Matie 19:1-30

  • Bla annzɛ bian jalɛ’n ɔ nin be wun yralɛ’n (1-9)

  • Be nga Ɲanmiɛn maan be jaman bla annzɛ bian’n (10-12)

  • Zezi yrali ba kanngan’m be nguan (13-15)

  • Kosan nga gbanflɛn aɲanbeunfuɛ’n usali’n (16-24)

  • Ninnge nga Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n ti’n, be yacili be’n (25-30)

19  Kɛ Zezi wieli ndɛ sɔ’m be kan’n, ɔ tuli i bo Galile lɛ, ɔ kpɛli Zurdɛn’n, kpɛkun ɔ ɔli Zide mɛn’n i awɛ’n i wun lɔ.  Sran kpanngban kpa be suli i su yɛ ɔ yoli be juejue lika sɔ’n nun lɛ.  Farizifuɛ’m be bɛli i wun lɛ naan bé sɛ́ i bé nían. I sɔ’n ti’n, be usɛli i kɛ: “?Yasua kun le atin jran sa kwlaa su yrɛ i yi’n?”  Ɔ tɛli be su kɛ: “Mɛn’n i bo bolɛ nun’n, Ɲanmiɛn yili yasua nin bla  kpɛkun ɔ seli kɛ: ‘I sɔ’n ti’n, yasua’n yáci i si nin i nin, yɛ ɔ́ fɛ́ i wun mɛ́ntɛn i yi, kpɛkun be nɲɔn’n bé káci sran wunmuan.’ ?Amun nin-a kɛnngɛnmɛn i le?  Ɔ maan be timan sran nɲɔn kun, sanngɛ be ti sran wunmuan. I sɔ’n ti’n, like nga Ɲanmiɛn kan boli nun’n, nán maan sran fi ti nun.”  Be seli i kɛ: “?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ Moizi seli kɛ sɛ be waan bé yrá bla kun’n, be mɛn i fluwa m’ɔ kle kɛ b’a yrɛ i’n, naan be yrɛ i-ɔ?”  Ɔ seli be kɛ: “Kɛ mɔ amun awlɛn’n ti ketewa dan’n, i ti yɛ Moizi mannin amun atin kɛ amun yra amun yi mun-ɔn. Sanngɛ i bo bolɛ nun’n, ɔ timan sɔ.  Ń kán klé amun kɛ sran ng’ɔ yrɛ i yi’n, sɛ nán kɛ i yi’n w’a kunndɛ bian i bo* ti’n, naan ɔ ko ja bla uflɛ’n, nn w’a kunndɛ bla i yi bo.” 10  I sɔnnzɔnfuɛ’m be seli i kɛ: “Sɛ i sɔ yɛ ɔ fata kɛ yasua nin bla be tran’n, nn ɔ flunman kɛ nán sran’m be ja.” 11  Ɔ seli be kɛ: “Nán sran ngba yɛ ɔ sɔ ndɛ sɔ’n nun-ɔn, saan be nga Ɲanmiɛn maan be kwlɛ i sɔ’n i yo’n. 12  Afin yasua wie’m be o lɛ’n, be timan yasua, be nin i sɔ liɛ’n fin be nin klun. Yɛ wie’m be liɛ’n, sran mun yɛ be sali be-ɔ. Wie’m be kusu’n, be yo be wun sɔ ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n ti. Sran ng’ɔ kwla kplin i sɔ’n su’n, maan ɔ kplin su.” 13  Yɛ sran wie’m be fali ba kanngan mun be blɛli i kɛ ɔ fɛ i sa fuafua be su naan ɔ srɛ Ɲanmiɛn man be. Sanngɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be ijɔli sran sɔ mun. 14  I sɔ’n ti’n, Zezi seli be kɛ: “An yaci ba kanngan’m be nun maan be bla min sin, nán an tanndan be ɲrun. Afin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n ti be nga be yo be wun kɛ be sa’n, be liɛ.” 15  Yɛ ɔ fɛ i sa fuafuali be su-ɔ, kpɛkun ɔ tuli i bo lɛ ɔli. 16  Kpɛkun sran kun bɛli i wun lɛ wa seli i kɛ: “?Like klefuɛ, like kpa onin yɛ ɔ fata kɛ n yo naan m’an ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n niɔn?” 17  Ɔ seli i kɛ: “?Ngue ti yɛ a usa min sa ng’ɔ ti kpa’n i su kosan-ɔn? Ɲanmiɛn kunngba cɛ yɛ ɔ ti kpa-ɔ. Sanngɛ kusu sɛ a klo kɛ á ɲán nguan’n, fa Ɲanmiɛn i mmla’m be su titi.” 18  Sran sɔ’n usɛli i kɛ: “?Ɲanmiɛn i mmla onin mun?” Zezi tɛli i su kɛ: “Nán kun sran, nán kunndɛ bla ɔ yi bo annzɛ bian ɔ wun bo, nán wua, nán tɔn sran suɛn, 19  bu ɔ si nin ɔ nin be sran, yɛ klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.” 20  Gbanflɛn’n seli i kɛ: “Kɛ ɔ fɛ i min kaan nun lele’n, n nian mmla sɔ’m be kwlaa be su n nanti. ?Ngue ekun yɛ ɔ ka-ɔ?” 21  Zezi seli i kɛ: “Sɛ a klo kɛ á yó kpa dan’n,* ko yo ɔ ninnge’m be atɛ naan fɛ i sika’n man yalɛfuɛ mun, yɛ á ɲán like kpa ɲanmiɛn su lɔ. Kpɛkun bla naan su min su.” 22  Kɛ gbanflɛn’n tili ndɛ sɔ’n, i wla boli i wun yɛ ɔ ɔli-ɔ. Afin ɔ le ninnge kpanngban. 23  Yɛ Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Nanwlɛ ń kán klé amun kɛ, kɛ ɔ ko yo naan aɲanbeunfuɛ kun w’a kwla wlu ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n nun’n, ɔ ti kekle. 24  Ń kán klé amun ekun kɛ ɲɔnngɔnmɛn kun i dɔluwa buɛ nun sinlɛ’n ti pɔpɔ tra kɛ aɲanbeunfuɛ kun wlu Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun’n.” 25  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tili i sɔ’n, ɔ boli be nuan dan kpa naan b’a se kɛ: “?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, wan yɛ ɔ́ kwlá fíte nun-ɔn?” 26  Zezi niannin be siin, naan w’a se be kɛ: “Klɔ sran’m be kwlɛmɛn i yo, sanngɛ Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ kwla sa kwlaa yo.” 27  Yɛ Piɛli tɛli su kɛ: “Nian! Y’a yaci like kwlaa y’a su ɔ su. ?Ɔ maan ngue yɛ é ɲɛ́n i-ɔ?” 28  Zezi seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ, kɛ bé wá bó ninnge’m be uflɛ’n, mɔ Sran wa’n wá trɛ́n i famiɛn bia m’ɔ le ɲrun’n su’n, amun mɔ an suli min su’n, amún wá trán famiɛn bia blu-nin-nɲɔn (12) mɔ be le ɲrun’n be su, amún dí Izraɛli akpasua blu-nin-nɲɔn (12) mun be jɔlɛ. 29  Yɛ sran kwlaa nga min ti’n ɔ yacili i awlo, annzɛ i niaan bian, annzɛ i niaan bla, annzɛ i si, annzɛ i nin, annzɛ i wa, annzɛ i fie’n, ɔ́ ɲán be wunsu kpɛ ya (100) yɛ ɔ́ ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. 30  “Sanngɛ be nga be dun mmua’n, be nun kpanngban bé wá ká siɛn, yɛ be nga be ka siɛn’n, bé dún mmua.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “á yíɛ i kwlaa nuan’n.”