Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

KABANATA 12

Tumanggap Siya ng Kaaliwan Mula sa Kaniyang Diyos

Tumanggap Siya ng Kaaliwan Mula sa Kaniyang Diyos

1, 2. Ano ang nangyari sa di-malilimutang araw na iyon sa buhay ni Elias?

TUMATAKBO si Elias sa ulan habang lalong nagdidilim ang langit. Matanda na siya at malayo pa ang tatakbuhin niya bago makarating sa Jezreel. Pero hindi siya napapagod dahil “ang mismong kamay ni Jehova” ay sumasakaniya. Ngayon lang siya naging ganito kalakas. Aba, naunahan pa niya ang mga kabayong humihila sa karo ni Haring Ahab!​—Basahin ang 1 Hari 18:46.

2 Malayo pa ang pupuntahan niya. Napapapikit si Elias dahil sa mga patak ng ulan sa kaniyang mga mata, at iniisip-isip niya ang mga nangyari sa di-malilimutang araw na iyon sa kaniyang buhay. Oo, isang napakalaking tagumpay iyon para sa Diyos ni Elias, si Jehova, at sa tunay na pagsamba. Malayo na siya sa taluktok ng Bundok Carmel, kung saan ginamit siya ni Jehova para talunin ang pagsamba kay Baal sa pamamagitan ng himala. Nabunyag na huwad ang daan-daang propeta ni Baal, at pinatay sila. Pagkatapos, nanalangin si Elias kay Jehova na tapusin ang tatlo at kalahating taóng tagtuyot sa lupain. At bumuhos ang ulan!​—1 Hari 18:18-45.

3, 4. (a) Bakit maaaring umaasa si Elias na bubuti na ang kalagayan habang patungo siya sa Jezreel? (b) Anu-anong tanong ang isasaalang-alang natin?

3 Habang tinatakbo ni Elias ang 30 kilometrong iyon patungong Jezreel, maaaring umaasa siyang bubuti na ang kalagayan. Baka iniisip niyang magkakaroon na ng malaking pagbabago. Panahon na para magbago si Ahab! Pagkatapos ng kaniyang nasaksihan, wala na siyang mapagpipilian kundi talikuran ang pagsamba kay Baal; kontrolin ang kaniyang reyna, si Jezebel; at tigilan ang pang-uusig sa mga lingkod ni Jehova.

Si Elias ay “tumakbo nang una pa kay Ahab hanggang sa Jezreel”

4 Kapag tila pabor sa atin ang mga pangyayari, natural lang na mabuhayan tayo ng loob. Umaasa tayong tuluy-tuloy nang gaganda ang ating buhay, marahil ay iniisip pa ngang mawawala na ang pinakamabibigat nating problema. Hindi kataka-taka kung ganito ang nadama ni Elias, dahil siya ay “isang taong may damdaming tulad ng sa atin.” (Sant. 5:17) Pero ang totoo, hindi pa tapos ang mga problema niya. Pagkaraan lang ng ilang oras, makadarama siya ng matinding takot at panghihina ng loob, anupat gugustuhin na niyang mamatay. Ano ang nangyari, at paano tinulungan ni Jehova ang kaniyang propeta para manumbalik ang pananampalataya at lakas ng loob nito? Tingnan natin.

Isang Di-inaasahang Pangyayari

5. Matapos ang mga pangyayari sa Bundok Carmel, natutuhan ba ni Ahab na igalang si Jehova, at paano natin ito nalaman?

5 Nang makarating si Ahab sa kaniyang palasyo sa Jezreel, makikita bang nagbago na siya? Mababasa natin: “Sinabi ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at ang buong pangyayari kung paano niya pinatay ang lahat ng propeta sa pamamagitan ng tabak.” (1 Hari 19:1) Pansinin na walang binanggit si Ahab tungkol sa Diyos ni Elias na si Jehova. Palibhasa’y hindi makadiyos, sinabi lang niya na ang mga himalang nangyari noong araw na iyon ay “ginawa ni Elias.” Maliwanag, hindi niya natutuhang igalang ang Diyos na Jehova. Ano naman ang reaksiyon ng kaniyang mapaghiganting asawa?

6. Ano ang mensahe ni Jezebel kay Elias, at ano ang kahulugan nito?

6 Galit na galit si Jezebel! Nagpadala siya ng mensahe kay Elias: “Gayon nawa ang gawin ng mga diyos, at gayon nawa ang idagdag nila roon, kung bukas sa ganitong oras ay hindi ko gawing tulad ng kaluluwa ng bawat isa sa kanila ang iyong kaluluwa!” (1 Hari 19:2) Napakatinding banta nito. Para na ring sumumpa si Jezebel na mamatay na siya kung hindi niya maipapapatay si Elias sa mismong araw na iyon bilang paghihiganti para sa mga propeta ni Baal. Isip-isipin ang nadama ni Elias nang gisingin siya sa kaniyang maliit na tinutuluyan sa Jezreel noong mabagyong gabing iyon para lang sabihin sa kaniya ng mensahero ng reyna ang hindi magandang mensaheng iyon. Ano kaya ang naging epekto nito sa kaniya?

Nadaig ng Panghihina ng Loob at Takot

7. Ano ang epekto ng banta ni Jezebel kay Elias, at ano ang ginawa niya?

7 Kung inaakala ni Elias na tapos na ang pakikipaglaban sa pagsamba kay Baal, nagkamali siya. Hindi magpapatalo si Jezebel. Napakarami na niyang naipapatay na mga tapat na kasamahan ni Elias, at mukhang si Elias na ang susunod. Ano ang epekto ng banta ni Jezebel kay Elias? Sinasabi ng Bibliya: “Siya ay natakot.” Naisip kaya ni Elias ang malagim na kamatayang daranasin niya sa kamay ni Jezebel? Kung patuloy niya itong inisip, panghihinaan nga siya ng loob. Anuman ang talagang nangyari, ‘nagsimula siyang yumaon para sa kaniyang kaluluwa’​—tumakas siya para hindi mapatay.​—1 Hari 18:4; 19:3.

Kung ayaw nating panghinaan ng loob, huwag laging isipin ang mga bagay na kinatatakutan natin

8. (a) Ano ang pagkakatulad ng problema nina Elias at Pedro? (b) Ano ang matututuhan natin kina Elias at Pedro?

8 Hindi lang si Elias ang tapat na taong nadaig ng takot. Naranasan din ito ni apostol Pedro. Halimbawa, nang mapalakad ni Jesus si Pedro sa tubig papunta sa Kaniya, ‘nakita ng apostol ang buhawi,’ anupat natakot siya at nagsimulang lumubog. (Basahin ang Mateo 14:30.) Isang mahalagang aral ang itinuturo sa atin ng mga karanasan nina Elias at Pedro. Kung ayaw nating panghinaan ng loob, huwag laging isipin ang mga bagay na kinatatakutan natin. Dapat tayong magpokus sa Pinagmumulan ng ating pag-asa at lakas.

“Sapat Na!”

9. Ilarawan ang paglalakbay ni Elias at ang nadarama niya habang tumatakas.

9 Dahil sa takot, tumakas si Elias patimog-kanluran sa layong mga 150 kilometro patungo sa Beer-sheba, isang bayang malapit sa hanggahan sa timog ng Juda. Iniwan niya roon ang kaniyang tagapaglingkod at mag-isang pumunta sa ilang na ayon sa ulat ay “isang araw na paglalakbay.” Kaya maiisip nating sa pagsikat ng araw, naglakbay na si Elias nang walang dalang pagkain o gamit. Palibhasa’y takót at nanlulumo, naglakad siya sa ilang sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Habang papalubog ang araw, nanghihina na si Elias. Sa matinding pagod, umupo siya sa ilalim ng punong retama​—ang tanging masisilungan niya sa tigang na lupaing iyon.​—1 Hari 19:4.

10, 11. (a) Ano ang kahulugan ng panalangin ni Elias kay Jehova? (b) Gamit ang binanggit na mga teksto, ilarawan ang nadama ng iba pang makadiyos na mga taong pinanghinaan ng loob.

10 Palibhasa’y suko na, nanalangin si Elias at hiniling na sana’y mamatay na siya. Sinabi niya: “Hindi ako mabuti kaysa sa aking mga ninuno.” Alam niyang alabok at buto na lang ang kaniyang mga ninuno at wala na silang maitutulong. (Ecles. 9:10) Pakiramdam ni Elias ay wala na rin siyang silbi. Kaya naman nasabi niya: “Sapat na!” Ano pa ang dahilan para mabuhay?

11 Nakagugulat bang malaman na ang isang lingkod ng Diyos ay labis na pinanghinaan ng loob? Hindi naman. Maraming tapat na lalaki at babae sa Bibliya ang iniulat na ganiyan din ang nadama, anupat gusto na nilang mamatay. Kabilang dito sina Rebeka, Jacob, Moises, at Job.​—Gen. 25:22; 37:35; Bil. 11:13-15; Job 14:13.

12. Kung sakaling panghinaan ka ng loob, paano mo dapat tularan si Elias?

12 Sa ngayon, nabubuhay tayo sa “mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan,” kaya hindi kataka-taka na maraming tao, kahit mga tapat na lingkod ng Diyos, ang pinanghihinaan ng loob paminsan-minsan. (2 Tim. 3:1) Kung sakaling mangyari iyan sa iyo, tularan ang ginawa ni Elias: Ibuhos mo sa Diyos ang iyong niloloob. Sinasabi sa Bibliya na si Jehova ang “Diyos ng buong kaaliwan.” (Basahin ang 2 Corinto 1:3, 4.) Inaliw ba niya si Elias?

Pinalakas ni Jehova ang Kaniyang Propeta

13, 14. (a) Paano nagpakita si Jehova ng malasakit sa Kaniyang nanlulumong propeta sa pamamagitan ng isang anghel? (b) Bakit nakaaaliw malaman na batid ni Jehova ang lahat tungkol sa atin, pati na ang ating mga limitasyon?

13 Ano kaya ang nadama ni Jehova nang makita niya mula sa langit ang kaniyang minamahal na propeta na nakahiga sa ilalim ng puno sa ilang at nagmamakaawang mamatay na sana siya? Hindi na natin kailangang hulaan. Nang makatulog si Elias, nagsugo si Jehova ng isang anghel. Marahang hinipo ng anghel si Elias para gisingin at sinabi: “Bumangon ka, kumain ka.” Gayon nga ang ginawa ni Elias dahil ipinaghanda siya ng anghel ng simpleng pagkain​—tinapay na bagong luto at tubig. Nagpasalamat ba siya sa anghel? Sinasabi lang sa ulat na ang propeta ay kumain, uminom, at natulog uli. Dahil ba sa sobrang lungkot kung kaya hindi siya nakapagsalita? Anuman ang nangyari, ginising siyang muli ng anghel, marahil nang magbukang-liwayway na. Sinabi niyang muli kay Elias, “Bumangon ka, kumain ka,” at idinagdag pa niya, “sapagkat ang paglalakbay ay napakahirap para sa iyo.”​—1 Hari 19:5-7.

14 Alam ng anghel kung saan pupunta si Elias dahil sinabihan siya ng Diyos. Alam din niyang hindi kakayanin ni Elias ang paglalakbay sa ganang sarili. Talagang nakaaaliw maglingkod sa isang Diyos na mas nakaaalam ng ating mga intensiyon at limitasyon kaysa sa atin! (Basahin ang Awit 103:13, 14.) Paano nakatulong kay Elias ang pagkaing iyon?

15, 16. (a) Ano ang nagawa ni Elias dahil sa pagkaing ibinigay ni Jehova? (b) Bakit dapat nating pahalagahan ang mga paglalaan ni Jehova sa kaniyang mga lingkod ngayon?

15 Mababasa natin: “Bumangon siya at kumain at uminom, at patuloy siyang yumaon sa lakas mula sa pagkaing iyon sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi hanggang sa bundok ng tunay na Diyos, ang Horeb.” (1 Hari 19:8) Si Elias ay hindi kumain sa loob ng 40 araw at 40 gabi, tulad ng ginawa ni Moises mga anim na siglo bago ang panahon niya at ni Jesus pagkaraan ng halos sampung siglo pagkamatay niya. (Ex. 34:28; Luc. 4:1, 2) Hindi naman nawala ang lahat ng kaniyang problema dahil sa pagkaing iyon, pero makahimala siyang pinalakas nito. Isip-isipin na lang kung gaano kahirap para sa may-edad nang si Elias ang maglakbay sa ilang sa loob ng halos isa’t kalahating buwan!

16 Sa ngayon, pinalalakas din ni Jehova ang kaniyang mga lingkod, pero hindi sa pamamagitan ng makahimalang paglalaan ng pagkain kundi sa isang mas mahalagang paraan​—sa espirituwal na paraan. (Mat. 4:4) Lumalakas tayo sa espirituwal kapag natututo tayo tungkol sa Diyos mula sa kaniyang Salita at sa mga publikasyong salig sa Bibliya. Maaaring hindi naman nito maaalis ang lahat ng ating problema, pero makatutulong ito para matiis natin ang mga bagay na napakahirap tiisin. Umaakay rin ito sa “buhay na walang hanggan.”​—Juan 17:3.

17. Saan pumunta si Elias, at bakit mahalaga ang lugar na iyon?

17 Naglakad si Elias nang halos 320 kilometro hanggang sa makarating siya sa Bundok Horeb. Mahalaga ang lugar na ito dahil dito nagpakita ang Diyos na Jehova kay Moises sa pamamagitan ng isang anghel sa nagniningas na tinikang-palumpong, at dito rin nakipagtipan si Jehova sa Israel sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kautusan. Nakakita si Elias ng isang yungib, o kuweba, at nanganlong siya roon.

Inaliw at Pinatibay ni Jehova ang Kaniyang Propeta

18, 19. (a) Ano ang itinanong ng anghel ni Jehova, at ano ang tugon ni Elias? (b) Ano ang tatlong dahilan kung bakit pinanghihinaan ng loob si Elias?

18 Sa Horeb, ang “salita” ni Jehova, na malamang na inihatid ng isang anghel, ay nagtanong: “Ano ang ginagawa mo rito, Elias?” Malamang na malumanay ang pagtatanong na iyon, dahil itinuring iyon ni Elias na isang paghimok para sabihin niya ang kaniyang niloloob. At gayon nga ang ginawa niya! Sinabi niya: “Lubos akong naging mapanibughuin para kay Jehova na Diyos ng mga hukbo; sapagkat iniwan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ang iyong mga altar ay giniba nila, at ang iyong mga propeta ay pinatay nila sa pamamagitan ng tabak, anupat ako lamang ang natira; at pinasisimulan nilang hanapin ang aking kaluluwa upang kunin.” (1 Hari 19:9, 10) Lumilitaw na may tatlong dahilan kung bakit pinanghihinaan ng loob si Elias.

19 Una, nadama ni Elias na nawalan ng saysay ang kaniyang ginawa. Sa loob ng maraming taon, si Elias ay naging ‘lubos na mapanibughuin’ para sa paglilingkod kay Jehova, anupat pangunahin sa kaniya ang sagradong pangalan ng Diyos at ang tunay na pagsamba. Pero nakita ni Elias na parang lalong sumasamâ ang mga kalagayan. Ang bayan ay wala pa ring pananampalataya at mapaghimagsik, at patuloy na lumalaganap ang huwad na pagsamba. Ikalawa, pakiramdam ni Elias ay nag-iisa siya. “Ako lamang ang natira,” ang sabi niya, na para bang siya na lang ang lingkod ni Jehova sa bansang iyon. Ikatlo, natatakot si Elias. Marami sa mga kasamahan niyang propeta ang pinatay na, at iniisip niyang siya na ang susunod. Maaaring mahirap para kay Elias na aminin ang nadarama niya, pero hindi niya hinayaang pigilan siya ng pagmamapuri o pagkahiya para sabihin ito. Ibinuhos niya sa Diyos ang laman ng kaniyang puso sa panalangin, sa gayo’y nagpakita ng mainam na halimbawa para sa lahat ng tapat.​—Awit 62:8.

20, 21. (a) Ilarawan ang nasaksihan ni Elias sa bukana ng yungib sa Bundok Horeb. (b) Ano ang natutuhan ni Elias sa nasaksihan niyang pagtatanghal ng kapangyarihan ni Jehova?

20 Paano tinulungan ni Jehova si Elias? Sinabi ng anghel kay Elias na tumayo siya sa bukana ng yungib. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Biglang humangin nang napakalakas! Malamang na may kasabay pa itong nakabibinging hugong dahil nahati ang mga bundok at malalaking bato sa sobrang lakas ng hangin. Gunigunihin si Elias habang tinatakpan ang kaniyang mga mata at hawak nang mahigpit ang kaniyang makapal na kasuutang yari sa balahibo na hinahampas ng hangin. Pagkatapos, sinikap niyang huwag mabuwal dahil nayanig ang lupa​—lumindol nang malakas sa lugar na iyon! Sinundan pa ito ng isang malaking apoy na dumaan sa harap ng yungib anupat napilitan siyang pumasok para hindi siya mapasò ng napakatinding init.​—1 Hari 19:11, 12.

Ginamit ni Jehova ang kaniyang kamangha-manghang puwersa para aliwin at patibayin si Elias

21 Sa bawat pangyayari, ipinaaalaala sa atin ng ulat na si Jehova ay wala sa mga kamangha-manghang puwersang ito ng kalikasan. Alam ni Elias na si Jehova ay hindi isang kathang-isip na diyos ng kalikasan gaya ni Baal, na sinasamba bilang ang “nakasakay sa mga ulap,” o tagapagbigay ng ulan. Si Jehova ang tunay na Pinagmumulan ng lahat ng kamangha-manghang puwersa sa kalikasan, pero di-hamak na mas makapangyarihan siya kaysa sa lahat ng kaniyang ginawa. Kahit nga sa langit ay hindi siya magkasya! (1 Hari 8:27) Paano nakatulong kay Elias ang lahat ng ito? Tandaan na natatakot siya. Kung ang kakampi niya ay isang Diyos na tulad ni Jehova, ang Diyos na may gayon kalakas na kapangyarihan, wala siyang dapat ikatakot kina Ahab at Jezebel!​—Basahin ang Awit 118:6.

22. (a) Paano tiniyak kay Elias ng “kalmado at mahinang tinig” na napakahalaga niya? (b) Sino ang maaaring pinagmulan ng “kalmado at mahinang tinig”? (Tingnan ang talababa.)

22 Nang maglaho ang apoy, naghari ang katahimikan at nakarinig si Elias ng “isang kalmado at mahinang tinig.” Hinimok nito si Elias na muling ibuhos ang kaniyang niloloob, kaya sinabi niya sa ikalawang pagkakataon ang kaniyang mga ikinababahala. * Malamang na lalong gumaan ang kaniyang pakiramdam. Pero tiyak na lalo pang naaliw si Elias sa sumunod na sinabi ng “kalmado at mahinang tinig.” Tiniyak ni Jehova kay Elias na napakahalaga niya. Paano? Sinabi ng Diyos kay Elias ang iba pang nilalayon niyang gawin para alisin sa Israel ang pagsamba kay Baal. Maliwanag na hindi nawalan ng saysay ang ginawa ni Elias dahil tiyak na matutupad ang layunin ni Jehova. Bukod diyan, bahagi pa rin si Elias ng layuning iyon dahil muli siyang binigyan ni Jehova ng atas at ilang espesipikong tagubilin.​—1 Hari 19:12-17.

23. Anong dalawang bagay ang ginawa ni Jehova para hindi madama ni Elias na siya’y nag-iisa?

23 Kumusta naman ang pakiramdam ni Elias na siya’y nag-iisa? Dalawang bagay ang ginawa ni Jehova may kaugnayan diyan. Una, sinabi niya kay Elias na pahiran si Eliseo bilang propeta na hahalili sa kaniya. Ang nakababatang lalaking ito ay magiging kasama at katulong niya sa loob ng maraming taon. Napakapraktikal na tulong nito! Ikalawa, sinabi sa kaniya ni Jehova ang nakatutuwang balitang ito: “Nag-iwan ako ng pitong libo sa Israel, ang lahat ng tuhod na hindi lumuhod kay Baal, at ang bawat bibig na hindi humalik sa kaniya.” (1 Hari 19:18) Hindi nag-iisa si Elias. Tiyak na nabuhayan siya ng loob nang marinig niya ang tungkol sa libu-libong tapat na lingkod na iyon na tumangging sumamba kay Baal. Kailangang ipagpatuloy ni Elias ang kaniyang tapat na paglilingkod alang-alang sa kanila at maging halimbawa ng di-natitinag na katapatan kay Jehova sa madilim na panahong iyon ng tunay na pagsamba. Tiyak na naantig nang husto si Elias sa mga salitang iyon na binigkas ng mensahero ni Jehova, sa “kalmado at mahinang tinig” ng kaniyang Diyos.

Ang Bibliya ay maaaring maging gaya ng “kalmado at mahinang tinig” na iyon kung magpapagabay tayo rito

24, 25. (a) Sa anong paraan natin naririnig ngayon ang “kalmado at mahinang tinig” ni Jehova? (b) Paano natin natiyak na tinanggap ni Elias ang kaaliwang ibinigay ni Jehova sa kaniya?

24 Gaya ni Elias, maaaring mamangha tayo sa malalakas na puwersa ng kalikasan na makikita sa mga lalang ng Diyos, at angkop naman. Ang kapangyarihan ng Maylalang ay malinaw na makikita sa mga bagay na nilalang niya. (Roma 1:20) Gustung-gusto pa ring gamitin ni Jehova ang kaniyang walang-limitasyong kapangyarihan para tulungan ang mga tapat na lingkod niya. (2 Cro. 16:9) Pero lubusang nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kaniyang Salita, ang Bibliya. (Basahin ang Isaias 30:21.) Sa diwa, ang Bibliya ay maaaring maging gaya ng “kalmado at mahinang tinig” na iyon kung magpapagabay tayo rito. Ginagamit ito ni Jehova para tayo ay ituwid, patibayin, at bigyang-katiyakan na mahal niya tayo.

25 Tinanggap ba ni Elias ang kaaliwang ibinigay ni Jehova sa kaniya sa Bundok Horeb? Oo! Di-nagtagal, masigasig na naman siya sa kaniyang gawain bilang ang matapang at tapat na propetang naninindigan laban sa huwad na pagsamba. Kung isasapuso rin natin ang kinasihang mga salita ng Diyos, ang “kaaliwan mula sa Kasulatan,” matutularan natin ang pananampalataya ni Elias.​—Roma 15:4.

^ par. 22 Ang “kalmado at mahinang tinig” ay maaaring nagmula sa mismong espiritu na ginamit para ihatid ang “salita ni Jehova” na binanggit sa 1 Hari 19:9. Sa talata 15, ang espiritung ito ay tinukoy na “Jehova.” Maaalaala natin dito ang anghel na ginamit ni Jehova para patnubayan ang Israel sa ilang. Sinabi ng Diyos tungkol sa anghel na iyon: “Ang aking pangalan ay nasa kaniya.” (Ex. 23:21) Bagaman hindi natin ito tinitiyak, kapansin-pansin na bago naging tao si Jesus sa lupa, naglingkod siya bilang “ang Salita,” ang espesyal na Tagapagsalita sa mga lingkod ni Jehova.​—Juan 1:1.