Matie 12:1-50

  • Zezi ti “Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i Min” (1-8)

  • MBian nga i sa ti wuwa’n yoli juejue (9-14)

  • Ɲanmiɛn i sufuɛ m’ɔ ti i awlɛn su sran’n (15-21)

  • Ɔ fuan mmusu mun Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun (22-30)

  • Sa tɛ nga be kwlá yaci cɛman’n (31, 32)

  • Waka’n i mma’n yɛ be fa sie i nzɔliɛ-ɔ (33-37)

  • Zonasi i nzɔliɛ like’n (38-42)

  • Kɛ mmusu kun sɛ i sin’n (43-45)

  • Zezi i nin nin i niaan bian mun (46-50)

12  Blɛ sɔ’n nun’n, Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun mɔ Zezi sín ble fie’m be nun’n, awe kunnin i sɔnnzɔnfuɛ mun. Ɔ maan be fianfiannin ble mma’n wie naan b’a di.  Kɛ Farizifuɛ’m be wunnin i sɔ’n, be seli i kɛ: “Nian! Ɔ sɔnnzɔnfuɛ’m be su yo like ng’ɔ fataman kɛ be yo i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n.”  Ɔ seli be kɛ: “?Kɛ awe kunnin Davidi nin i sran mun’n, like ng’ɔ yoli’n, amun nin-a kɛnngɛnmɛn i su ndɛ le?  Ɔ wluli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ, yɛ ɔ nin i sran’m be dili kpanwun nga be siesie be Ɲanmiɛn ɲrun’n, kusu nn i bɔbɔ nin i sran’m be leman atin be diman, saan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be ngunmin.  ?Asa kusu’n, kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be saci Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n Ɲanmiɛn i sua’n nun’n, mɔ be bumɛn i kɛ be su yo sa tɛ’n, amun nin-a kɛnngɛnmɛn i Mmla’n nun le?  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ like kun mɔ i dan tra Ɲanmiɛn i sua’n, ɔ o wa.  Be kɛn i kɛ: ‘N kunndɛ kɛ sran’m be si aunnvuɛ, nán tɛ yilɛ’n yɛ n kunndɛ-ɔ.’ Sɛ ɔ ti kɛ amun wunnin ndɛ sɔ’n i wlɛ’n, nn amun a buman sran nga b’a yoman sa’n, be fɔ.  Afin Sran wa’n ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i Min.”  Kɛ ɔ jasoli lɛ’n, ɔ ɔli be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ. 10  Bian kun o lɔ’n, i sa kun ti wuwa. Ɔ maan be usali Zezi kɛ: “?Sran kun le atin yo sran juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun?” Be usɛli i sɔ naan bé jrán su bé sɛ́nmɛn i. 11  Ɔ seli be kɛ: “?Sɛ amun le bua kun naan Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, bua sɔ’n tɔ kunman nun’n, amun nun onin cɛ yɛ ɔ su trɛmɛn i fiteman-ɔn? 12  ?Klɔ sran timan kpa traman bua lele? I sɔ’n ti, Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, sran le atin yo like ng’ɔ ti kpa’n.” 13  Yɛ ɔ seli bian’n kɛ: “Tinngɛ ɔ sa’n nun.” Yɛ ɔ tinngɛli nun-ɔn. Kpɛkun i sa’n sɛli i sin yoli kpa kɛ i sa kun’n sa. 14  Sanngɛ Farizifuɛ’m be fiteli, be ko cicili i wun ndɛ kɛ bé kún i. 15  Kɛ Zezi sili sɔ’n, ɔ jasoli lɛ ɔli. Sran kpanngban kpa be suli i su, yɛ ɔ yoli be kwlaa be juejue. 16  Sanngɛ ɔ wlali be su nun kpa kɛ nán maan be kɛn i ndɛ kle sran fi, 17  kɛ ɔ́ yó naan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin’n w’a kpɛn su’n ti. Ɔ seli kɛ: 18  “Amun nian! Min sufuɛ nga n kpɛli i’n yɛ. Ɔ ti min awlɛn su sran, min klun jɔ i wun! Ń fá min wawɛ’n ń síe i su, yɛ wafa ng’ɔ fata kɛ be yo ninnge mun i nuan su sɛsɛsɛ’n, ɔ́ wá klé nvlenvle mun weiin. 19  Ɔ su siman akplowa, ɔ su kpankpanman, yɛ sran fi su timɛn i nɛn akpɔ dandan nga be o klɔ’n nun’n be su. 20  Ndɛma nga w’a bli’n, ɔ su bumɛn i, yɛ kannin ɲanman m’ɔ fite wɛnsrɛn’n, ɔ su nuɛnmɛn i, lele saan w’a kwla siesie like kwlaa ng’ɔ timan su’n. 21  Nanwlɛ, i dunman nun ti’n, nvlenvle’m be wla’n trán like kpa kun su.” 22  I sin’n, be fali bian kun mɔ mmusu kle i yalɛ’n, m’ɔ ti aɲinsifuɛ nin bobo’n be blɛli i, yɛ ɔ yoli i juejue. Ɔ maan bian’n kwla ijɔli, yɛ ɔ wunnin ase. 23  I sɔ’n boli sran kpanngban kpa mɔ be o lɛ’n be kwlaa be nuan naan b’a se kɛ: “?Nán Davidi i Wa’n* yɛ ɔ o lɛ-ɔ?” 24  Sanngɛ kɛ Farizifuɛ’m be tili i sɔ’n, be seli kɛ: “Bian nga, saan Bɛlzebubu* m’ɔ ti mmusu’m be su kpɛn’n i fanngan nun cɛ yɛ ɔ fuan mmusu mun-ɔn.” 25  Kɛ m’ɔ si akunndan nga be bu’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “Famiɛn diwlɛ kwlaa nga i nunfuɛ’m be bubu be wun nun’n, ɔ kaman lɛ, yɛ klɔ kwlaa annzɛ awlo kwlaa nga i nunfuɛ’m be bubu be wun nun’n, ɔ bo. 26  I wafa kunngba’n, sɛ Satan fuan Satan’n, nn w’a bubu i bɔbɔ i wun nun. ?Ɔ maan ɔ́ yó sɛ bɔɔ cɛ naan i famiɛn diwlɛ’n w’a ka lɛ? 27  ?Asa kusu’n, sɛ Bɛlzebubu fanngan nun yɛ n fuan mmusu mun’n, nn wan fanngan nun yɛ amun mma’m be fuan be-ɔ? I sɔ’n ti’n, amun mma mun yɛ bé wá dí amun jɔlɛ bé bú amun fɔ-ɔ. 28  Sanngɛ sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun yɛ n fuan mmusu mun’n, nn Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n w’a fu amun nun. 29  ?Yɛ kusu sɛ sran kun waan ɔ́ wlú sran m’ɔ le wunmiɛn kpa’n i sua’n nun kó fɛ́n i bo ninnge mun’n, sɛ w’a cimɛn i ka’n, ɔ́ fɛ́n i bo ninnge mun sɛ naan w’a yo ye? Saan ɔ́ cí i ka naan w’a kwla fɛn i sua’n nun ninnge mun. 30  Ɔ maan sran ng’ɔ nin min nunman nun’n, ɔ kpɔ min. Yɛ sran ng’ɔ nin min tianman like nuan’n, ɔ trutru nun. 31  “I sɔ’n ti’n, ń kán klé amun kɛ bé yáci sran’m be sa tɛ wafa kwlaa nin ndɛ tɛtɛ wafa kwlaa nga be kan’n cɛ́ be. Sanngɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i wun ndɛ tɛtɛ kanlɛ liɛ’n, be su yaci cɛman. 32  I wie yɛle kɛ sran ng’ɔ kan Sran wa’n i wun ndɛ tɛ’n, bé yáci cɛ́ i. Sanngɛ sran ng’ɔ kan Ɲanmiɛn wawɛ’n i wun ndɛ tɛ’n, be su yaci cɛmɛn i. I mɛn* nga nun-o, i ng’ɔ́ bá lɔ’n nun-o, be su yaci cɛmɛn i mlɔnmlɔn. 33  “Amun yo maan waka’n yo kpa naan i mma’m be kusu be yo kpa, annzɛ amun yo maan waka’n yo tɛ naan i mma’m be kusu be yo tɛ. Afin waka’n i mma’n yɛ be fa sie i nzɔliɛ-ɔ. 34  ?Ɔnda mma mun, amun mɔ amun ti klunwifuɛ’n, ɔ yo sɛ yɛ ndɛ kpa kwla fin amun nuan fite-ɔ? Afin ndɛ ng’ɔ o sran’n i awlɛn’n nun’n yɛ ɔ fin i nuan fite-ɔ. 35  Sran kpa’n, ɔ yi like kpa i ninnge kpakpa’m be nun fite. Sran tɛ’n kusu’n, ɔ yi like tɛ i ninnge tɛtɛ’m be nun fite. 36  Ń kán klé amun kɛ ndɛ ngbɛnngbɛn kwlaa mɔ sran’m be kan’n, Jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun’n, be bɔbɔ bé kɛ́n i su ndɛ. 37  Afin ɔ nuan ndɛ’n su yɛ Ɲanmiɛn jrán sé kɛ a ti seinfuɛ-ɔ, yɛ ɔ nuan ndɛ’n su yɛ ɔ́ jrán bú ɔ fɔ-ɔ.” 38  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, mmla klɛfuɛ* wie mun nin Farizifuɛ wie’m be seli i kɛ: “Like klefuɛ, e kunndɛ kɛ a yo abonuan sa kun kle e.” 39  Ɔ tɛli be su kɛ: “Ajulisufuɛ klunwifuɛ mɔ be ti kɛ sran mɔ be kunndɛ bla be yi bo annzɛ bian be wun bo sa’n, be kunndɛ titi kɛ be yo nzɔliɛ like be kle be. Sanngɛ sɛ w’a yoman Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zonasi i nzɔliɛ like liɛ’n, be su yoman nzɔliɛ like uflɛ fi be kleman be. 40  Afin wafa kunngba nga Zonasi dili cɛn ba nsan* jue dan’n i klun lɔ’n, Sran wa’n kusu wá dí cɛn ba nsan asiɛ’n i bo. 41  Jɔlɛ dilɛ blɛ’n nun’n, Ninivufuɛ mun nin ajulisufuɛ nga mun bé wá jáso, yɛ Ninivufuɛ’m bé bú be fɔ, afin kɛ Zonasi boli jasin kleli be’n, be kacili be akunndan’n. Sanngɛ amun nian! Sran kun o wa’n, i dan tra Zonasi. 42  Jɔlɛ dilɛ blɛ’n nun’n, bé wá cɛ́n famiɛn bla m’ɔ fin ngua lɔ lika’n nun’n, ɔ nin blɛ nga nun sran mun, kpɛkun ɔ́ bú be fɔ. Afin ɔ fin asiɛ’n i tiwa lɔ wa sieli i su Salomɔn i ngwlɛlɛ ndɛ’n i bo. Sanngɛ an nian! Sran kun o wa’n, i dan tra Salomɔn. 43  “Kɛ mmusu kun fin sran kun nun fite’n, ɔ ko wlanwlan lika mɔ be ɲanman nzue nun’n be nun, ɔ kunndɛ wunmiɛn lowlɛ, sanngɛ ɔ ɲanman wie. 44  Ɔ maan ɔ se kɛ: ‘Ń má sá min sin min sua nga n fin nun fiteli’n nun.’ Ɔ́ sɛ́ i sin jú lɛ-ɔ, ɔ wun kɛ sua’n wo lɛ ngbɛn, sanngɛ b’a kuan nun weiin yɛ b’a siesie i nun ninnge mun klanman kpa. 45  Kpɛkun ɔ ko fɛ i wiengu mmusu fanunfanun nso mɔ be klun yo wi trɛ i’n, naan be wa wlu sua sɔ’n nun. Kɛ be ko wlu nun’n, be tran nun. Ɔ maan wafa nga sran sɔ’n kaci kasiɛn su’n, ɔ yo tɛ tra klikli liɛ’n. Kɛ ajulisufuɛ klunwifuɛ nga’m be liɛ’n wá yó sɔ wie-ɔ.” 46  Kɛ ɔ́ kán ndɛ’n klé sran nga be o lɛ’n, nn i nin nin i niaan’m be jinjin gua su lɔ. Afin be kunndɛ kɛ bé wún i wun. 47  I sɔ’n ti’n, sran kun seli i kɛ: “Nian! ɔ nin nin ɔ niaan’m be jinjin gua su lɔ, be kunndɛ kɛ bé kán ndɛ klé wɔ.” 48  Ɔ tɛli sran ng’ɔ kannin ndɛ’n kleli i’n, i su kɛ: “?Wan yɛ ɔ ti min nin’n niɔn, yɛ wan mun yɛ be ti min niaan mun-ɔn?” 49  Kpɛkun ɔ tinngɛli i sa i sɔnnzɔnfuɛ’m be wun, naan w’a se kɛ: “Nian! Min nin nin min niaan mun yɛ be o yɛ! 50  Afin sran ng’ɔ yo min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i klun sa’n, i yɛ ɔ ti min niaan bian, nin min niaan bla, ɔ nin min nin-ɔn.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Mt 1:1 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Satan yɛ be flɛ i sɔ-ɔ.
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “wia su nin kɔnguɛ nsan.”