Matie 20:1-34

  • Viɲin fie’n nun junman difuɛ mun, be kwlaa be akatua’n sɛ (1-16)

  • Zezi i wie’n i su bolɛ ekun (17-19)

  • Niɛn kun srɛli kɛ be yo ninnge wie mun be mɛn i mma mun (20-28)

    • Zezi kpɔli sran kpanngban be ti (28)

  • Aɲinsifuɛ nɲɔn be yoli juejue (29-34)

20  “Afin be kwla fa ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n be sunnzun awlobo kpɛn kun. Awlobo kpɛn sɔ’n fiteli nglɛmun ndɛ kpa kɛ ɔ́ kó kúnndɛ junman difuɛ naan be ko di junman i viɲin fie’n nun.  Kɛ ɔ nin junman difuɛ’m be nuan sɛli su kɛ cɛn ba kun’n, ɔ́ tánnin sran kun denie kun’n, ɔ sunmannin be i viɲin fie’n su lɔ.  Dɔ nsan su’n* su’n, awlobo kpɛn’n fiteli ekun. Ɔ wunnin sran wie mun ekun, be jinjin gua bo lɛ, be leman junman.  Yɛ ɔ seli be kɛ: ‘Amun kusu amun wɔ viɲin fie’n su lɔ, yɛ like ng’ɔ ti su’n, ń fá mán amun.’  Yɛ be ɔli-ɔ. Dɔ nsiɛn su’n* nin dɔ ngwlan su’n* be su’n, ɔ fiteli ekun yɛ ɔ yoli like kunngba’n.  Kasiɛn su’n, dɔ blu-nin-kun (11) su’n* su’n, ɔ fiteli yɛ ɔ wunnin sran wie mun ekun, be jinjin gua su lɛ. Ɔ usali be kɛ: ‘?Ngue ti yɛ nglɛmun lele mɔ w’a fa ju nnɔsua yɛ’n, amun jinjin wa mɔ amun diman junman-ɔn?’  Be tɛli i su kɛ: ‘Sran fi w’a faman e junman nun ti-ɔ.’ Ɔ seli be kɛ: ‘Amun kusu amun wɔ viɲin fie’n su lɔ.’  “Kɛ nnɔsua flɔlɔ juli’n, viɲin fie’n i min’n seli sran ng’ɔ nian fie’n su’n kɛ: ‘Flɛ junman difuɛ mun naan fa be akatua’n man be. Bo i bo kasiɛnfuɛ’m be su naan guɛ i bo kliklifuɛ’m be su.’  Kɛ be nga be boli junman’n i bo dɔ blu-nin-kun (11) su’n su’n be bali’n, be tinuntinun be ɲannin denie kun. 10  I sɔ’n ti’n, kɛ be ng’ɔ fali be klikli’n be bali’n, be buli i kɛ be liɛ nga bé ɲɛ́n i’n, ɔ́ trá be nga’m be liɛ’n, sanngɛ be kusu be tuali be denie kunngun. 11  Kɛ be ɲɛnnin i sɔ’n, be ijɔli awlobo kpɛn’n. 12  Be seli kɛ: ‘Be nga be bali kasiɛn su’n be dili junman dɔ kunngba cɛ, sanngɛ e mɔ e dili junman cɛn ba wunmuan kun mɔ e fɛli kpa wia klakla’n bo’n, a yoli maan be nin e sɛ!’ 13  Sanngɛ ɔ tɛli be nun kun su kɛ: ‘Janvuɛ, m’an diman wɔ lufle. E tili e wun aniɛn denie kun su. ?Nɛ́n i-ɔ? 14  Fa ɔ akatua’n naan kɔ. Like nga n mannin wɔ’n, n klo kɛ ń fɛ́ i kunngba’n ń mán be nga be bali kasiɛn’n. 15  ?N leman atin n faman n bɔbɔ min like n yoman like nga n klo’n? ?Annzɛ kusu sran kpa* mɔ n ti’n ti’n, ɔ ɲin blo ɔ wiengu wun?’* 16  I wafa kunngba’n, be nga be ka siɛn’n, bé wá dún mmua, yɛ be nga be dun mmua’n, bé wá ká siɛn.” 17  Kɛ be o atin’n nun mɔ bé kɔ́ Zerizalɛmun’n, Zezi flɛli i sɔnnzɔnfuɛ blu-nin-nɲɔn (12) mun aamiɛn naan w’a se be kɛ: 18  “An nian! E su kɔ Zerizalɛmun. Bé wá fá Sran wa’n bé wlɛ́ i Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m* be sa nun. Bé bú i fɔ bé sé kɛ be kun i, 19  yɛ bé fɛ́ i wlá be nga be timan Zuifu’n be sa nun kɛ be yo i finfin, be bo i nin ngble, naan be kun i waka kun su. Kpɛkun i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan.” 20  I sin’n, Zebede i yi’n wunngeli Zezi wun lɛ, ɔ nin i mma yasua nɲɔn mun, ɔ kotoli i bo naan ɔ́ srɛ́ i like. 21  Zezi seli i kɛ: “?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ n yo n man wɔ-ɔ?” Ɔ tɛli i su kɛ: “Ɔ Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ’n, yo maan min wa yasua nɲɔn’m be nun kun tran ɔ sa fama su naan kun tran ɔ sa bɛ su.” 22  Zezi seli kɛ: “Amun wunman like nga amun su srɛ i lɛ’n i wlɛ. ?Klowa* nga n su wa nɔn nun yɛ’n, amun kwla nɔn nun wie?” Be tɛli i su kɛ: “Ɛɛn, e kwla nɔn nun wie.” 23  Ɔ seli be kɛ: “Amún wá nɔ́n min klowa’n nun wie sakpa. Sanngɛ min sa fama nin min sa bɛ su tranlɛ liɛ’n, nán min yɛ n mɛn i wun atin-ɔn. Sanngɛ ɔ ti be nga min Si sie mannin be’n, be liɛ.” 24  Kɛ be blu onga’m be tili ndɛ sɔ’n, be fali aniaan nɲɔn sɔ’m be wun ya. 25  Sanngɛ Zezi flɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun i wun lɛ, yɛ ɔ seli kɛ: “Amun si kɛ nvle’m be su kpɛn’m be mianmian be nga be sie be’n, yɛ sran dandan’m be tin be sran’m be su. 26  Amun liɛ’n, ɔ fataman kɛ amun yo sɔ. Sanngɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó amun nun sran dan’n, ɔ fata kɛ ɔ yo amun sufuɛ. 27  Yɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó amun su kpɛn’n, ɔ fata kɛ ɔ yo amun kanga. 28  I wafa kunngba’n, Sran wa’n w’a baman kɛ be su i. Sanngɛ ɔ bali kɛ ɔ́ sú sran mun naan ɔ́ fɛ́ i nguan’n mán naan ɔ́ kpɔ́ sran kpanngban be ti.” 29  Kɛ bé tú be bo Zeriko lɔ’n, sran kpanngban kpa be suli i su. 30  Kpɛkun aɲinsifuɛ nɲɔn mɔ be titi akpɔ’n i nuan lɛ’n, be tili i kɛ Zezi su sin lɛ. Yɛ be kpannin kɛ: “E Min, Davidi Wa,* si e aunnvuɛ!” 31  Sanngɛ sran nga be o lɛ’n, be kpannin be su. Be seli be kɛ be muan be nuan. Sanngɛ blɛ li yɛ be wa kpannin kekle kpa-ɔ. Be seli kɛ: “E Min, Davidi Wa, si e aunnvuɛ!” 32  Ɔ maan Zezi jrannin, ɔ flɛli be, yɛ ɔ seli be kɛ: “?Ngue yɛ amun kunndɛ kɛ n yo n man amun-ɔn?” 33  Be tɛli i su kɛ: “E Min, yo maan e ɲinma’m be tike.” 34  Be yoli Zezi i annvɔ, naan w’a kan be ɲinma mun. Be ja nun lɛ’n, be wunnin ase, kpɛkun be suli i su.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Yɛle kɛ, kɛ nglɛmun nun dɔ 9 su’n wá jú’n.
Yɛle kɛ, kɛ mindi wá jú’n.
Yɛle kɛ, kɛ nnɔsua wia nun dɔ 3 su’n wá jú’n.
Yɛle kɛ, kɛ nnɔsua nun dɔ 5 su’n wá jú’n.
Be kwla se ekun kɛ “aklunyefuɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ ɲinma’n ti tɛ annzɛ ɔ ɲinma’n i klun yo wi.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Ɲanmiɛn mannin atin kɛ be tɔn Zezi i suɛn kɛ w’a saci Ɲanmiɛn dunman naan be kun i. Klowa’n ti i sɔ liɛ’n i nzɔliɛ.
Nian Mt 1:1 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.