Matie 15:1-39

  • Klɔ sran’m be nannan’m be nzuɛn’n i ndɛ kanlɛ (1-9)

  • Ninnge nga be yo maan sran wlu fiɛn nun’n, be fin i awlɛn’n nun (10-20)

  • Fenisi bla’n i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti dan (21-28)

  • Zezi yoli tukpacifuɛ kpanngban be juejue (29-31)

  • Zezi mannin sran 4.000 be aliɛ (32-39)

15  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Farizifuɛ nin mmla klɛfuɛ* wie’m be fin Zerizalɛmun be bali Zezi wun lɛ. Be seli kɛ:  “?Ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ sɔnnzɔnfuɛ’m be faman e nannan’m be mmla’n su-ɔ? I kun yɛle kɛ be wunnzinman* be sa naan b’a di like.”  Ɔ tɛli be su kɛ: “?Amun kusu, ɔ yo sɛ ti yɛ amun nannan’m be nzuɛn’n i su falɛ ti’n, amun diman Ɲanmiɛn i mmla’n su-ɔ?  I kun yɛle kɛ Ɲanmiɛn waan: ‘Bu ɔ si nin ɔ nin be sran,’ yɛ ‘Sran ng’ɔ kɛn i si annzɛ i nin i ndɛ tɛ’n,* maan be kun i.’  Sanngɛ amun liɛ’n, amun se kɛ ‘Sran ng’ɔ se i si annzɛ i nin kɛ: “Like kwlaa nga n le i’n, m’ɔ kwla yo ɔ wun sa ye’n, ɔ ti like mɔ n fa mannin Ɲanmiɛn mlɔnmlɔn’n,”  ɔ nunman nun kɛ ɔ niɛn i si i lika mlɔnmlɔn.’ Ɔ maan amun nannan’m be mmla’m be su falɛ’n ti’n, amun a yo maan sran’m be buman Ɲanmiɛn i ndɛ’n i like fi kun.  Gblɛfuɛ mun, amun wun ndɛ nga Ezai kannin’n, ɔ ti su. Ɔ seli kɛ:  ‘Nvle nga nunfuɛ’m be kɛn i be nuan bui su kɛ be bu min sran. Sanngɛ be awlɛn’n nunman min su kaan sa.  Be su min ngbɛn. Afin like nga be kle’n, ɔ taka klɔ sran’m be mmla’m be su.’” 10  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ flɛli sran kpanngban nga be o lɛ’n, naan w’a se be kɛ: “Amun sie amun su be tie ndɛ nga naan amun wun i wlɛ: 11  Nán like ng’ɔ wlu sran kun i nuan nun’n yɛ maan ɔ yo fiɛn-ɔn, sanngɛ like ng’ɔ fin i nuan fite’n yɛ maan ɔ yo fiɛn-ɔn.” 12  I sin’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bali be wa seli i kɛ: “?A si kɛ, kɛ Farizifuɛ’m be tili ndɛ nga a kannin’n, ɔ yoli be ya kpa?”* 13  Ɔ tɛli su seli kɛ: “Waka kwlaa nga nán min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n yɛ ɔ tali’n, ɔ́ tú i bo. 14  Nán amun nian be lɔ. Be kle sran uflɛ atin, sanngɛ nn be bɔbɔ be ti aɲinsifuɛ. Kusu sɛ aɲinsifuɛ kun tra i wiengu aɲinsifuɛ i kpɔnman’n, be nɲɔn’n bé tɔ́ kunman nun.” 15  Piɛli seli kɛ: “Ɲanndra nga a buli i lɛ’n, tu i bo kle e.” 16  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ seli be kɛ: “?Amun kusu amun nin-a wunman sa wlɛ? 17  ?Amun siman kɛ like kwlaa ng’ɔ wlu sran kun i nuan nun’n, ɔ sin i fle’n nun, kpɛkun ɔ guɛ i atrun kɔwlɛ’n nun? 18  Sanngɛ ninnge nga be fin sran kun i nuan’n nun fite’n, be fin i awlɛn’n nun. Ninnge sɔ mun yɛ maan sran wlu fiɛn nun-ɔn. 19  I wie yɛle kɛ sran i awlɛn’n nun yɛ akunndan tɛtɛ bulɛ’n fin-ɔn. Yɛ wafa nga i bo’n gua’n yɛ: Sran kunlɛ, be wun bo bian kunndɛlɛ nin be yi bo bla kunndɛlɛ, yɛ bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun,* awie wualɛ, sran suɛn tɔnlɛ, sran ndɛ tɛtɛ kanlɛ. 20  Ninnge sɔ mun yɛ maan sran wlu fiɛn nun-ɔn. Sanngɛ sɛ sran kun w’a wunnzinmɛn i sa naan w’a di like’n, ɔ yoman fiɛn.” 21  Zezi jasoli lɛ naan w’a wɔ Tir nin Sidɔn asa’n su lɔ. 22  Kpɛkun Fenisi bla kun m’ɔ ti asa sɔ’n i sufuɛ’n, ɔ bali, yɛ ɔ kpannin kɛ: “Nannan, Davidi Wa, si min aunnvuɛ. Min wa bla’n su wun ɲrɛnnɛn kpa afin mmusu kun w’a saci i.” 23  Sanngɛ w’a tɛmɛn i su bɔɔ kaan sa. I sɔ’n ti’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ, be wa srɛli i kpa seli kɛ: “Se i kɛ ɔ wɔ, afin ɔ te kpan te su e su.” 24  Ɔ tɛli su kɛ: “B’a sunmanman min sran kwlaa sin. Izraɛli osu’n nun bua mɔ b’a mlin’n, be ngunmin be sin yɛ be sunmannin min-ɔn.” 25  Sanngɛ bla’n bali wa kotoli i bo, yɛ ɔ seli i kɛ: “Nannan, yo min ye!” 26  Ɔ tɛli su kɛ: “Ɔ timan su kɛ be fa ba kanngan’m be kpanwun’n be yi i alua ba’m be bo.” 27  Bla’n seli kɛ: “Nannan, ɔ ti sɔ, sanngɛ kusu alua ba’m be di kpanwun buebue kanngan nga be fin be min’m be tabli’n su gua’n.” 28  Yɛ Zezi tɛli i su kɛ: “Ɔo mmo, ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti dan. Maan ɔ yo kɛ nga a fa sunnzun’n sa.” Kɛ ɔ fɛ i dɔ sɔ’n su’n, i wa bla’n yoli juejue. 29  Zezi jasoli lɛ, ɔ ɔli Galile Jenvie’n i nuan lɔ. Yɛ ɔ fuli oka kun su trannin ase. 30  I sin’n, sran kpanngban kpa be bɛli i wun lɛ. Kpɛkun be fali sran mɔ be ja timan kpa’n, nin be nga be sa timan kpa’n, nin aɲinsifuɛ mun, nin bobo mun, ɔ nin tukpacifuɛ kpanngban ekun be fa be sieli i bo lɛ naan w’a yo be juejue. 31  I sɔ’n boli sran kpanngban mɔ be o lɛ’n be nuan, afin be wunnin kɛ bobo’m be su ijɔ, be nga be sa timan kpa’n b’a yo juejue, be nga be ja timan kpa’n be su nanti, aɲinsifuɛ’m be wun ase. Ɔ maan be manmannin Izraɛli Ɲanmiɛn’n. 32  Sanngɛ Zezi flɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun naan w’a se be kɛ: “Sran kpanngban nga be o yɛ’n, be yo min annvɔ. Afin be o min wun wa w’a di cɛn nsan, yɛ be leman like be dimɛn i kun. N kunndɛman kɛ ń yáci be nun naan be fa be klun awe* be wɔ, afin be kwla glɔ atin’n nun.” 33  Sanngɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tɛli i su kɛ: “Klɔ’n o mmua dan. ?Ɔ maan nin yɛ é kɔ́ naan y’a ɲan kpanwun m’ɔ́ yí sran kpanngban nga be o yɛ’n be ku-ɔ?” 34  Yɛ Zezi seli be kɛ: “?Kpanwun nɲɛ yɛ ɔ o amun sa nun-ɔn?” Be seli kɛ: “Kpanwun nso, ɔ nin jue mma kan.” 35  I sin’n, kɛ ɔ seli sran mun kɛ be trantran asiɛ wun’n, 36  ɔ fali kpanwun nso mun nin jue mun kpɛkun kɛ ɔ lali Ɲanmiɛn ase’n, ɔ bubuli be nun fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun, yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be fa mannin sran mun. 37  Be kwlaa be dili yɛ be ku yili. Kpɛkun be isali i sinsin ng’ɔ kali’n, ɔ yili gbogbo dandan nso. 38  Be nga be dili’n, be ti yasua akpi nnan (4.000), sanngɛ b’a kaman bla nin ba kanngan mun b’a wlaman nun. 39  I agualiɛ su’n, kɛ ɔ mannin sran’m be atin kɛ be wɔ’n, ɔ fuli alie’n nun, ɔ ɔli Magadan mɛn’n nun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Yɛle kɛ, be yoman be wun sanwun kɛ Moizi Mmla’n kle’n sa.
Be kwla se ekun kɛ “kpɛ i nzowa’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “be ja kplali.”
Glɛki nun: pɔɔneia wafawafa kwlaa. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “be la awe.”