Matie 25:1-46

  • NZƆLIƐ NG’Ɔ KLE KƐ KLISI O LƐ’N (1-46)

    • Talua blu’m be wun ɲanndra (1-13)

    • Talan’m be wun ɲanndra (14-30)

    • Bua nin boli mun (31-46)

25  “Asa ekun’n, be kwla fa ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n, be sunnzun talua* blu. Be fali be kannin’m be fiteli kɛ bé kó kpá yasua m’ɔ su ja bla’n i atin.  Be nun nnun be ti sinnglinfuɛ, yɛ nnun be ti ngwlɛlɛfuɛ.  Sinnglinfuɛ’m be fali be kannin mun, sanngɛ b’a faman ngo* b’a traman nun.  Ngwlɛlɛfuɛ’m be liɛ’n, kɛ be fali be kannin mun’n, be fali ngo* trali nun.  Kɛ mɔ yasua’n su cɛ lɔ’n ti’n, lafilɛ kunnin be kwlaa, naan b’a lafi.  Kɔnguɛ afiɛn’n, sran kun kpan seli kɛ: ‘Bian’n su ba! Amun fite ko kpɛ i atin.’  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, talua’m be kwlaa be jasoli, kpɛkun be siesieli be kannin mun.  Sinnglinfuɛ’m be seli ngwlɛlɛfuɛ’m be kɛ, ‘Amun man e amun ngo’n* wie. Afin e kannin’m be su wa nuan.’  Ngwlɛlɛfuɛ’m be tɛli be su kɛ: ‘Atrɛkpa’n, ɔ su juman e kwlaa. Amun wɔ be nga be yo i atɛ’n be sin, naan amun ko to amun liɛ.’ 10  Kɛ be ɔli i tolɛ’n, yasua’n bali. Talua nga be siesieli be wun’n, be nin i be wluli aja’n i cɛn dilɛ sua’n nun lɔ. Kpɛkun be ɲinnin anuan’n. 11  I sin’n, talua onga’m be kusu be bali, naan b’a se kɛ, ‘Nja, Nja, tike e anuan!’ 12  Ɔ tɛli be su kɛ, ‘Maan n di amun nanwlɛ, n siman amun.’ 13  “I sɔ’n ti’n, maan amun ɲin tran su, afin amun siman cɛn’n nin dɔ’n. 14  “Asa ekun’n, be kwla fa Famiɛn diwlɛ sɔ’n be sunnzun bian kun m’ɔ su wa tu ajalɛ kɔ nvle uflɛ nun’n. Ka naan w’a wɔ’n, ɔ flɛli i junman difuɛ mun, naan w’a fɛ i ninnge mun w’a wla be sa nun. 15  Ɔ mannin klikli’n i talan* nnun. Ɔ mannin nɲɔn su’n i talan nɲɔn. Kpɛkun ɔ mannin nsan su’n i talan kun. Ɔ niannin sran kun i like ng’ɔ kwla yo’n su, naan w’a mɛn i. I sin’n, ɔ ɔli. 16  Kun nga be mɛnnin i talan nnun’n, ɔ fa ɔli ndɛndɛ ko dili aata, naan w’a ɲan talan nnun w’a uka su. 17  I wafa kunngba’n, kun nga be mɛnnin i talan nɲɔn’n, ɔ ɲannin nɲɔn ekun ukali su. 18  Sanngɛ junman difuɛ nga be mɛnnin i talan kunngba cɛ’n, ɔ ɔli ko fuli kunman naan w’a fɛ i min’n i sika* sɔ’n w’a fia nun. 19  “Kɛ ɔ cɛli kpa’n, junman difuɛ sɔ’m be min’n bali. Ɔ seli be kɛ be kɛn i sika’n nun ndɛ be kle i. 20  Yɛ kun ng’ɔ mɛnnin i talan nnun’n ɔ wunngeli i wun lɔ-ɔ. Ɔ fali talan nnun ekun bali naan w’a se kɛ, ‘Min min, a mannin min talan nnun. Sanngɛ nian, n ɲannin talan nnun ekun ukali su.’ 21  I min’n seli i kɛ: ‘Nja mo! A ti junman difuɛ kpa, kpɛkun a ti nanwlɛfuɛ. A yoli nanwlɛfuɛ like kaan nun. I sɔ’n ti’n, ń fá wɔ ń síe ninnge kpanngban su. Bla naan a nin ɔ min’n be di aklunjuɛ.’ 22  I sin’n, kun ng’ɔ mɛnnin i talan nɲɔn’n, ɔ wunngeli i wun lɔ. Ɔ fali talan nɲɔn ekun bali naan w’a se kɛ, ‘Min min, a mannin min talan nɲɔn. Sanngɛ nian, n ɲannin talan nɲɔn ekun ukali su.’ 23  I min’n seli i kɛ: ‘Nja mo! A ti junman difuɛ kpa, kpɛkun a ti nanwlɛfuɛ. A yoli nanwlɛfuɛ like kaan nun. I sɔ’n ti’n, ń fá wɔ ń síe ninnge kpanngban su. Bla naan a nin ɔ min’n be di aklunjuɛ.’ 24  “Kasiɛn su’n, junman difuɛ ng’ɔ ɲannin talan kun’n, ɔ bali wa seli i kɛ: ‘Min min, n si kɛ ɔ like yolɛ yo ya. Lika nga w’a luaman like lɔ’n, lɔ yɛ a ko titi like-ɔ. Like nga w’a dimɛn i wun junman wie’n, yɛ a ko isa-ɔ. 25  I sɔ’n ti’n, srɛ kunnin min dan. Ɔ maan n fali ɔ talan’n, n ko wlɛli i ase. Ɔ like’n yɛ ɔ o yɛ.’ 26  I min’n tɛli i su kɛ: ‘Junman difuɛ klunwifuɛ, a ti fuɛnfuɛ. A si kɛ lika nga m’an luaman like lɔ’n, lɔ yɛ n ko titi like-ɔ, naan like nga m’an dimɛn i wun junman’n, yɛ n ko isa-ɔ. ?Nɛ́n i-ɔ? 27  ?Mɔ a si sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ w’a faman min sika’n w’a ko manman sika* siefuɛ mun naan sɛ n ba’n, m’an ɲan su-ɔ? 28  “‘I sɔ’n ti’n, amun de talan ng’ɔ o i sa nun’n, naan an fa man kun ng’ɔ le talan blu’n. 29  Afin sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka laa liɛ’n su, yɛ ɔ́ ɲán like kpanngban. Sanngɛ sran ng’ɔ leman like’n, like kaan ng’ɔ le i bɔbɔ’n, bé dé i sa nun. 30  An to sran tɛ sɔ’n be yi i gua su lɔ aosin’n nun. Lɔ yɛ ɔ́ sún, ɔ́ dí i je-ɔ.’ 31  “Kɛ Sran wa’n bá’n, i ɲrun’n kpája ɲanɲanɲan. I anzi’m bé sú i su. Yɛ ɔ́ trɛ́n i famiɛn bia m’ɔ ti ɲanɲanɲan’n su. 32  Bé yíayía nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ mun i ɲrun lɛ, kpɛkun ɔ́ bú sran’m be nun gúa be ngunminngunmin kɛ nnɛn tafuɛ’n bu bua nin boli’m be nun gua be ngunminngunmin’n sa. 33  Yɛ ɔ́ fá bua mun síe i sa fama su, kpɛkun ɔ́ fá boli mun síe i sa bɛ su. 34  “Yɛ Famiɛn’n sé be nga be o i sa fama su’n be kɛ: ‘Amun mɔ min Si yrali amun su’n, amun bla be wa di Famiɛn diwlɛ mɔ kɛ ɔ fin mɛn’n i bo bolɛ* nun’n be fa sieli amun’n, i aja’n. 35  Afin awe kunnin min, amun mannin min like n dili. Nzuewe kunnin min, amun mannin min nzue n nɔnnin. N ti aofuɛ, amun sɔli min nun. 36  Min wun ti kplɛn,* yɛ amun mannin min tralɛ. N tɔli tukpacɛ, yɛ amun niannin min lika. Be wlali min bisua, yɛ amun ko niannin min osu.’ 37  Sran kpa’m bé tɛ́ i su kɛ: ‘?E Min, cɛn onin yɛ e wunnin kɛ awe su kun wɔ, mɔ e mannin wɔ aliɛ-ɔ? ?Yɛ cɛn onin yɛ e wunnin kɛ nzuewe su kun wɔ, mɔ e mannin wɔ nzue-ɔ? 38  ?Cɛn onin yɛ e wunnin kɛ a ti aofuɛ, mɔ e sɔli wɔ nun-ɔn? ?Yɛ cɛn onin yɛ e wunnin kɛ ɔ wun ti kplɛn, mɔ e mannin wɔ tralɛ-ɔ? 39  ?Cɛn onin yɛ a tɔli tukpacɛ, mɔ e ko niannin wɔ lika-ɔ? ?Yɛ blɛ onin nun yɛ e wunnin kɛ be wlali wɔ bisua, mɔ e ko niannin wɔ osu-ɔ?’ 40  Famiɛn’n tɛ́ be su kɛ, ‘Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ like nga amun yo mannin min niaan nga be o yɛ’n be nun kaan’n, min yɛ amun yo mannin min-ɔn.’ 41  “Yɛ ɔ́ sé be nga be o i sa bɛ su’n, be kɛ: ‘Amun mɔ be buli amun fɔ’n, amun jaso min wun lɛ, amun wɔ sin m’ɔ nuanman le’n, mɔ be fa sieli Suɛn tɔnfuɛ’n nin i mmusu mun’n,* i nun. 42  Afin awe kunnin min, sanngɛ amun a manman min like naan m’an di. Nzuewe kunnin min, sanngɛ amun a manman min nzue. 43  N ti aofuɛ, sanngɛ amun a sɔman min nun. Min wun ti kplɛn, sanngɛ amun a manman min tralɛ. N tɔli tukpacɛ, sanngɛ amun a nianman min lika. Be wlali min bisua, sanngɛ amun a ko nianman min osu.’ 44  Yɛ be kusu, bé sé i kɛ: ‘?E Min, cɛn onin yɛ e wunnin kɛ awe su kun wɔ, mɔ y’a manman wɔ aliɛ-ɔ? ?Cɛn onin yɛ e wunnin kɛ nzuewe su kun wɔ, mɔ y’a manman wɔ nzue-ɔ? ?Cɛn onin yɛ e wunnin kɛ a ti aofuɛ, mɔ y’a sɔman wɔ nun-ɔn? ?Cɛn onin yɛ e wunnin kɛ ɔ wun ti kplɛn, mɔ y’a manman wɔ tralɛ-ɔ? ?Cɛn onin yɛ e wunnin kɛ a tɔli tukpacɛ, mɔ y’a nianman wɔ lika-ɔ? ?Yɛ blɛ onin nun yɛ e wunnin kɛ be wlali wɔ bisua, mɔ y’a ko nianman wɔ osu-ɔ?’ 45  Yɛ ɔ́ tɛ́ be su kɛ: ‘Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ like nga amun a yoman b’a manman min niaan nga be o yɛ’n be nun kaan’n, min yɛ amun a yoman b’a manman min-ɔn.’ 46  Sran sɔ’m bé wú, yɛ be su ɲanman nguan kun mlɔnmlɔn. Sanngɛ sran kpa’m be liɛ’n, bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be fa ndɛ mma sɔ’n be kan talua m’ɔ nin-a siman bian’n i ndɛ.
Lalafuɛ nun’n, be fa ngo wafa sɔ mɔ be fa olivie mma be yi’n, be guɛ i be kannin’m be nun.
Lalafuɛ nun’n, be fa ngo wafa sɔ mɔ be fa olivie mma be yi’n, be guɛ i be kannin’m be nun.
Lalafuɛ nun’n, be fa ngo wafa sɔ mɔ be fa olivie mma be yi’n, be guɛ i be kannin’m be nun.
Glɛki’m be talan kun ti kilo 20.4.
Sika sɔ’n ti jɛtɛ ufue.
Sika sɔ’n ti jɛtɛ ufue.
Nian Mt 13:35 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Glɛki nun’n, ndɛ sɔ’n kleman kɛ like fi nunmɛn i wun mlɔnmlɔn. Ɔ kwla yo kɛ i bo lika’n i su ngunmin cɛ yɛ ɔ wlali like-ɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “anzi mun.”