Đi đến nội dung

Nước Đức Chúa Trời

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Hãy xem tại sao Nước Đức Chúa Trời vượt trội hơn mọi chính phủ khác.

Có phải Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng bạn không?

Kinh Thánh có ý gì khi nói “nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi”?

Nước Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều gì?

Hãy tìm hiểu điều mà bạn có thể mong đợi khi Nước Đức Chúa Trời cai trị khắp trái đất.

Niên đại học Kinh Thánh cho biết gì về năm 1914?

Lời tiên tri về “bảy kỳ” trong Đa-ni-ên chương 4 xác định chính xác thời kỳ khó khăn đối với sự cai trị của loài người.

Hòa bình trên thế giới—Đạt được bằng cách nào?

Hãy tìm hiểu xem Đức Chúa Trời hứa mang lại hòa bình thế giới thông qua Nước của ngài như thế nào.

“Các chìa khóa của Nước Trời” là gì?

Các chìa khóa Nước Trời mở ra gì, và vì lợi ích của ai? Ai mở các chìa khóa này?