Matie 2:1-23

  • Be nga be nian nzraama be yi wunnzue’n, be ɔli i osu nianlɛ (1-12)

  • Be wanndi ɔli Ezipti (13-15)

  • Erɔdu kunnin ba yasua kanngan mun (16-18)

  • Be sali be sin Nazarɛti (19-23)

2  Be wuli Zezi Bɛtleɛmun m’ɔ o Zide mɛn’n nun’n i su lɔ, Famiɛn Erɔdu* blɛ su. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, sran wie mɔ be nian nzraama be yi wunnzue’n, be fin wia afiliɛ lɔ be bali Zerizalɛmun lɛ.  Be usali kɛ: “?Zuifu’m be famiɛn nga be wuli i’n, ɔ o nin? Afin i nun mɔ e o wia afiliɛ lɔ’n, e wunnin i nzraama’n. Ɔ maan e bɛli i ayɛ yilɛ.”  Kɛ Famiɛn Erɔdu tili ndɛ sɔ’n, i akunndan’n sanngannin. Be kwlaa nga be o Zerizalɛmun lɛ’n be akunndan’n sanngannin wie.  Ɔ maan ɔ yiayiali Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m* be kwlaa, naan w’a usa be lika nga ɔ ti mɔ be wu Klisi’n.*  Be seli i kɛ: “Bɛtleɛmun m’ɔ o Zide mɛn’n nun’n, i su lɔ-ɔ. Afin ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n klɛli’n yɛ:  ‘Bɛtleɛmun, wɔ mɔ a o Zida mɛn’n nun’n, nán maan Zida klɔ’m be siefuɛ’m be bu i kɛ a ti klɔ kaan mlɔnmlɔn. Afin siefuɛ kun fín ɔ su fíte. Ɔ́ wá nían Izraɛli m’ɔ ti min nvle’n i lika kɛ bua tafuɛ sa.’”  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Erɔdu flɛli be nga be nian nzraama be yi wunnzue’n nvialiɛ nun. Kpɛkun ɔ usausali blɛ trele nga nzraama’n fiteli’n nun kpa.  Kpɛkun ɔ sunmannin be Bɛtleɛmun lɔ. Ɔ seli be kɛ: “Amun wɔ naan amun ko kunndɛ bakan sɔ’n kpa. Kɛ amun ko wun i’n, amun bla be wa se min naan n kusu n ko yi i ayɛ wie.”  Kɛ be tili famiɛn’n i nuan ndɛ wieli’n, yɛ be ɔli-ɔ. Kpɛkun nzraama nga i nun mɔ be o wia afiliɛ lɔ be wunnin i’n, ɔ dunnin mmua be ɲrun lelee ɔ ko jrannin lika nga bakan’n wo lɛ’n i su nglo. 10  Kɛ be wunnin kɛ nzraama’n w’a jran’n, be klun jɔli kpa. 11  Kɛ be wluli sua’n nun lɔ’n, be wunnin bakan’n nin i nin Mari. Be kotoli, be kannin be ti ase. Kpɛkun be ɲannjili be bɔlɛ’m be nun, be mɛnnin i sika ɔkwlɛ nin ansan ufue, yɛ miri. 12  Sanngɛ laliɛ nun’n, Ɲanmiɛn wlali be su nun kɛ nán maan be sa be sin Erɔdu wun lɔ kun. I sɔ’n ti’n, be fali atin uflɛ be ɔli be mɛn’n nun. 13  Kɛ be ɔli’n, Zoova i anzi’n yili i wun nglo kleli Zozɛfu laliɛ nun. Ɔ seli i kɛ: “Jaso, fa bakan’n nin i nin’n naan wanndi kɔ Ezipti mɛn’n nun lɔ. Ka lɔ lele saan m’an se wɔ kɛ a jaso lɔ, afin Erɔdu su wa kunndɛ bakan’n naan ɔ́ kún i.” 14  Ɔ maan Zozɛfu jasoli, naan kɔnguɛ’n, w’a fa bakan’n nin i nin’n, naan w’a ɔ Ezipti. 15  Ɔ kali lɔ lele Erɔdu wuli. I lɛ nun’n, ndɛ nga Zoova sinnin i nuan ijɔfuɛ’n i lika kannin’n, ɔ kpɛnnin su. Ɔ seli kɛ: “N flɛli min wa yasua’n kɛ ɔ jaso Ezipti lɔ bla.” 16  Kɛ Erɔdu wunnin kɛ be nga be nian nzraama be yi wunnzue’n b’a lɛkɛ i’n, ɔ fali ya ble. Ɔ maan ɔ sunmannin sran naan b’a ko kun ba yasua nga be le afuɛ nɲɔn’n, ɔ nin nga be nin-a ɲanman afuɛ nɲɔn mɔ be o Bɛtleɛmun nin i asa’n su’n, be kwlaa kpan. Kɛ ɔ boli i ɲin ase usausali be nga be nian nzraama be yi wunnzue’n be kosan’n, nzraama’n i fitelɛ blɛ nga be kleli i’n, i su yɛ ɔ nian yoli sa sɔ’n niɔn. 17  I lɛ nun’n, ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremin kannin’n, ɔ kpɛnnin su. Ɔ seli kɛ: 18  “Be tili sunlɛ nin awuyomo bolɛ dan Rama lɔ. Rasɛli yɛ ɔ su sun i mma mun-ɔn. Yɛ ɔ kplinman su kɛ be fɔnvɔ i, afin i mma’m be nunman lɛ kun.” 19  Kɛ Erɔdu wuli’n, Zoova i anzi’n yili i wun nglo kleli Zozɛfu laliɛ nun Ezipti lɔ, 20  kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Jaso, fa bakan’n nin i nin’n naan kɔ Izraɛli mɛn’n nun lɔ, afin be nga be kunndɛ kɛ bé kún bakan’n, b’a wu.” 21  Ɔ maan ɔ jasoli, ɔ fali bakan’n nin i nin’n, naan b’a ɔ Izraɛli mɛn’n nun lɔ. 22  Sanngɛ kɛ ɔ tili i kɛ Aakelaisi w’a sin i si Erɔdu i osu naan i yɛ ɔ sie Zide mɛn’n, lɔ kɔlɛ kunnin i srɛ. Asa kusu’n, kɛ mɔ Ɲanmiɛn kannin ndɛ kleli i laliɛ nun’n ti’n, ɔ cuɛnnin i wun ɔli Galile lika’n nun lɔ. 23  Ɔ ko trannin lɔ klɔ kun mɔ be flɛ i Nazarɛti’n su. Ɔ yoli sɔ naan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n, ɔ kpɛn su. Be kannin kɛ: “Bé wá flɛ́ i Nazarɛtifuɛ.”*

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Mt 1:1 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Kɔlɛ ɔ fin Ebre nun ndɛ mma nga be fa kan “waka fiɛ” i ndɛ’n.