n, i dan trɛ i wiengu mun-ɔn.  Yɛ sran ng’ɔ sɔ ba kaan nga nun min dunman nun’n, nn w’a sɔ min nun wie.  Sanngɛ sran ng’ɔ yo naan ba kanngan nga be lafi min su yɛ’n be nun kun w’a lafiman min su kun’n,* ɔ flunman kɛ be fa yɔbuɛ dan mɔ be fa tin like mɔ aflunmun kun kpɛ i wun’n, be minndɛ i kɔmin naan be to i yi jenvie’n i bunman’n nun.  “Asiɛ’n sufuɛ mun, amun yako! Afin amun fa like sie atin’n nun naan sran’m be ja kpla su. I yo, saan like mɔ sran ja kpla su’n, ɔ́ trán atin’n nun. Sanngɛ sran ng’ɔ yo maan i wiengu’m be ja kpla’n, i yako!  Ɔ maan sɛ ɔ sa’n annzɛ ɔ ja’n yo maan a yo sa tɛ’n,* kpɛ naan to yi i blo mmua lɔ. Afin sɛ ɔ sa ti sin annzɛ ɔ ja ti sin naan a ɲan nguan’n, ɔ ti kpa tra kɛ ɔ sa nɲɔn mun annzɛ ɔ ja nɲɔn’m be tran lɛ naan be to wɔ be yi i sin ng’ɔ nuanman le’n nun.  Kusu sɛ ɔ ɲinma’n yo maan a yo sa tɛ’n,* tu naan to yi i blo mmua lɔ. Sɛ ɔ ka ɔ ɲinma kunngba naan a ɲan nguan’n, ɔ flunman tra kɛ ɔ ɲinma nɲɔn’m be tran lɛ naan be to wɔ be yi i Zeɛnin* m’ɔ ti sin ɲanɲanɲan’n, i nun. 10  An nian amun wun, nán amun bu ba kanngan nga’m be nun kun kɛ ɔ timan sran. Afin maan n kan kle amun kɛ, be anzi mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n, be ɲin ta min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i ɲrun cɛn kwlaa. 11  —— 12  “?Amun bu ndɛ nga sɛ? ?Sɛ sran kun le bua ya (100), naan be nun kun mlin’n, ɔ su yaciman ablangwlan-nin-ngwlan (99) onga mun oka’m be su lɛ ko kunndɛman kun ng’ɔ mlinnin’n? 13  Yɛ sɛ ɔ wun bua sɔ’n, nanwlɛ ń kán klé amun kpa kɛ bua sɔ’n ti’n i klun jɔ́ trá ablangwlan-nin-ngwlan (99) nga b’a mlinman’n. 14  I wafa kunngba’n, min* Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ kloman kɛ ba kanngan nga’m be nun kun sa bɔbɔ mlin. 15  “Kusu sɛ ɔ niaan kun yo sa tɛ’n, ko flɛ i aamiɛn naan sa ng’ɔ yoli m’ɔ timan kpa’n, tu i ɲin kle i.* Sɛ ɔ tie ɔ ndɛ’n, nn w’a ɲan ɔ niaan’n. 16  Sanngɛ sɛ ɔ tieman ɔ ndɛ’n, fa sran kun annzɛ sran nɲɔn maan be ko sunman wɔ. Afin ndɛ nga lalofuɛ nɲɔn annzɛ nsan be kan’n,* be bu i nanwlɛ. 17  Sɛ ɔ tieman be ndɛ’n, kan kle asɔnun’n nunfuɛ mun. Sɛ ɔ tieman asɔnun’n nunfuɛ’m be kusu be ndɛ’n, bu i kɛ ɔ ti kɛ be nga be timan Zuifu’n be sa, ɔ nin be nga be ti lapo defuɛ’n be sa. 18  “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ like kwlaa nga amun ci i asiɛ’n su wa’n, ɔ́ yó like mɔ b’a dun mmua b’a ci i ɲanmiɛn su lɔ-ɔ, yɛ like kwlaa nga amun ɲannji i asiɛ’n su wa’n, ɔ́ yó like mɔ b’a dun mmua b’a ɲannji i ɲanmiɛn su lɔ-ɔ. 19  Nanwlɛ maan n se amun ekun kɛ sɛ asiɛ’n su wa’n, amun nun nɲɔn amun ti amun wun aniɛn like cinnjin kun su’n, naan amun srɛ like sɔ’n, min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n ti’n, amún ɲɛ́n i. 20  Afin lika nga sran nɲɔn annzɛ sran nsan be yia lɛ min dunman nun’n, n wo be afiɛn.” 21  I sin’n, Piɛli bali wa seli i kɛ: “?E Min, kpɛ nɲɛ yɛ min niaan yó min sa yɛ ń yáci ń cɛ́ i-ɔ? ?Lele kpɛ nso?” 22  Zezi tɛli i su kɛ: “Maan n se wɔ, nán kpɛ nso-ɔ, sanngɛ kpɛ lele ableso-nin-nso (77). 23  “I sɔ’n ti’n, be kwla fa ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n be sunnzun famiɛn kun m’ɔ kunndɛli kɛ i kanga’m be yi i kalɛ ng’ɔ o be su’n be mɛn i’n. 24  Kɛ ɔ́ bó i bo’n, be fali bian kun mɔ i talan akpiakpi blu (10.000)* wo i su’n be blɛli i. 25  Sanngɛ kɛ mɔ bian’n leman like fi naan wa tannin kalɛ’n, famiɛn’n seli kɛ be yo bian’n nin i yi nin i mma mun, ɔ nin i sa nun ninnge’m be kwlaa be atɛ naan be fa tannin kalɛ’n. 26  I sɔ’n ti’n, kanga’n kotoli i bo, ɔ srɛli i kpa kɛ: ‘Yaci, minndɛ min kan, ń má yí i kwlaa ń mán wɔ.’ 27  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, kanga’n yoli i min’n i annvɔ, naan w’a yaci i nun. Kpɛkun ɔ yacili i su kalɛ’n kwlaa cɛli i. 28  Sanngɛ kɛ kanga sɔ’n fiteli’n, ɔ wunnin i wiengu kanga’m be nun kun mɔ i sika denie ya (100) wo i su’n. Ɔ trɛli i, ɔ miɛnnin i kɔmin fii. Ɔ seli i kɛ: ‘Yi min sika’n kwlaa man min.’ 29  Yɛ i wiengu kanga’n kóto i bo kpɛ́tɛ i-ɔ. Ɔ srɛli i kɛ: ‘Yaci, minndɛ min kan, ń má yí i kwlaa ń mán wɔ.’ 30  Sanngɛ w’a kplinman su. Ɔ ko yoli maan be toli bian’n be yili i bisua lele saan w’a wie i su kalɛ’n kwlaa tannin. 31  Kɛ i wiengu kanga’m be wunnin sa ng’ɔ juli’n, be wla boli be wun dan, naan b’a wɔ b’a ko kan sa kwlaa ng’ɔ juli’n, b’a kle be min’n. 32  Yɛ kanga’n i min’n maan be ko flɛli i, naan w’a se i kɛ: ‘Klunwifuɛ, kɛ a kpatali min’n, n yacili ɔ su kalɛ’n kwlaa n cɛli wɔ. 33  ?Ɔ fataman kɛ ɔ kusu a si ɔ wiengu kanga’n i aunnvuɛ kɛ nga n fa sili ɔ aunnvuɛ’n sa?’ 34  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ya dan mɔ i min’n fali’n ti’n, ɔ fɛ i wlali bisua sunianfuɛ’m be sa nun lele saan w’a wie i su kalɛ’n kwlaa tannin. 35  Nanwlɛ, sɛ amun tinuntinun amun yaciman sa nga amun niaan yo amun’n cɛmɛn i klun ufue su’n, min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n kusu su yaciman amun wun sa liɛ’n cɛman amun.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “sɛ amun a saman amun sin.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “i ja kpla’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ yo maan ɔ ja kpla’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ yo maan ɔ ja kpla’n.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “amun.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “tu i fɔ amanniɛn su.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “nuan.”
Jɛtɛ ufue talan 10.000 ti denie 60.000.000.