Matie 22:1-46

  • Aja’n i ti cɛn dilɛ’n i wun ɲanndra (1-14)

  • Ɲanmiɛn nin Sezaa (15-22)

  • Sran cɛnlɛ’n i su ndɛ usalɛ (23-33)

  • Mmla dandan nɲɔn mun (34-40)

  • ?Klisi’n ti Davidi i wa? (41-46)

22  Zezi kannin ndɛ wie mun ekun ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli kɛ:  “Be kwla fa ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n sunnzun Famiɛn kun m’ɔ dili i wa yasua’n i aja’n i ti cɛn’n.  Ɔ sunmɛnnin i sran mun kɛ be ko flɛflɛ be ng’ɔ yiali be kɛ be wa di aja’n i ti cɛn’n. Sanngɛ be waan be baman.  Ɔ sunmɛnnin i sran wie mun ekun. Ɔ seli be kɛ, ‘Amun ko kan kle be nga n yiali be’n be kɛ: “M’an tɔn aliɛ. N kunnin min nannin mun, nin min nnɛn nga b’a lo’n. M’an wie like kwlaa siesie sɛsɛsɛ. Amun bla maan e di aja’n i ti cɛn.”’  Sanngɛ be ng’ɔ yiali be’n, b’a bumɛn i ndɛ. Wie’m be ɔli be fie’m be su, wie’m be ɔli be aata dilɛ.  Be onga’m be liɛ’n, be trɛli i sran mun, be yoli be tɛtɛ, kpɛkun be kunnin be.  “Famiɛn’n fali ya dan kpa. Ɔ sunmɛnnin i sonja mun, be ko kunnin sran kunfuɛ sɔ mun, kpɛkun be wɔli be klɔ’n nun.  Yɛ ɔ seli i sran mun kɛ, ‘Y’a wie aja’n i ti cɛn dilɛ’n i wun ninnge kwlaa siesie. Sanngɛ be nga e yiali be’n, be nin cɛn’n i dilɛ fataman.  I sɔ’n ti’n, amun wɔ akpɔ nga be fin klɔ’n nun fite’n be su, naan amun yiayia sran kwlaa nga amun wun be’n.’ 10  Ɔ maan i sran sɔ’m be fali akpɔ’m be su. Sran kwlaa nga be wunnin be’n, i sran kpa-o, i sran tɛ-o, be yiayiali be. Be nga be yiayiali be mɔ be bali like dilɛ’n,* be yili sua nga be di aja’n i ti cɛn nun’n. 11  “Kɛ famiɛn’n bali be nga be yiali be’n be niannianlɛ’n, ɔ wunnin bian kun mɔ w’a wlaman aja tralɛ’n. 12  Ɔ maan ɔ usɛli i kɛ, ‘?Janvuɛ, ngue ti yɛ w’a wlaman aja tralɛ naan w’a ba-ɔ?’ Bian’n w’a kwlá ukemɛn i nuan. 13  Yɛ famiɛn’n seli i sran mun kɛ, ‘An ci i sa nin i ja mun naan an to i yi gua su lɔ aosin’n nun. Lɔ yɛ ɔ́ sún, ɔ́ dí i je-ɔ.’ 14  “Afin be nga be yia be’n, be sɔnnin, sanngɛ be nga be fa be’n, b’a sɔnman.” 15  Yɛ Farizifuɛ’m be ko cicili i wun ndɛ-ɔ. Be waan bé jrán ndɛ ng’ɔ́ kán’n su bé trɛ́ i. 16  I sɔ’n ti’n, be sunmannin be sɔnnzɔnfuɛ mun, ɔ nin be nga be o Erɔdu sin’n, naan b’a ko se i kɛ: “Like klefuɛ, e si kɛ a ti nanwlɛfuɛ, kpɛkun a kle Ɲanmiɛn i atin’n nanwlɛ su. Asa ekun’n, a kunndɛman dunman sran ɲrun, afin a nianman sran ɲrun naan w’a yo sa. 17  I sɔ’n ti’n, kan kle e. ?Ɔ ti su kɛ sran kun tuɛ i ti lapo man Sezaa annzɛ ɔ timan su?” 18  Sanngɛ, kɛ mɔ Zezi si be klun akunndan tɛ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “?Gblɛfuɛ mun, ngue ti yɛ amun sa min nian-ɔn? 19  Amun fa sika mma nga be fa tua lapo’n be kle min.” Be blɛli i denie kun. 20  Ɔ usali be kɛ: “?Wan ɲrun yɛ ɔ o yɛ? ?Yɛ wan dunman yɛ ɔ klɛ yɛ?” 21  Be tɛli su kɛ: “Sezaa-ɔ.” Yɛ ɔ seli be kɛ: “I sɔ’n ti’n, an fa ninnge nga be ti Sezaa liɛ’n be man Sezaa. Sanngɛ an fa ninnge nga be ti Ɲanmiɛn liɛ’n be man Ɲanmiɛn.” 22  Kɛ be tili i sɔ’n, ɔ boli be nuan. Ɔ maan be yacili i lɛ be ɔli. 23  Cɛn sɔ’n nun’n, Sadisefuɛ mɔ be lafiman su kɛ sɛ sran wu’n ɔ kwla cɛn’n, be bali be wa usɛli i kɛ: 24  “Like klefuɛ, Moizi seli kɛ: ‘Sɛ yasua kun w’a wuman ba naan ɔ wu’n, ɔ fata kɛ i niaan bian jɛ i yi’n naan ɔ wu ba mɛn i niaan bian’n.’ 25  Yasua nso be ti niaan, be nin e o wa laa. Klikli’n jali bla, ɔ nin i b’a wuman ba, kpɛkun ɔ wuli. I yi’n kali i niaan bian sa nun. 26  Sa kunngba’n juli i niaan bian nɲɔn su’n nin nsan su’n be su wie. Ɔ yoli sɔ lele fa juli be nso su’n i su. 27  Kasiɛn su’n, bla’n wa wuli. 28  ?Ɔ maan kɛ bé wá cɛ́n sran mun’n, bla’n yó be sran nso sɔ’m be nun onin i yi? Afin ɔ yoli be kwlaa be yi.” 29  Zezi tɛli be su kɛ: “Amun a fɔn, afin amun siman Ɲanmiɛn Ndɛ’n, yɛ kusu amun siman Ɲanmiɛn i tinmin’n. 30  Afin kɛ bé wá cɛ́n sran mun’n, yasua’m be su jaman bla, yɛ be su faman bla mun manman kɛ be ja be. Sanngɛ bé yó kɛ anzi mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n sa. 31  ?Be nga be wuli’n be cɛnlɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn kan kleli amun’n, amun nin-a kɛnngɛnmɛn i le? Ɔ seli kɛ: 32  ‘N ti Abraamun i Ɲanmiɛn, nin Izaaki i Ɲanmiɛn, nin Zakɔbu i Ɲanmiɛn.’ Ɔ timan be nga be wuli’n be Ɲanmiɛn, sanngɛ ɔ ti be nga be o nguan nun’n be Ɲanmiɛn.” 33  Kɛ sran kpanngban nga be o lɛ’n be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n, like ng’ɔ kleli’n boli be nuan. 34  Kɛ Farizifuɛ’m be tili i kɛ ɔ yoli maan Sadisefuɛ’m b’a kwlá ijɔman kun’n, be bo yoli kun be bali. 35  Yɛ be nun kun m’ɔ si Mmla’n i kpa’n waan ɔ́ sɛ́ i nían. Ɔ usɛli i kɛ: 36  “?Like klefuɛ, mmla nga be o Moizi Mmla’n nun’n, be nun dan’n yɛle onin?” 37  Ɔ tɛli i su kɛ: “‘Fa ɔ awlɛn’n kwlaa, ɔ nin ɔ nguan’n kwlaa, ɔ nin ɔ akunndan’n kwlaa fa klo Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n.’ 38  I yɛ ɔ ti mmla’m be nun dan’n ɔ nin be nun klikli’n niɔn. 39  I nɲɔn su m’ɔ fɛ i’n, yɛ ɔ o yɛ: ‘Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.’ 40  Mmla nɲɔn sɔ’m be su yɛ Moizi Mmla’n nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ’n kwlaa taka-ɔ.” 41  Zezi usali Farizifuɛ’m be kwlaa mɔ be yiali lɛ’n, be kɛ: 42  “?Amun waan, wan yɛle Klisi’n? ?Wan wa-ɔ?” Be tɛli i su kɛ: “Davidi i wa-ɔ.” 43  Ɔ usali be kɛ: “?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ɔ yo sɛ ti yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan Davidi flɛli i kɛ i Min’n niɔn? Afin ɔ seli kɛ, 44  ‘Zoova seli min Min’n kɛ: “Tran ase min sa fama su lele maan n fa ɔ kpɔfuɛ mun n sie ɔ ja bo.”’ 45  ?Sɛ Davidi flɛli i kɛ i Min’n niɔn, ɔ yo sɛ yɛ ɔ kwla yo Davidi i wa ekun-ɔn?” 46  Sran fi w’a kwlá kanman ndɛ ba kun sa w’a tɛmɛn i su. Kɛ ɔ fin cɛn sɔ’n nun’n, sran fi w’a ɲanman awlɛn w’a usɛmɛn i kosan kun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Mt 9:10 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.