Matie 14:1-36

  • Be kpɛli Zan Batɛmun yofuɛ’n i ti’n (1-12)

  • Zezi mannin sran 5.000 be aliɛ (13-21)

  • Zezi nantili nzue’n su (22-33)

  • Zenezarɛti lɔ sran’m be juejue yolɛ (34-36)

14  Blɛ sɔ’n nun’n, Erɔdu* m’ɔ sie mɛn’n i bue’n,* ɔ tili Zezi i wun ndɛ nga be kan’n,  yɛ ɔ seli i sufuɛ’m be kɛ: “Zan Batɛmun yofuɛ’n niɔn. W’a cɛn nguan, i ti yɛ ɔ yo abonuan sa mun-ɔn.”  Laa’n, Erɔdu* trali Zan yɛ ɔ cili i wlɛli i bisua, i niaan bian Filipu i yi Erodiadi ti.  Afin kpɛ sunman’n, Zan seli Erɔdu kɛ: “A leman atin jɛmɛn i.”  Erɔdu kunndɛli kɛ ɔ́ kún Zan, sanngɛ srɛ kunnin i sran’m be wun, afin be bu Zan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ.  Sanngɛ kɛ bé dí Erɔdu i awuliɛ cɛn’n, Erodiadi i wa bla’n sili able nzrafuɛ’m be ɲrun. I sɔ’n yoli Erɔdu fɛ kpa trali su.  Ɔ maan ɔ tali nda kɛ like kwlaa ng’ɔ srɛ i’n, ɔ́ fá mɛ́n i.  Yɛ i nin di wlɛli i naan w’a se kɛ: “Fa Zan Batɛmun yofuɛ’n i ti’n kpongbo vaa kun nun blɛ min wafan.”  Famiɛn’n i wla boli i wun. Sanngɛ nda m’ɔ tali’n ti’n, ɔ nin sran m’ɔ nin be su di like’n* be ti’n, ɔ seli kɛ be fa mɛn i. 10  Ɔ maan ɔ sunmannin sran, kpɛkun be ko kpɛli Zan i ti’n bisua lɔ. 11  Be fɛli i ti’n be sieli i kpongbo vaa kun nun, naan b’a fa man talua’n, kpɛkun i kusu ɔ fa ko mɛnnin i nin. 12  I sin’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bali be wa fɛli i fuɛn’n naan b’a ko sie i. Kpɛkun be wa kan kleli Zezi. 13  Kɛ Zezi tili ndɛ sɔ’n, ɔ tuli i bo lɛ. Ɔ fuli alie kun nun ɔli lika diin kun nun aamiɛn. Sanngɛ kɛ sran kpanngban nga be o lika sɔ’n nun’n be sili sɔ’n, be jasoli klɔ’m be su be nantili be ja be suli i su. 14  Kɛ ɔ fin alie’n nun jrali’n, ɔ wunnin sran kpanngban kpa. Be yoli i annvɔ naan w’a yo tukpacifuɛ nga be o be nun’n, be juejue. 15  Sanngɛ kɛ aliɛ jɔli’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ be wa seli i kɛ: “Lika nga e wo nun yɛ’n wo mmua, kusu aliɛ w’a dun mmua w’a san. Se nzrafuɛ’m be kɛ be wɔ. I liɛ’n, bé kwlá kɔ́ klɔ’m be su bé kó tó be aliɛ.” 16  Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Ɔ nunman nun kɛ be wɔ. Amun bɔbɔ amun man be like maan be di.” 17  Be seli i kɛ: “Like fi nunman e sa nun wa, saan kpanwun nnun nin jue nɲɔn.” 18  Ɔ seli kɛ: “Amun fa be blɛ min wa.” 19  Kpɛkun ɔ seli sran kpanngban nga be o lɛ’n be kɛ be trantran ase ijre’n su. I sin’n, ɔ fali kpanwun nnun mun nin jue nɲɔn mun, yɛ ɔ mɛnnin i ɲin su niannin ɲanmiɛn su lɔ naan w’a la Ɲanmiɛn ase.* Kɛ ɔ bubuli kpanwun’m be nun’n, ɔ fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun, kpɛkun be kusu be fa mannin sran mun. 20  Ɔ maan be kwlaa be dili, yɛ be ku yili. Be isaisali i sinsin ng’ɔ kali’n, ɔ yili gbogbo blu-nin-nɲɔn (12). 21  Be nga be dili’n, be ti yasua kɔe akpi nnun (5.000). B’a kaman bla nin ba kanngan mun b’a wlaman nun. 22  I sin’n w’a sisimɛn i bo, ɔ yoli maan i sɔnnzɔnfuɛ’m be fuli alie’n nun be dunnin mmua i ɲrun, nzue’n i bue kun lɔ. Sanngɛ i liɛ’n, ɔ kali lɛ naan ɔ́ sé sran’m be kɛ be wɔ. 23  Kɛ ɔ seli sran’m be kɛ be wɔ’n, i ngunmin ɔli oka’n su lɔ Ɲanmiɛn srɛlɛ. Kɛ aliɛ sán’n, nn i ngunmin te o lɔ. 24  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn alie’n nin cenje’n be afiɛn w’a ti nun mɛtri* ya (100) w’a tra su. Yɛ nzue’n totomɛn i aɔwi, afin aunmuan’n fin be ɲrun yɛ ɔ ba-ɔ. 25  Sanngɛ aliɛ njɛnniɛn su’n,* ɔ nantili jenvie’n su naan ɔ́ kɔ́ be wun lɔ. 26  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin kɛ ɔ su nanti jenvie’n su’n, be akunndan’n sanngannin naan b’a se kɛ: “Aolia nun like-ɔ!” Ɔ maan be kpannin kpa liɛ su, srɛ m’ɔ kunnin be’n ti. 27  Sanngɛ Zezi kali lɛ seli be kɛ: “An gua amun wla ase! Min-ɔn. Nán srɛ kun amun.” 28  Piɛli tɛli i su kɛ: “E Min, sɛ wɔ’n, se min kɛ n nanti nzue’n su n to ɔ lɔ.” 29  Ɔ seli kɛ: “Bla!” Yɛ Piɛli fín alie’n nun jrá-ɔ. Yɛ ɔ́ nánti nzue’n su kɔ́ Zezi wun lɔ-ɔ. 30  Sanngɛ kɛ ɔ wunnin kɛ aunmuan’n tu dan’n, srɛ kunnin i. Kpɛkun kɛ ɔ boli mlɔnlɛ bo’n, ɔ kpannin kɛ: “E Min, de min-o!” 31  Zezi ka lɛ tinngɛli i sa’n nun sɔli i nun ba, naan w’a se i kɛ: “A lafiman min su kpa. ?Ngue ti yɛ wɔ akunndan’n wa yoli nɲɔnnɲɔn-ɔn?” 32  Kɛ be fuli alie’n nun’n, aunmuan dan’n yacili tulɛ. 33  Yɛ be nga be o alie’n nun’n, be kotoli i bo be seli kɛ: “A ti Ɲanmiɛn Wa sakpa.” 34  Be kpɛli nzue’n, kpɛkun be bali Zenezarɛti. 35  Kɛ lika sɔ’n nun yasua’m be wunnin i wlɛ’n, be toli lika kwlaa nga be mantanmantan lɛ’n be nunfuɛ’m be ngaliɛ, naan sran’m b’a fa be kwlaa nga be ti tukpacifuɛ’n b’a blɛ i. 36  Yɛ be srɛli i kpa naan bé kɛ́n i tralɛ dan’n i nuan njɔlɛ’n ngunmin cɛ. Kpɛkun be kwlaa nga be kɛnnin i’n, be yoli juejue.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Yɛle kɛ, Erɔdu Antipasi. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “tetraki.”
Erɔdu Antipasi-ɔ. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Mt 9:10 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ yrali su.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “stadi kpanngban.” Stadi kun ti mɛtri 185.
Yɛle kɛ, kɛ aliɛ njɛnniɛn su dɔ 3 su’n wá jú’n lele mɔ nglɛmun nun dɔ 6 su’n wá jú’n.