Matie 27:1-66

  • Be fali Zezi ko mannin Pilati (1, 2)

  • Zida boli i kɔmin (3-10)

  • Zezi o Pilati ɲrun (11-26)

  • Be yoli i finfin sran kpanngban be ɲrun (27-31)

  • Be boboli i waka’n su Gɔlgota lɔ (32-44)

  • Zezi i wie’n (45-56)

  • Zezi i sielɛ (57-61)

  • Be siesieli sonja mun ndia’n i wun lɛ (62-66)

27  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin nvle su kpɛn’m be kwlaa be nuan sɛli su kɛ bé kún Zezi.  Kɛ be cili i’n, be fɛ i ko mannin Pilati m’ɔ sie Zide mɛn’n.  Kɛ Zida m’ɔ fali Zezi mannin’n, ɔ wunnin kɛ b’a bu Zezi i fɔ naan be su wa kun i’n, ɔ yoli i nsisɔ. Ɔ maan ɔ fali jɛtɛ ufue ablasan’n (30) sɛli i sin kɛ ɔ́ fá kó mán Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin kpɛnngbɛn mun.  Ɔ seli be kɛ: “N yoli sa tɛ, afin sran nga n fɛli i n mannin’n, w’a yoman like fi.” Be seli i kɛ: “?E ndɛ o nun sɛ? Ɔ bɔbɔ ɔ ndɛ-ɔ!”  Ɔ maan ɔ toli jɛtɛ mma mun guali be Ɲanmiɛn i sua’n nun lɛ. Kpɛkun ɔ ɔli ko boli i kɔmin.  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be isali jɛtɛ mma mun, kpɛkun be seli kɛ: “Ɔ timan su kɛ e fa sika nga e guɛ i Ɲanmiɛn i sua’n i sika guawlɛ’n nun. Afin ɔ ti mmoja i ti sika.”  Kɛ be nuan sɛli be wun’n, be fali sika’n be toli sɛ wufuɛ’n i asiɛ’n, naan ɔ kaci aofuɛ’m be asieliɛ.  I sɔ’n ti’n, andɛ bɔbɔ’n, be flɛ lika sɔ’n kɛ Mmoja asiɛ.  Ɔ maan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremin kannin’n, ɔ kpɛnnin su. Ɔ seli kɛ: “Be fali jɛtɛ ufue ablasan (30) m’ɔ ti sran ti sika’n, m’ɔ ti sran i gua mɔ Izraɛlifuɛ’m be nun wie’m be dili’n, 10  kpɛkun be fali sika sɔ’n be toli sɛ wufuɛ’n i asiɛ’n, kɛ nga Zoova kan kleli min’n sa.” 11  Zezi jin Pilati i ɲrun lɛ siɛn’n. Yɛ Pilati usɛli i kɛ: “?Wɔ yɛ a ti Zuifu’m be Famiɛn’n niɔn?” Zezi tɛli su kɛ: “Yɛ ɔ bɔbɔ ɔ nuan o su lɛ-ɔ.” 12  Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin kpɛnngbɛn’m bé tɔ́n i suɛn’n, w’a kanman ndɛ fi. 13  Yɛ Pilati seli i kɛ: “?A timan ɔ wun ndɛ kpanngban nga be kan’n?” 14  Sanngɛ w’a tɛmɛn i su. Ndɛ ba kun sa w’a finmɛn i nuan w’a fiteman. I sɔ’n boli Pilati i nuan dan. 15  Titi’n, delɛ cɛn dilɛ’n nun’n, bisuafuɛ nga sran’m be klo kɛ Pilati yaci i nun’n, ɔ yaci i nun. 16  Blɛ sɔ’n nun kusu’n, bisuafuɛ kun o lɛ’n, be flɛ i Barabasi. Sran kwlaa si kɛ ɔ ti tɛ kpa. 17  Ɔ maan kɛ sran’m be yiali’n, Pilati usali be kɛ: “?Barabasi nin Zezi mɔ be flɛ i ekun kɛ Klisi’n, be nun onin yɛ amun klo kɛ n yaci i nun n man amun-ɔn?” 18  Afin Pilati si kɛ be ɲin ci Zezi ti yɛ be trɛli i ko wlɛli i sa nun-ɔn. 19  Asa kusu’n, kɛ ɔ ko trannin ase jɔlɛ dilɛ bia’n su’n, i yi sunmannin sran kɛ be ko se i kɛ: “Nán yó bian ngalɛ’n i like fi. Ɔ ti sran kpa. Afin i dunman nun ti’n, n fɛli kpa laliɛ nun andɛ.” 20  Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin kpɛnngbɛn mun be di wlali sran kpanngban nga be o lɛ’n be kɛ be fa Barabasi naan be yo maan be kun Zezi. 21  Pilati usali be ekun kɛ: “?Sran nɲɔn nga mun’n, be nun onin yɛ amun kunndɛ kɛ n yaci i nun-ɔn?” Be tɛli su kɛ: “Barabasi.” 22  Yɛ Pilati usali be kɛ: “?Yɛ Zezi mɔ be flɛ i ekun kɛ Klisi’n nin? ?N yo i sɛ?” Be kwlaa be tɛli su kɛ: “Bobo i waka’n su!” 23  Ɔ seli kɛ: “?Ngue ti-ɔ? ?Sa tɛ onin yɛ ɔ yoli-ɔ?” Sanngɛ be kpannin kekle kpa ekun seli kɛ: “Bobo i waka’n su!” 24  Kɛ Pilati wunnin kɛ ɔ su yoman ye’n, naan i kpa bɔbɔ’n, lika’n su keje yekee kpa’n, ɔ fali nzue, ɔ wunnzinnin i sa nun sran’m be ɲrun lɛ, naan w’a se kɛ: “Bian nga i mmoja mɔ amun su wa guɛ i ase yɛ’n, min sa nunman nun wie. Maan i wie’n ka amun su.” 25  Kɛ ɔ kannin sɔ’n, nvlefuɛ’m be kwlaa be tɛli su kɛ: “Maan i wie’n ka e nin e mma mun e su.” 26  Yɛ ɔ yacili Barabasi nun mannin be-ɔ. Sanngɛ ɔ yoli maan be boli Zezi nin ngble. Kpɛkun ɔ fɛ i mannin be naan be bobo i waka’n su. 27  I sin’n, Pilati i sonja’m be fali Zezi ɔli Pilati m’ɔ ti mɛn siefuɛ’n i awlo lɔ. Yɛ be yiayiali sonja’m be kwlaa i wun lɛ. 28  Be yili i wun tralɛ’n, kpɛkun be fali kondro ɔkwlɛ be kɛtɛli i wun. 29  Be fali owieowie wɔli famiɛn kle be fa wlɛli i ti. Be fali ndɛma kun be wlɛli i sa fama’n nun, kpɛkun be kotoli i bo, be yoli i finfin. Be seli i kɛ: “Zuifu’m be Famiɛn, é yó ɔ like-o!” 30  Kpɛkun be tili be nuan nzue be tɛli i wun, be fali ndɛma’n be finfinnin i ti’n su. 31  Kɛ be yoli i finfin wieli’n, be yili i wun kondro’n, kpɛkun be fɛli i tralɛ’n be wlɛli i wun. I sin’n, be fɛ i ɔli kɛ bé kó bóbó i waka’n su. 32  Kɛ bé fíte kɔ́’n, be wunnin bian kun m’ɔ fin Sirɛnin’n. Ɔ suan Simɔn. Be miannin bian sɔ’n kɛ ɔ sua Zezi i ɲrɛnnɛn waka’n.* 33  Kɛ be juli lika nga be flɛ i Gɔlgota mɔ i bo’n yɛle Ti kongloman lika’n nun lɔ’n, 34  be guali duvɛn nun like wiwi be fa mɛnnin i kɛ ɔ nɔn. Sanngɛ kɛ ɔ wɔli su’n, w’a nɔnman. 35  Kɛ be boboli i waka’n su’n, be tuli i tralɛ’m be wun fɔtɔ. I sin’n, be cɛcɛli be nun. 36  Kpɛkun be trannin ase lɛ be niɛnnin i su. 37  Asa kusu’n, sa ti mɔ be buli i fɔ’n, be klɛli i tɛbua kun su, be fa tɛli i ti su lɛ. Be klɛli i kɛ: “Zezi m’ɔ ti Zuifu’m be Famiɛn’n yɛ.” 38  Kpɛkun be fali awiefuɛ nɲɔn be sieli be waka su i wun lɛ. Kun o i sa fama su, yɛ kun o i sa bɛ su. 39  Be nga bé sín lɛ’n, be kɛn i ndɛ tɛtɛ. Be keje be ti’n, 40  yɛ be se kɛ: “Wɔ mɔ ɔ waan á búbú Ɲanmiɛn i sua’n, naan á fá cɛn ba nsan á kplán’n, de ɔ bɔbɔ wun-e! Sɛ a ti Ɲanmiɛn i wa’n, fin ɲrɛnnɛn waka’n* su jra!” 41  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m* be yoli i finfin wie. Be seli kɛ: 42  “Ɔ deli sran uflɛ, sanngɛ ɔ kwlá demɛn i bɔbɔ wun! Ɔ ti Izraɛli Famiɛn, maan ɔ fin ɲrɛnnɛn waka’n* su jra. I liɛ’n, é láfi i su. 43  Ɔ fɛli i wla’n guɛli i Ɲanmiɛn su. Sɛ Ɲanmiɛn klun jɔ i wun’n, maan ɔ de i siɛn’n naan e nian! Afin ɔ seli kɛ, ‘N ti Ɲanmiɛn i Wa.’” 44  Awiefuɛ nga be fa be sieli be waka’m be su i wun lɛ bɔbɔ’n, be yoli i finfin wie. 45  Kɛ ɔ fɛ i dɔ nsiɛn su’n* su’n, lika’n luli tuun nvle wunmuan’n su lele fa juli dɔ ngwlan su’n* su. 46  Kɛ dɔ ngwlan su’n wá jú’n, Zezi kpannin kekle kpa seli kɛ: “?Eli, Eli, lama sabaktani?” I bo’n yɛle kɛ, “?Min Ɲanmiɛn, min Ɲanmiɛn, ngue ti yɛ a yili min ase-ɔ?” 47  Kɛ be nga be jinjin lɛ’n be tili ndɛ sɔ’n, be nun wie’m be seli kɛ: “Bian nga su kpan flɛ Eli.” 48  Be ja nun lɛ’n, be nun kun wanndili ko fali like kun m’ɔ ti kɛ fɔkɔ sa’n, ɔ fa boli i duvɛn klakla wie nun. Ɔ fa sieli i ndɛma kun su, kpɛkun ɔ fa mɛnnin i kɛ ɔ nɔn. 49  Sanngɛ be onga’m be seli kɛ: “Yaci i lɛ ke! É wá nían, sɛ Eli wá bá naan ɔ́ dé i-o.” 50  Zezi kpannin kekle kpa ekun, yɛ ɔ wuli-ɔ. 51  Kpɛkun tannin ng’ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, i nun kpacili nɲɔn. Ɔ fɛli i nglo lele juli i ja ngua. Asiɛ’n kejeli, yɔbuɛ’m be nun kpukekpukeli. 52  Ndia’m be su tiketikeli, ɔ maan Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa nga be wuli’n, be fuɛn’m be fiteli gua su wa. 53  Sran kpanngban wunnin be. (Kpɛkun kɛ ɔ cɛnnin nguan’n, sran wie’m be fin asieliɛ su lɔ lika’n nun, be wluli Ɲanmiɛn i klɔ’n nun.)* 54  Sonja ya su kpɛn’n nin be nga be o lɛ bé nían Zezi su’n, be wunnin kɛ asiɛ’n kejeli. Asa ekun’n, be wunnin sa uflɛ nga be juli’n. I ti’n, srɛ kunnin be dan kpa. Ɔ maan be seli kɛ: “Nanwlɛ, bian sɔ’n ti Ɲanmiɛn i Wa sakpa.” 55  Bla kpanngban wie mɔ be nin Zezi fin Galile’n, mɔ be niɛn i lika’n, be o mmua lɔ be su nian. 56  Mari Magdala,* ɔ nin Mari m’ɔ ti Zaki nin Zozɛsi be nin’n, ɔ nin Zebede i mma yasua’m be nin’n, be o bla sɔ’m be nun wie. 57  Ka naan wia’n w’a tɔ’n, bian kun m’ɔ le sika kpa’n, m’ɔ fin Arimate’n, ɔ bali. Be flɛ i Zozɛfu, ɔ kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie. 58  Bian sɔ’n ko wunnin Pilati wun, kpɛkun ɔ srɛli Zezi i fuɛn’n. Ɔ maan Pilati seli kɛ be fa mɛn i. 59  Zozɛfu fali fuɛn’n, kpɛkun ɔ fali lɛn sanwun m’ɔ ti kpa’n cicili i wun. 60  Kpɛkun ɔ fa ko sieli i bɔbɔ i ndia uflɛuflɛ m’ɔ kpɛli i yɔbuɛ’n nun’n, i nun. I sin’n, ɔ kondoli yɔbuɛ dan kun sieli i ndia’n i nuan’n su naan w’a ɔ. 61  Sanngɛ Mari m’ɔ fin Magdala’n, ɔ nin Mari kunfuɛ’n, be kali lɛ. Be trannin ase ndia’n i ɲrun lɛ. 62  Sa nga be juli lɛ’n, Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i siesielɛ’n nun yɛ be juli-ɔ. Kɛ i aliɛ cɛnnin’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Farizifuɛ mun, be yiali Pilati i ja su. 63  Be seli i kɛ: “Nannan, e wla w’a kpɛn su kɛ i nun mɔ gblɛfuɛ sɔ’n nin-a wuman’n, ɔ seli kɛ: ‘I cɛn nsan su’n, bé cɛ́n min nguan.’ 64  I sɔ’n ti’n, yi sran naan be nian ndia’n su lele cɛn ba nsan. Sɛ w’a yoman sɔ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m bé wúɛ i fuɛn’n, kpɛkun bé sé sran’m be kɛ: ‘Be cɛnnin i nguan!’ Gblɛ kasiɛn sɔ’n, ɔ́ yó tɛ trá klikli liɛ’n.” 65  Pilati seli be kɛ: “Amun fa sonja naan be ko nian su kpa kɛ amun kwla yo’n sa.” 66  Ɔ maan be ɔli, be ko katali ndia’n i nuan’n su kekle kpa, kpɛkun be siesieli sonja mun i wun lɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Yɛle kɛ, kɛ mindi wá jú’n.
Yɛle kɛ, kɛ nnɔsua wia nun dɔ 3 su’n wá jú’n.
Sa nga be kɛn i ndɛ wa’n, ɔ juli blɛ uflɛ nun.
Be kwla se ekun kɛ “Mari m’ɔ fin Magdala’n.”