Matie 6:1-34

 • ƝANMIƐN NDƐ KANLƐ OKA’N SU LƆ (1-34)

  • Nán e yo sa kpakpa sran’m be ɲrun kɛ be wun e (1-4)

  • Ɲanmiɛn srɛlɛ’n (5-15)

   • Wafa ng’ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n (9-13)

  • Srɛ nun kpɛlɛ (16-18)

  • Asiɛ’n su wa ninnge kpakpa mun nin ɲanmiɛn su lɔ liɛ mun (19-24)

  • Amun yaci kokolɛ (25-34)

   • Amun dun mmua kunndɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n titi (33)

6  “Amun nian amun wun. Sa kpakpa nga amún yó’n, nán amun yo be sran’m be ɲrun kɛ be wun amun. Sɛ amun yo sɔ’n, amun su ɲanman akatua fi amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i sa nun.  I sɔ’n ti’n, sɛ sran yo wɔ annvɔ naan á mɛ́n i like’n, nán bo i ndolo* kɛ nga dunman klofuɛ’m be fa yo’n sa. Be yo i sɔ Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun nin klɔ nun akpɔ’m be su naan sran’m be manman be. Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ mo nga be ko yo be’n i kwlaa yɛ ɔ o lɛ-ɔ.  Sanngɛ ɔ liɛ’n, sɛ sran yo wɔ annvɔ naan a mɛn i like’n, nán ɔ sa bɛ’n si like nga ɔ sa fama’n su yo’n,  naan like nga a fa man’n w’a yo nvialiɛ nun. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, ɔ Si m’ɔ wun nvialiɛ nun sa mun’n, ɔ́ yí mán wɔ.  “Asa kusu’n, kɛ amún srɛ́ Ɲanmiɛn’n, nán amun yo kɛ dunman klofuɛ mun sa. Afin kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, be klo nglo jranlɛ Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun nin atin nga sran’m be sin nun dan’n be anngɔnda’m be su, naan sran’m be wun be. Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be mo nga be ko yo be’n i kwlaa yɛ ɔ o lɛ-ɔ.  Sanngɛ kɛ á srɛ́ Ɲanmiɛn’n, wlu ɔ sua ba’n nun lɔ. Kɛ a ko ɲin anuan’n, srɛ ɔ Si m’ɔ o nvialiɛ nun’n, yɛ ɔ Si m’ɔ wun nvialiɛ nun sa mun’n, ɔ́ yrá ɔ su.  Kɛ amún srɛ́ Ɲanmiɛn’n, nán amun kan ndɛ kunngba’n be flan nun kɛ be nga be timan Zuifu’n be yo’n sa. Afin be bu i kɛ ndɛ kpanngban mɔ be kan’n ti yɛ Ɲanmiɛn tíe be srɛlɛ’n niɔn.  Nán an yo kɛ be sa. Afin amun Si si like nga amun miɛn i wun’n. Ka naan amun a srɛ i bɔbɔ’n, ɔ si i.  “I sɔ’n ti’n, amun liɛ’n, wafa ng’ɔ fata kɛ amun srɛ Ɲanmiɛn’n yɛ: “‘E Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, maan ɔ dunman’n yo sanwun. 10  Maan ɔ Famiɛn dilɛ’n i blɛ’n ju. Maan be yo ɔ klun sa’n asiɛ’n su wa kɛ nga be fa yo i ɲanmiɛn su lɔ’n sa. 11  Man e aliɛ* ng’ɔ ju e andɛ cɛn ba liɛ’n nun’n. 12  Yɛ yaci e tɛ* mun cɛ e, kɛ nga e yaci be mɔ be yo e tɛ’n be liɛ’n e cɛ be’n sa. 13  Nán yaci e lɛ naan be laka e, sanngɛ de* e klunwifuɛ’n i sa nun.’ 14  “Afin sɛ amun yaci sa nga sran’m be yo amun’n cɛ be’n, amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n kusu ɔ́ yáci amun liɛ mun cɛ́ amun. 15  Sanngɛ sɛ amun yaciman sa nga be yo amun’n cɛman’n, amun Si kusu su yaciman amun liɛ mun cɛman amun. 16  “Kɛ amún kpɛ́ srɛ nun’n, an yaci amun ɲrun’n i aunnvuɛaunnvuɛ yolɛ kɛ dunman klofuɛ’m be fa yo’n sa. Afin be yo be ɲrun’n i sukusuku* naan sran’m be wun kɛ be su kpɛ srɛ nun. Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be mo nga be ko yo be’n i kwlaa yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 17  Sanngɛ ɔ liɛ’n, kɛ á kpɛ́ srɛ nun’n, gua ɔ ti su ngo* yɛ wunnzin ɔ ɲrun, 18  kɛ ɔ́ yó naan sran’m b’a wunman kɛ a su kpɛ srɛ nun’n, naan ɔ Si m’ɔ wun nvialiɛ nun sa mun’n i ngunmin w’a wun i’n ti. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, ɔ Si m’ɔ o nvialiɛ nun lɔ m’ɔ wun sa kwlaa’n, ɔ́ yrá ɔ su. 19  “Amun yaci ninnge kpakpa’m be tiantianlɛ asiɛ’n su wa. Afin asiɛ’n su wa’n, kakaa nin annganblalɛ be saci ninnge mun, yɛ awiefuɛ’m be wlu be wua. 20  Sanngɛ amun tiantian ninnge kpakpa mun ɲanmiɛn su lɔ. Lɔ liɛ’n, kakaa nin annganblalɛ’n mɔ be saci ninnge mun’n be nunman lɔ, yɛ awiefuɛ fi nunman lɔ naan se kɛ ɔ́ wlú wúa. 21  Afin lika nga ɔ ninnge kpakpa’m be o lɛ’n, lɛ yɛ ɔ awlɛn’n wo-ɔ. 22  “Be wunnɛn’n i kannin’n yɛle be ɲinma’n. Ɔ maan sɛ ɔ ɲinma’n wo like kun su trele’n,* ɔ wunnɛn wunmuan’n kpája. 23  Sanngɛ sɛ ɔ ɲin blo sran like su’n,* ɔ wunnɛn wunmuan’n trán aosin nun. Sɛ kannin m’ɔ o ɔ nun’n, ɔ kpajaman naan sanngɛ ɔ ti aosin’n, nanwlɛ, aosin sɔ’n cɛnnin o! 24  “Sran fi kwlá yoman sran nɲɔn be kanga. Afin saan ɔ́ kpɔ́ kun yɛ ɔ́ kló kun, annzɛ kusu ɔ́ fɛ́ i wun mántan kun kpa, yɛ ɔ́ yó kun finfin. Amun kwlá yoman Ɲanmiɛn i kanga naan amun kunngba’n amun a yo Aɲanbeun’n i kanga. 25  “I sɔ’n ti’n, ń sé amun kɛ yoo: Amun yaci amun nguan’n i ti kokolɛ. Yɛle kɛ nán amun koko like nga amun ko di’n annzɛ nga amun ko nɔn’n i ti. Yɛ amun yaci amun wunnɛn’n i ti kokolɛ. Yɛle kɛ nán amun koko like nga amun ko wla’n i ti. ?Nguan’n i kpa traman aliɛ? ?Yɛ be wunnɛn’n i kpa traman tralɛ? 26  Amun nian anunman mɔ be tu sin nglo lɔ’n be kpa. Be luaman like, kusu be kpɛman like yɛ be tiantianman like nuan tanngannin nun, sanngɛ amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n ta be. ?Amun kpa traman be? 27  ?Amun nun onin yɛ kokolɛ’n ti’n, ɔ kwla ukɛ i nguan ɲanman’n su kude* bɔbɔ kun-ɔn? 28  ?Asa kusu’n, ngue ti yɛ amun koko tralɛ ti-ɔ? Amun fa blo lɔ ijre nɲrɛ mun tu amun wun fɔ. Amun nian wafa nga be ɲin’n. Be diman junman, be wuman tannin, 29  sanngɛ ń kán klé amun kɛ Salomɔn bɔbɔ nin i aɲrunɲan’n kwlaa w’a kwlá wlɛwlɛmɛn i wun klanman kɛ be nun kun sa. 30  ?Ɔ maan bo’n nun ijre mɔ andɛ be o lɛ, kpɛkun ainman b’a gua be sin nun’n, sɛ Ɲanmiɛn wlawla be wun kɛ ngalɛ’n sa’n, amun yɛ ɔ su wlawlaman amun wun-ɔn? ?Ɔ yo sɛ ti yɛ amun lafiman Ɲanmiɛn su kpa sɔ-ɔ? 31  I sɔ’n ti’n, nán amun koko le se kɛ, ‘?Ngue yɛ é dí-ɔ?’ Annzɛ, ‘?Ngue yɛ é nɔ́n-ɔn?’ Annzɛ, ‘?Ngue yɛ é wlá-ɔ?’ 32  Afin ninnge kwlaa sɔ mun yɛ mɛn’n nunfuɛ’m be fa be kunndɛlɛ’n cici be ti-ɔ. Amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n si kɛ amun sa mian ninnge kwlaa sɔ’m be wun. 33  “I sɔ’n ti’n, amun dun mmua kunndɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nin i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n titi, i sin’n, ɔ́ fá ninnge kwlaa sɔ mun úka su mán amun. 34  Ɔ maan nán amun koko ainman liɛ’n i ti le, afin ngokɔɛ uflɛ o lɛ ainman. Cɛn ba kun nun ngokɔɛ’n, ɔ ti cɛn sɔ’n nun liɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “nán bo awɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “kpanwun.”
Be kwla se ekun kɛ “kalɛ.”
Be kwla se ekun kɛ “yi e nun fite.”
Be kwla se ekun kɛ “be yoman be wun yɛinyɛin.”
Zuifu’m be gua be ti su ngo titi be fa yo be wun klanman.
Be kwla se ekun kɛ “sɛ ɔ ɲinma’n i su ti klengle’n.” Glɛki nun’n, be se kɛ “i su ninnge’m b’a sɔnman.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “tɛ, klunwi.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.