Đi đến nội dung

Hòa bình trên thế giới—Đạt được bằng cách nào?

Hòa bình trên thế giới—Đạt được bằng cách nào?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Hòa bình thế giới sẽ đến, nhưng không phải nhờ nỗ lực của con người mà nhờ Nước Đức Chúa Trời, một chính phủ trên trời do Chúa Giê-su Ki-tô cai trị. Hãy lưu ý Kinh Thánh dạy gì về hy vọng tuyệt diệu này.

  1.   Đức Chúa Trời sẽ “dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất”, hoàn tất ý định của ngài để đem lại “bình an dưới đất cho người được ơn”.—Thi-thiên 46:9; Lu-ca 2:14.

  2.   Nước Đức Chúa Trời sẽ trị vì toàn thể trái đất từ trên trời (Đa-ni-ên 7:14). Là một chính phủ toàn cầu, Nước Trời sẽ xóa bỏ chủ nghĩa quốc gia, là nguyên nhân gây ra nhiều xung đột.

  3.   Chúa Giê-su, Vua của Nước Đức Chúa Trời, được gọi là “Chúa Bình-an” và ngài chắc chắn sẽ khiến sự bình an “cứ thêm mãi không thôi”.—Ê-sai 9:6, 7.

  4.   Những ai cứ muốn chiến tranh sẽ không được sống dưới sự cai trị của Nước Trời, vì “lòng [Đức Chúa Trời] ghét người ác và kẻ ưa sự hung-bạo”.—Thi-thiên 11:5; Châm-ngôn 2:22.

  5.   Đức Chúa Trời dạy các thần dân của ngài cách sống hòa bình. Kinh Thánh miêu tả kết quả của sự giáo dục này như sau: “Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh”.—Ê-sai 2:3, 4.

 Hàng triệu Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới đang được Đức Chúa Trời dạy cách sống hòa thuận (Ma-thi-ơ 5:9). Mặc dù thuộc nhiều nhóm sắc tộc và sống trong hơn 230 xứ khác nhau, nhưng chúng tôi không cầm vũ khí chống lại đồng loại của mình.

Ngày nay, Nhân Chứng Giê-hô-va đang học cách sống hòa bình.