Matie 10:1-42

  • Akoto 12 mun (1-4)

  • Jasin bolɛ’n i su afɔtuɛ manlɛ (5-15)

  • Bé klé Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be yalɛ (16-25)

  • Amun sro Ɲanmiɛn, nán amun sro sran (26-31)

  • Zezi ti’n, sran’m be nuan su sɛman (32-39)

  • Be nga be sɔ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun’n (40-42)

10  I sin’n, ɔ yiɛli i sɔnnzɔnfuɛ blu-nin-nɲɔn (12) mun. Yɛ ɔ mannin be kwlalɛ naan be fuan mmusu mun, yɛ be yo maan sran’m be tukpacɛ nin be wunnɛn ya wafawafa kwlaa be wie.  Akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be dunman mun yɛ: Simɔn mɔ be flɛ i Piɛli’n, ɔ nin i niaan bian Andre, yɛ Zebede wa Zaki nin i niaan bian Zan,  yɛ Filipu nin Batelemin, yɛ Toma nin Matie m’ɔ ti lapo defuɛ’n, yɛ Zaki m’ɔ ti Alfe wa’n, yɛ Tade,  yɛ Simɔn m’ɔ ti wakawakafuɛ’n,* yɛ Zida Iskariɔti mɔ i sin’n ɔ yili Zezi mannin sran mun’n.  Zezi sunmannin be blu-nin-nɲɔn (12) sɔ mun. Ɔ mannin be afɔtuɛ. Ɔ seli be kɛ: “Nán amun wɔ be mɔ be timan Zuifu’n be sin, yɛ nán amun wlu Samari klɔ fi nun.  Sanngɛ amun wɔ Izraɛli awlo’n nun bua mɔ b’a mlin’n be ngunmin be sin.  Kɛ amún kɔ́’n, amun bo ndolo se kɛ: ‘Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko.’  Amun yo be nga be wunnɛn yo be ya’n be juejue, amun cɛn be nga be wuli’n, amun yo maan kokowefuɛ’m be kokowe’n wie, amun fuan mmusu mun. N fɛ i sɔ yolɛ’n n cɛli amun, amun kusu nán amun de like fi.  Nán amun fa sika ɔkwlɛ, annzɛ jɛtɛ ufue, annzɛ aaba sika sie amun bo. 10  Nán amun fa aliɛ, annzɛ tralɛ nɲɔn,* annzɛ ngbabua, annzɛ kpɔnman. Afin sɛ be man junman difuɛ’n i aliɛ’n, i sɔ’n nin i fata. 11  “Klɔ dan annzɛ klɔ kaan kwlaa nga amun wlu nun’n, amun kunndɛ be nga be nin amun ndɛ’n i tilɛ fata’n, naan amun tran lɛ lele naan amun kɔlɛ blɛ’n ju. 12  Kɛ amun wlu awlo’n nun’n, amun yo i nunfuɛ’m be like. 13  Sɛ be nin amun ndɛ’n i tilɛ fata’n, maan muae mɔ amun bo man be kɛ be ɲan alaje’n, ɔ tran be su. Sanngɛ sɛ be nin amun ndɛ’n i tilɛ fataman’n, maan muae mɔ amun bo mannin be kɛ be ɲan alaje’n, ɔ sɛ i sin amun wun. 14  Klɔ kwlaa annzɛ awlo kwlaa nga amun wlu nun’n, sɛ b’a sɔman amun nun, annzɛ b’a tieman amun ndɛ’n, kɛ amún fín awlo sɔ’n nun annzɛ klɔ sɔ’n nun fíte’n, amun kpukpu amun ja wun ndutre’n. 15  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ Jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun’n, jɔlɛ nga bé dí klɔ sɔ’n, Sodɔmun nin Gomɔru klɔ’m be liɛ’n, ɔ́ yó sɔsɔ trá klɔ sɔ’n i liɛ’n. 16  “Amun nian! N su sunman amun, yɛ amún yó kɛ bua mɔ be o blo alua wlɛfuɛ’m be afiɛn’n sa. I sɔ’n ti’n, amun nian amun wun su kɛ wuo’m be fa nian be wun su’n sa. Yɛ nán akunndan tɛ tran amun klun, amun yo kɛ auble mun sa. 17  Amun sasa amun wun sran’m be lika, afin bé trá amun mán jɔlɛ difuɛ mun, yɛ bé bó amun nin ngble be Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun. 18  Yɛ min dunman nun ti’n, bé fá amun kɔ́ mɛn siefuɛ nin famiɛn’m be ja su. Ɔ maan amún kwlá dí min ti lalo klé be, yɛ amún dí min ti lalo klé nvlenvle’m be nunfuɛ mun. 19  Sanngɛ kɛ be ko fa amun ko man’n, ndɛ nga amún kán’n, ɔ nin wafa nga amún kán ndɛ sɔ’n, nán amun koko be ti. Afin dɔ kunngba sɔ’n su’n, Ɲanmiɛn maan amún wá sí ndɛ nga amun ko kan’n. 20  Afin nán amun ngunmin yɛ amún íjɔ-ɔ, sanngɛ amun Si i wawɛ’n, ɔ́ úka amun. 21  Asa kusu’n, sran kun fɛ́ i niaan mán kɛ be kun i, yɛ siɛ kun wá fɛ́ i wa mán sɔ wie. Ba’m bé jáso be si nin be nin’m be wun, yɛ bé fá be mán kɛ be kun be. 22  Kpɛkun min dunman’n ti’n, sran’m be kwlaa bé kpɔ́ amun, sanngɛ sran ng’ɔ jran kekle lele ju i awieliɛ’n, ɔ́ fíte nun. 23  Sɛ be kle amun yalɛ klɔ kun su’n, amun wanndi wɔ klɔ uflɛ su. Afin nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ amun su wieman Izraɛli klɔ’m be su sinsin mlɔnmlɔn naan Sran wa’n w’a ba. 24  “Sran m’ɔ suan like’n, i kpa trɛmɛn i like klefuɛ’n, yɛ kanga’n i kpa trɛmɛn i min’n. 25  Sɛ sran m’ɔ suan like’n kaci kɛ i like klefuɛ’n sa’n, ɔ ti kpa mɛn i. Yɛ sɛ kanga’n kaci kɛ i min’n sa’n, ɔ ti kpa mɛn i. ?Sɛ be flɛ awlo kpɛn’n kɛ Bɛlzebubu’n,* be mɔ be ti i awlo’n nunfuɛ mun yɛ be su flɛman be sɔ wie-ɔ? 26  I sɔ’n ti’n, nán amun sro be, afin ɔ leman sa kun sa mɔ be fiali su m’ɔ su fiteman nglo-ɔ. Yɛ ɔ leman nvialiɛ nun like kun sa mɔ be su siman nun-ɔn. 27  Ndɛ nga n kan kle amun aosin nun’n, amun kɛn i wia nun, yɛ ndɛ nga n tu i aswre kle amun’n, amun jran sua’m be ti su be bo i jɔ. 28  Yɛ nán amun sro be nga be kwla kun amun mɔ sanngɛ be kwlá yoman naan cɛn wie lele’n amun a ɲanman nguan’n. Sanngɛ amun sro sran ng’ɔ kwla nunnun amun Zeɛnin* nun’n. 29  Be yo ndrofia nɲɔn atɛ jɛtɛ mma kaan kun.* ?Nɛ́n i-ɔ? Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, sɛ be nun kun tɔ asiɛ wun’n, saan amun Si’n sí nun. 30  Amun timuɛn’n bɔbɔ’n, ɔ si i nuan. 31  Ɔ maan nán srɛ kun amun. Amun ti kpa tra ndrofia kpanngban. 32  “I sɔ’n ti’n, sran ng’ɔ kɛn i sran’m be ɲrun kɛ ɔ si min’n, n kusu ń kɛ́n i min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i ɲrun kɛ n si i. 33  Sanngɛ sran ng’ɔ kɛn i sran’m be ɲrun kɛ ɔ siman min’n, n kusu ń kɛ́n i min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i ɲrun kɛ n simɛn i. 34  Nán amun bu i kɛ anuansɛ yɛ n fa bali asiɛ’n su-ɔ. M’an faman anuansɛ m’an baman, sanngɛ tokofi yɛ n fa bali-ɔ. 35  Afin n bali sran’m be afiɛn sacilɛ. N bali ba yasua nin i si, ɔ nin ba bla nin i nin, ɔ nin sewi nin i sewi be afiɛn sacilɛ. 36  Nanwlɛ, sran kun i bɔbɔ i awlo’n nunfuɛ mun yɛ bé wá yó i kpɔfuɛ-ɔ. 37  Sran ng’ɔ klo i si annzɛ i nin tra min’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ. Yɛ sran ng’ɔ klo i wa yasua annzɛ i wa bla tra min’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ. 38  Sran ng’ɔ kplinman su kɛ ɔ́ súɛ i ɲrɛnnɛn waka’n* naan ɔ́ sú min su’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ. 39  Sran ng’ɔ sɛsɛ i nguan’n, ɔ́ fí i sa, yɛ sran nga min ti’n, i nguan’n fi i sa’n, ɔ́ ɲɛ́n i ekun. 40  “Sran ng’ɔ sɔ amun nun’n, nn w’a sɔ min nun, yɛ sran ng’ɔ sɔ min nun’n, nn w’a sɔ Sran ng’ɔ sunmannin min’n i nun wie. 41  Sran ng’ɔ nian kɛ sran kun ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ ti ɔ sɔ i nun’n, like nga be fa yo Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ i mo’n, bé fá yó i mo wie. Yɛ sran ng’ɔ nian kɛ sran kun ti kpa ti ɔ sɔ i nun’n, like nga be fa yo sran kpa i mo’n, yɛ ɔ́ ɲɛ́n i-ɔ. 42  Sran ng’ɔ nian kɛ ba kanngan nga’m be ti min sɔnnzɔnfuɛ ti’n, ɔ man be nun kun nzue flɔlɔ klowa kunngba bɔbɔ kɛ ɔ nɔn’n, nanwlɛ ń kán klé amun kɛ saan ɔ́ ɲɛ́n i nuan like.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “Kananeɛn.”
Be kwla se ekun kɛ “tralɛ uflɛ.”
Satan m’ɔ ti mmusu’m be wlengbi annzɛ be su kpɛn’n, yɛ be flɛ i sɔ-ɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “asariɔn kun.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.