Matie 5:1-48

 • ƝANMIƐN NDƐ KANLƐ OKA’N SU LƆ (1-48)

  • Zezi boli like klelɛ bo oka’n su lɔ (1, 2)

  • Be nga be liɛ su ti ye’n (3-12)

  • Njin nin kannin (13-16)

  • Zezi bali kɛ ɔ́ yó naan Mmla’n kpɛn su (17-20)

  • Ya falɛ’n (21-26), nin be wiengu bo bla annzɛ bian kunndɛlɛ’n (27-30), nin bian annzɛ bla yralɛ’n (31, 32), nin nda talɛ’n (33-37), nin klunngbɔ tulɛ’n (38-42), ɔ nin e kpɔfuɛ’m be klolɛ’n (43-48) be su afɔtuɛ

5  Kɛ ɔ wunnin sran kpanngban kpa sɔ mun’n, ɔ fuli oka’n su. Kpɛkun kɛ ɔ trannin ase’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ,  yɛ ɔ boli be like klelɛ bo-ɔ. Ɔ seli kɛ:  “Be nga be wun i wlɛ kɛ be mian Ɲanmiɛn wun’n* be liɛ su ti ye, afin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n ɔ ti be liɛ.  “Be nga be o awlabɔɛ nun’n be liɛ su ti ye, afin bé wá fɔ́nvɔ be.  “Be nga be ti wɛtɛɛfuɛ’n,* be liɛ su ti ye, afin asiɛ’n wá yó be liɛ.*  “Be nga be konvi sɔ sa nuan su sɛsɛ yolɛ kɛ awe nin nzuewe fa kun sran sa’n,* be liɛ su ti ye, afin be klun wá jɔ́!  “Be nga be si aunnvuɛ’n be liɛ su ti ye, afin bé wá sí be aunnvuɛ.  “Be nga sa tɛ fi nunman be awlɛn’n nun’n be liɛ su ti ye, afin bé wá wún Ɲanmiɛn.  “Be nga be ti sran afiɛn siesiefuɛ’n* be liɛ su ti ye, afin bé wá flɛ́ be Ɲanmiɛn i mma mun. 10  “Be nga be kleli be yalɛ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ti’n, be liɛ su ti ye, afin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n ɔ ti be liɛ. 11  “Kɛ min ti’n, sran’m be kpɛ amun nzowa mɔ be kle amun yalɛ’n, mɔ be kan ndɛ tɛtɛ wafa kwlaa be fa bua amun su ato’n, amun liɛ su ti ye. 12  Maan amun klun jɔ, yɛ maan amun wun blibli amun. Afin like nga bé wá fá yó amun mo ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ ti dan. Ka naan b’a wu amun’n, be kleli Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be yalɛ sɔ wie. 13  “Amun ti asiɛ’n su njin’n. ?Sanngɛ sɛ njin’n i ta’n kpɔ’n, ngue yɛ bé yó naan w’a yo klakla ekun-ɔn? Nanwlɛ, be kwlá fa yoman like fi kun, sɛ w’a yoman kɛ i blo yɛ bé gúa naan sran’m be tiatia su’n. 14  “Amun yɛ amun ti kɛ kannin sa mɛn’n nun-ɔn. Klɔ ng’ɔ o oka su’n, ɔ kwlá fiaman. 15  Kɛ be sɔ kannin nuan’n, be fa wlɛmɛn i gbogbo bo, sanngɛ be fa sie i kannin siewlɛ’n su, kpɛkun ɔ kpaja be kwlaa nga be o sua’n nun’n be su. 16  I wafa kunngba’n, maan amun kannin’n kpaja sran’m be ɲrun, naan be wun ninnge ɲɛnmɛn nga amun yo’n, naan be manman amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n. 17  “Nán amun bu i kɛ n bali Mmla’n* nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ’n be nunnunlɛ. M’an baman be nunnunlɛ, sanngɛ n bali kɛ ń yó naan be kpɛn su. 18  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ kannzɛ nglo nin asiɛ’n be sin’n, sanngɛ fluwa mma annzɛ nzɔliɛ nga be fa klɛli Mmla’n, be nun kun sa i bue su tuman nun le. Ɔ́ yó sɔ lele saan Mmla’n i nun ndɛ’m be kwlaa b’a kpɛn su. 19  I sɔ’n ti’n, sran ng’ɔ fɔn mmla kanngan kpafuɛ nga’m be nun kun’n, naan ɔ se sran mun kɛ be yo sɔ wie’n, ɔ nin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n fataman. Sanngɛ sran ng’ɔ nanti be su, kpɛkun ɔ fa kle sran mun’n, ɔ nin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n fata. 20  Afin ń kán klé amun kɛ sɛ amun nɲoliɛ’n i seiin traman mmla klɛfuɛ* nin Farizifuɛ’m be liɛ’n, amun su kwlá wluman ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n nun mlɔnmlɔn. 21  “Amun tili i kɛ be seli laafuɛ’m be kɛ: ‘Nán kun sran, sanngɛ sran ng’ɔ kun sran’n bé fɛ́ i kɔ́ jɔlɛ diwlɛ lɔ.’ 22  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ sran kwlaa ng’ɔ fɛ i niaan wie i wun ya m’ɔ guɛmɛn i ya’n i ase’n, bé fɛ́ i kɔ́ jɔlɛ diwlɛ lɔ. Yɛ ndɛ ng’ɔ nin kanlɛ fataman’n, sran ng’ɔ kan kle i niaan wie fa yo i finfin’n, bé fɛ́ i kɔ́ Jɔlɛ difuɛ dandan’m be ja su. Yɛ kusu sran ng’ɔ se i niaan wie kɛ: ‘Wɔ liɛ’n, w’a jinmin tɛtɛ kpa’n,’ sran sɔ’n nin Zeɛnin* m’ɔ ti sin ɲanɲanɲan’n i nun yilɛ fata. 23  “I sɔ’n ti’n, sɛ á kó mán Ɲanmiɛn i like tɛ yiwlɛ lɔ naan ɔ wla kpɛn su kɛ ɔ wun ndɛ o ɔ niaan wie klun’n, 24  yaci ɔ like mɔ ɔ waan á mán’n tɛ yiwlɛ’n i ɲrun lɛ, kpɛkun kɔ naan a nin ɔ niaan’n amun ko siesie amun afiɛn ka. I sin’n, sa ɔ sin naan ɔ like mɔ ɔ waan á mán’n, fa man. 25  “Sran ng’ɔ nin wɔ le ndɛ’n, a nin i be siesie ndɛ’n i ndɛndɛ blɛ mɔ a nin i te o jɔlɛ diwlɛ atin’n su’n. Kɛ ɔ ko yo naan w’a faman wɔ w’a wlaman jɔlɛ difuɛ’n i sa nun, naan jɔlɛ difuɛ’n w’a faman wɔ w’a wlɛmɛn i sa nun sran’n i sa nun, naan b’a toman wɔ b’a yiman wɔ bisua’n ti. 26  Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kɛ a su finman lɔ fiteman, saan w’a yi sika’n kwlaa lele w’a fa ɔ bo sika mma kaan m’ɔ ka’n,* w’a man. 27  “Amun tili i kɛ be seli kɛ: ‘Nán kunndɛ bla ɔ yi bo annzɛ bian ɔ wun bo.’ 28  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ sran kwlaa ng’ɔ nian bla kun lele ɔ bu i kunndɛlɛ akunndan’n, nn w’a dun mmua w’a kunndɛ bla sɔ’n i yi bo i awlɛn’n nun lɔ. 29  Sɛ ɔ ɲinma fama’n su yo naan ɔ ja kpla’n, tu naan to yi i blo mmua lɔ. Afin ɔ flunman kɛ ɔ lika kun tu lɛ tra kɛ be to ɔ wunnɛn wunmuan’n be yi i Zeɛnin’n* nun. 30  Asa kusu’n, sɛ ɔ sa fama’n su yo naan ɔ ja kpla’n, kpɛ naan to yi i blo mmua lɔ. Afin ɔ flunman kɛ ɔ lika kun tu lɛ tra kɛ ɔ wunnɛn wunmuan’n wɔ Zeɛnin’n* nun. 31  “Asa ekun’n, be seli kɛ: ‘Sran ng’ɔ yrɛ i yi’n, maan ɔ mɛn i fluwa m’ɔ kle kɛ b’a yra’n.’ 32  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ sran kwlaa ng’ɔ yrɛ i yi’n, sɛ w’a yoman kɛ w’a kunndɛ bian i bo’n,* nn w’a fɛ i w’a sie be wun bo bian kunndɛlɛ atin’n su. Yɛ sran ng’ɔ ja bla kun mɔ be yrɛli i’n, nn w’a kunndɛ sran yi. 33  “Asa ekun’n, amun si kɛ be seli laafuɛ’m be kɛ: ‘Ɔ fataman kɛ a ta nda, kpɛkun a yiɛmɛn i nuan. Sanngɛ ɔ fata kɛ a yia nda nga a ta Zoova’n, be nuan.’ 34  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ: Nán amun ta nda mlɔnmlɔn. Nán amun flɛ ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n ta nda, afin ɔ ti Ɲanmiɛn i famiɛn bia. 35  Maan ɔ wie asiɛ’n nin-o, nán amun flɛ i ta nda, afin ɔ ti i ja takatakawlɛ. Maan ɔ wie Zerizalɛmun-o, nán amun flɛ i ta nda, afin ɔ ti Famiɛn dan’n i klɔ. 36  Nán flɛ ɔ ti’n ta nda, afin a kwlá yoman ɔ ti ndrɛ kunngba sa i ufue annzɛ ble. 37  Sɛ amun se kɛ ‘Ɛɛn’ maan ɔ ka su. Sɛ amun se kɛ ‘Cɛcɛ’ kusu’n maan ɔ ka su. Afin ndɛ kwlaa nga be kan gua su’n, ɔ fin klunwifuɛ’n. 38  “Amun si kɛ be seli kɛ: ‘Sran ng’ɔ bo sran wie ɲinma’n, maan be bo i ɲinma liɛ’n wie, yɛ sran ng’ɔ bu sran wie i je’n, maan be bu i liɛ’n wie.’ 39  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ: Nán amun nin sran nga i klun yo wi’n be kpli. Sanngɛ sran ng’ɔ kpaci ɔ fuka fama’n su’n, kaci ɔ fuka bɛ’n mɛn i wie. 40  Yɛ sɛ sran kun waan ɔ́ fá wɔ kɔ́ jɔlɛ difuɛ’m be ja su naan ɔ́ fá ɔ tralɛ kaan’n, fa ɔ tralɛ dan’n mɛn i wie. 41  Yɛ sɛ sran nga kwlalɛ o i sa nun’n ɔ mian wɔ kɛ a sua trɔ ko sunmɛn i ju kilo kun’n, sunmɛn i ju kilo nɲɔn. 42  Sran ng’ɔ srɛ wɔ like’n, fa mɛn i. Yɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ a bo i bosia’n,* nán kaci ɔ sin si i. 43  “Amun si kɛ be seli kɛ: ‘Klo ɔ wiengu, kpɛkun kpɔ ɔ kpɔfuɛ.’ 44  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ: Amun klo amun kpɔfuɛ mun titi, yɛ be nga be kle amun yalɛ’n, amun srɛ Ɲanmiɛn man be titi. 45  Sɛ amun yo sɔ’n, amún yó amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i mma mun. Afin ɔ bo i wia’n man klunwifuɛ’n nin sran kpa’n, yɛ ɔ tɔ nzue man ndɛnmanfuɛ’n nin sran ng’ɔ timan ndɛnmanfuɛ’n. 46  ?Afin sɛ be nga be klo amun’n be ngunmin yɛ amun klo be’n, akatua onin yɛ amún ɲɛ́n i-ɔ? ?Lapo defuɛ mun bɔbɔ’n be yoman like kunngba sɔ’n wie? 47  ?Yɛ sɛ amun yo amun niaan’m be ngunmin be like’n, abonuan like benin yɛ amun a yo-ɔ? ?Be nga be timan Zuifu’n be yoman like kunngba sɔ’n wie? 48  I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ amun yo sran kpa* kɛ amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n ɔ ti kpa’n sa.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “be srɛsrɛ Ɲanmiɛn i wawɛ’n.”
Be kwla se ekun kɛ “wun ase kanfuɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “aja like.”
Be kwla se ekun kɛ “be yo Ɲanmiɛn i klun sa yɛ be nanti i mmla’m be su.”
Be kwla se ekun kɛ “be kloman ndɛnngan.”
Moizi Mmla’n.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Zerizalɛmun i sin lɔ wla yrawlɛ’n niɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “kuadran ng’ɔ ka’n.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Yɛle kɛ, bosia mɔ kɛ ɔ́ wá yí’n, ɔ su sumɛn i bo’n.
Yɛle kɛ, “sɛsɛfuɛ.”