Matie 13:1-58

 • ƝANMIƐN I FAMIƐN DIWLƐ’N I WUN ƝANNDRA MUN (1-52)

  • Fie difuɛ’n (1-9)

  • Sa nga ti yɛ Zezi kan ndɛ ɲanndra nun’n (10-17)

  • Fie difuɛ’n i wun ɲanndra’n i bo tulɛ (18-23)

  • Ble’n nin ijre tɛ’n (24-30)

  • Mutadi mma’n nin kpanwun ayre’n (31-33)

  • Ndɛ mɔ Zezi kɛn i ɲanndra nun’n ɔ yo maan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ’n kpɛn su (34, 35)

  • Ble’n nin ijre tɛ’n be wun ɲanndra’n i bo tulɛ (36-43)

  • Aɲanbeun like kpa kun m’ɔ ti fiawa’n nin nɛnnglɛnman m’ɔ ti kpa dan’n (44-46)

  • Lala’n (47-50)

  • Ninnge kpakpa mɔ wie ti uflɛuflɛ yɛ wie ti nvuɛn’n (51, 52)

 • Zezi i klɔ’n sufuɛ’m b’a sɔmɛn i nun (53-58)

13  Cɛn sɔ’n nun’n, Zezi fin awlo’n nun fiteli ko trannin jenvie’n i nuan lɛ.  Kpɛkun sran kpanngban kpa be yiɛli i wun lɛ. Ɔ fuli alie kun nun trannin ase. Sran sɔ’m be kwlaa be jranjrannin jenvie’n nuan lɛ.  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ kannin ndɛ kpanngban ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli be kɛ: “Amun nian! Fie difuɛ kun ɔli kɛ ɔ́ kó lúa like.  Kɛ ɔ́ sánndi like sɔ’n kɔ́’n, wie’m be tɔli akpɔ’n i nuan, yɛ anunman’m be bali be wa dili.  Wie’m be kusu be tɔli kpangba’n su, lika mɔ asiɛ nunman lɛ kpa’n nun, kpɛkun be fifili ndɛndɛ afin asiɛ nunman lɛ kpa.  Sanngɛ kɛ wia’n boli’n be yrali, kpɛkun be wuli kee. Afin be leman olui.  Wie’m be liɛ’n, be tɔli owieowie’m be nun. Owieowie’m be fuli, kpɛkun be katali be su.  Wie’m be liɛ kusu’n, be tɔli asiɛ kpa’n su, kpɛkun be suli. Kun i mma ng’ɔ suli’n, ɔ tra nga be luali’n kpɛ ya (100), kun kusu i liɛ’n trɛ i kpɛ ablesiɛn (60), kun ekun i liɛ’n trɛ i kpɛ ablasan (30).  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie.”* 10  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bali, yɛ be seli i kɛ: “?Ngue ti yɛ a kan ndɛ mun ɲanndra nun kle be-ɔ?” 11  Ɔ tɛli su kɛ: “Amun liɛ’n, be mannin amun atin kɛ amun wun ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n i su ndɛ mɔ be ti fiawa’n be wlɛ. Sanngɛ be liɛ’n, b’a manman be i sɔ’n i wun atin. 12  Afin sran ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka su, kpɛkun ɔ́ ɲán wie kpanngban kpa. Sanngɛ sran ng’ɔ leman like’n, kan ng’ɔ o i sa nun bɔbɔ’n, bé dé. 13  I sɔ’n ti yɛ n kan ndɛ n kle be ɲanndra nun’n niɔn. Afin be nian ninnge mun, sanngɛ be niɛn i ngbɛn, be wunman like fi, yɛ be ti ndɛ mun, sanngɛ be ti i ngbɛn, be wunman be wlɛ. 14  Ɔ maan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin’n, ɔ kpɛn su be lika. Ɔ seli kɛ: ‘I tielɛfuɛ’n, amún tíe, sanngɛ amun su wunmɛn i wlɛ mlɔnmlɔn. Yɛ i nianlɛfuɛ’n amún nían, sanngɛ amun su wunman like fi mlɔnmlɔn. 15  Afin nvle nga nunfuɛ’m be awlɛn’n w’a kete. Ndɛ’n gua be su nun, sanngɛ be yomɛn i nuan su sa. Be muanmuan be ɲinma naan b’a wunman ase, yɛ be tannintannin be su naan b’a timan sa. I sɔ’n ti’n, like nga be se be kɛ be yo’n, be wunmɛn i wlɛ. Ɔ maan be saman be sin be baman min sin naan m’an yo be juejue.’ 16  “Sanngɛ amun liɛ’n, amun liɛ su ti ye, afin amun ɲinma wun ase, yɛ amun su’m be ti sa. 17  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kpanngban nin sran seinfuɛ kpanngban be kloli kɛ bé wún ninnge nga amun su wun be yɛ’n, sanngɛ b’a wunman be. Yɛ be kloli kɛ bé tí ndɛ nga amun su ti be yɛ’n, sanngɛ b’a timan. 18  “Siɛn’n, amun tie sran m’ɔ luali like’n i su ɲanndra’n i bo’n. 19  Kɛ sran kun ti Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ’n mɔ sanngɛ ɔ wunmɛn i bo’n, klunwifuɛ’n ba, kpɛkun ɔ yi like nga be luɛli i i awlɛn’n nun’n. I sɔ’n yɛle like ng’ɔ tɔli akpɔ nuan’n. 20  Like ng’ɔ tɔli kpangba’n su’n, yɛle sran nga m’ɔ ti Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ’n, m’ɔ ka lɛ sɔ nun aklunjuɛ su’n. 21  Ɔ nin i sɔ ngba’n, ndɛ sɔ’n traman ndin i awlɛn’n nun. Sanngɛ ɔ ka lɛ le nɲɔn kun. Kpɛkun kɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ’n ti’n, ɲrɛnnɛn’n annzɛ yalɛ klelɛ’n ko bo i bo’n, kpɛkun i ja ka lɛ kpla. 22  Ng’ɔ tɔli owieowie’m be nun’n, yɛle sran ng’ɔ ti Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ’n, mɔ sanngɛ mɛn* nga nun ngokɔɛ’n, ɔ nin aɲanbeun ninnge mɔ be laka sran’n, be kata ndɛ m’ɔ tili’n su, kpɛkun ɔ yoman kpa. 23  Nga kusu m’ɔ tɔli asiɛ kpa’n su’n, yɛle sran ng’ɔ ti Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ’n, m’ɔ wun i bo’n, m’ɔ yo ye yɛ ɔ su mma kpa’n. Kun i mma ng’ɔ su’n, ɔ tra nga be luali’n kpɛ ya (100), kun kusu i liɛ’n trɛ i kpɛ ablesiɛn (60), kun ekun i liɛ’n trɛ i kpɛ ablasan (30).” 24  Ɔ buli ɲanndra kun ekun kleli be. Ɔ seli kɛ: “Be kwla fa ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n be sunnzun sran kun m’ɔ luali like kpa i fie’n su’n. 25  Kɛ sran’m bé láfi’n, i kpɔfuɛ’n bali, ɔ wa luali ijre tɛ wie ble’n i afiɛn naan w’a wɔ. 26  Kɛ ble’n fifili m’ɔ wlɔli’n, yɛ ijre tɛ’n kusu fiteli su-ɔ. 27  I sɔ’n ti’n, awlo kpɛn’n i kanga’m be bali be wa seli i kɛ: ‘?E Min, w’a luaman like kpa ɔ fie’n su? ?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ ijre tɛ’m be o fie’n su-ɔ?’ 28  Ɔ seli be kɛ: ‘Min kpɔfuɛ wie yɛ ɔ yoli i sɔ liɛ’n niɔn.’ Kanga’m be seli i kɛ: ‘?Ɔ maan a kunndɛ kɛ e wɔ e ko tutu be bo?’ 29  Ɔ seli be kɛ: ‘Cɛcɛ, ɔ cɛman naan kɛ amún tútú ijre tɛ’m be bo’n, amun a tutu ble’n i bo wie. 30  Amun yaci be nɲɔn’n be lɛ, maan be ɲin likawlɛ lele ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n ju. Ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n nun’n, ń sé ninnge kpɛfuɛ’m be kɛ: Amun dun mmua tutu ijre tɛ mun yɛ amun cici be sɔlɛsɔlɛ naan amun wɔ nun, kpɛkun amun isa ble’n be tiɛntiɛn i nuan be guɛ i min tanngannin’n nun lɔ.’” 31  Ɔ kannin ndɛ uflɛ ɲanndra nun ekun kleli be. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n, ɔ fa mutadi* mma kun mɔ sran kun luɛli i i fie’n nun’n. 32  Ɔ ti ninnge nga be lua be’n, be kwlaa be nun kaan kpafuɛ’n. Sanngɛ kɛ ɔ ko ɲin’n, i dan tra tro ja kwlaa, yɛ ɔ kaci waka. Ɔ maan anunman nga be tu sin nglo lɔ’n be ba be wa fɛ i sama mun kaci be lawlɛ.” 33  Ɔ kannin ndɛ kun ekun ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n ti kɛ kpanwun ayre mɔ bla kun fa sanngannin sanmlɛn suliɛ dandan nsan* nun lele i tɔlɛ wunmuan’n wlali’n sa.” 34  Zezi kannin ndɛ kwlaa sɔ mun ɲanndra nun kleli sran kpanngban sɔ mun. Ɔ leman ndɛ kun sa mɔ w’a kan kleman be ɲanndra nun-ɔn, 35  kɛ ɔ́ yó naan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n ɔ kannin’n w’a kpɛn su’n ti. Ɔ seli kɛ: “Kɛ ń úke min nuan’n, ɲanndra nun ndɛ yɛ ɔ́ fín min nuan fíte-ɔ. Ninnge nga kɛ ɔ fin mɛn’n i bo bolɛ* nun’n be ti fiawa’n, ń bó be ndolo.” 36  Kɛ ɔ mannin sran kpanngban kpa sɔ’m be atin mɔ be ɔli’n, ɔ wluli awlo’n nun lɔ. I sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ naan b’a se i kɛ: “Tu fie nun ijre tɛ’n i su ɲanndra’n i bo kle e.” 37  Ɔ tɛli su kɛ: “Sran ng’ɔ luali like kpa’n yɛle Sran wa’n. 38  Fie’n yɛle mɛn’n. Like kpa nga be luali’n, yɛle be ng’ɔ fata kɛ be wlu Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun’n.* Sanngɛ ijre tɛ’n, yɛle klunwifuɛ’n i mma mun. 39  Fie’n i fuɛ’n i kpɔfuɛ ng’ɔ luali ijre tɛ’n, yɛle Suɛn tɔnfuɛ’n. Ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n yɛle mɛn’n* i awieliɛ blɛ’n. Yɛ ninnge kpɛfuɛ mun yɛle anzi mun. 40  Ɔ maan wafa kunngba nga be tutuli ijre tɛ’n i bo mɔ be fa sin wɔli nun’n, kɛ ɔ́ wá yó sɔ mɛn’n* i awieliɛ blɛ’n nun-ɔn. 41  Sran wa’n ɔ́ wá súnmɛn i anzi mun, yɛ bé ísa i Famiɛn diwlɛ’n nun ninnge kwlaa nga be yo mɔ sran ja kpla’n, ɔ nin be mɔ be yo ninnge tɛtɛ’n be kwlaa. 42  Kpɛkun bé tó be gúa sin dan m’ɔ jue vlanwunvlanwun’n nun. Lɔ yɛ bé sún, bé dí be je-ɔ. 43  Blɛ sɔ’n nun’n, sran seinfuɛ’m bé kpája kpa kɛ wia’n sa be Si i Famiɛn diwlɛ’n nun. Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie.* 44  “Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n ɔ ti kɛ aɲanbeun like kpa kun m’ɔ ti fiawa fie kun nun, mɔ bian kun wunnin i m’ɔ fa fiali’n sa. Yɛ i klun m’ɔ ti jɔwa dan’n ti’n, ɔ ko yoli like kwlaa ng’ɔ le i’n i atɛ naan w’a to fie sɔ’n. 45  “Asa ekun’n, ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n ti kɛ aata difuɛ m’ɔ wlanwlan kunndɛ nɛnnglɛnman kpakpa mun’n sa. 46  Kɛ ɔ wunnin nɛnnglɛnman kun m’ɔ ti kpa dan’n, ɔ ɔli ko yoli like kwlaa ng’ɔ le i’n i atɛ ndɛndɛ, kpɛkun ɔ wa toli. 47  “Asa kusu’n, ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n ɔ ti kɛ lala mɔ be guɛli i jenvie’n nun m’ɔ trali jue wafawafa kwlaa’n sa. 48  Kɛ ɔ yili’n, be cuɛn bali jenvie nuan aunɲan’n su. Kpɛkun be trannin ase be kpali nga be ti kpa’n be guali be gbogbo nun. Sanngɛ nga be timan kpa’n, be guali be blo. 49  Kɛ ɔ́ wá yó sɔ mɛn’n* i awieliɛ blɛ’n nun-ɔn. Anzi’m bé wá bá, kpɛkun bé yí klunwifuɛ mun seinfuɛ’m be afiɛn. 50  Kpɛkun bé tó be gúa sin dan m’ɔ jue vlanwunvlanwun’n nun. Lɔ yɛ bé sún, bé dí be je-ɔ. 51  “?Amun a wun ninnge kwlaa sɔ’m be bo?” Be tɛli i su kɛ: “Ɛɛn.” 52  Yɛ ɔ seli be kɛ: “M’ɔ ti sɔ’n niɔn, nzra nun like klefuɛ kwlaa mɔ be kle i ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n i su like’n, ɔ ti kɛ bian kun m’ɔ ti awlobo kpɛn m’ɔ yi ninnge uflɛuflɛ nin ninnge nvuɛnnvuɛn i ninnge kpakpa’m be siewlɛ’n nun fite’n sa.” 53  Kɛ Zezi wieli ɲanndra nun ndɛ sɔ’m be kan’n, ɔ jasoli lɛ ɔli. 54  Kɛ ɔ bɛli i bɔbɔ i klɔ’n su’n, ɔ kleli sran’m be like be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun. I sɔ’n boli be nuan naan b’a usa kɛ: “?Yɛ ninfan yɛ bian nga nin ngwlɛlɛ nga nin abonuan sa yolɛ nga’m be fin-ɔn? 55  ?Nán waka sɛfuɛ’n i wa’n niɔn? ?Nɛ́n i nin yɛ be flɛ i Mari’n niɔn? ?Yɛ nɛ́n i niaan bian mun yɛle Zaki nin Zozɛfu nin Simɔn nin Zida? 56  ?Yɛ i niaan bla’m be kwlaa be nin e tranman wa? ?Yɛ nn ɔ nin i kwlaa ngalɛ’n fin nin?” 57  I sɔ’n ti’n, b’a lafimɛn i su.* Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Be bu Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i sran lika kwlaa. Saan i bɔbɔ i klɔ’n su ɔ nin i bɔbɔ i awlo’n nun yɛ be bumɛn i sran-ɔn.” 58  Yɛ i su mɔ be lafiman’n ti’n, w’a yoman abonuan sa kpanngban lɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Mt 11:15 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Ɔ ti like mma kaan kun m’ɔ o Palɛstinin lɔ-ɔ. Ɔ kwla ɲin lele ju mɛtri 4, kpɛkun ɔ le sama.
Ɔ ti kilo kɔe 10.
Blɛ nga Adan nin Ɛvu bé wú be mma mun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Glɛki nun’n, be se kɛ “Ɲanmiɛn Famiɛn diwlɛ’n i mma mun.”
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Mt 11:15 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “be ja kplali.”