Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

KABANATA 15

Nanindigan Siya Para sa Bayan ng Diyos

Nanindigan Siya Para sa Bayan ng Diyos

1-3. (a) Bakit maaaring natatakot si Esther na lumapit sa kaniyang asawa? (b) Anu-anong tanong tungkol kay Esther ang tatalakayin natin?

SINISIKAP ni Esther na maging kalmado habang papalapit sa looban ng palasyo sa Susan. Hindi ito madali. Ang lahat ng bagay tungkol sa palasyo ay kasindak-sindak ang pagkakadisenyo​—ang makukulay, makikintab, at gawa-sa-laryong eskultura ng mga torong may pakpak, mga mámamanà, at mga leon, ang mga haliging bato at naglalakihang estatuwa, at maging ang lokasyon ng palasyo kung saan matatanaw ang taluktok ng Kabundukan ng Zagros na nababalutan ng niyebe at ang malinaw na tubig ng Ilog Choaspes. Lahat nito ay dinisenyo para ipaalaala sa mga panauhin na lubhang makapangyarihan ang lalaking kakausapin ni Esther, ang isa na tumatawag sa kaniyang sarili bilang “ang dakilang hari.” Ang lalaki ring ito ay asawa niya.

2 Asawa? Ibang-iba si Ahasuero sa pinapangarap na maging asawa ng sinumang tapat na babaing Judio! * Hindi niya tinutularan si Abraham, isang lalaki na mapagpakumbabang sumunod sa utos ng Diyos na pakinggan ang asawa niyang si Sara. (Gen. 21:12) Halos walang alam ang haring ito tungkol sa Diyos ni Esther, si Jehova, o sa Kaniyang Kautusan. Pero alam ni Ahasuero ang mga batas ng Persia, pati na ang batas na nagbabawal sa gagawin ni Esther. Ano iyon? Ang sinumang lumapit sa hari ng Persia nang hindi niya ipinatatawag ay papatayin. Hindi ipinatawag si Esther, pero pupunta pa rin siya sa hari. Habang papalapit sa pinakaloob na looban, kung saan matatanaw siya mula sa trono ng hari, malamang na pakiramdam ni Esther ay patungo na siya sa kaniyang kamatayan.​—Basahin ang Esther 4:11; 5:1.

3 Bakit kaya niya sinuong ang panganib na iyon? At ano ang matututuhan natin sa pananampalataya ng kahanga-hangang babaing ito? Pero alamin muna natin kung paano naging reyna ng Persia si Esther.

Ang Pinagmulan ni Esther

4. Ano ang ilang detalye tungkol kay Esther, at bakit nasa pangangalaga siya ng kaniyang pinsang si Mardokeo?

4 Ulila na si Esther. Wala tayong gaanong alam tungkol sa kaniyang mga magulang na nagbigay sa kaniya ng pangalang Hadasa, salitang Hebreo para sa “mirto,” isang magandang palumpong na may puting mga bulaklak. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampon siya ng mabait na lalaking si Mardokeo. Magpinsan sila, pero malaki ang tanda ni Mardokeo sa kaniya. Itinuring siya nito na parang sariling anak.​—Es. 2:5-7, 15.

May dahilan si Mardokeo para ipagmalaki ang kaniyang anak-anakan

5, 6. (a) Paano pinalaki ni Mardokeo si Esther? (b) Ano ang naging buhay nina Esther at Mardokeo sa Susan?

5 Sina Mardokeo at Esther ay mga tapong Judio na nakatira sa kabisera ng Persia. Malamang na hinahamak sila roon dahil sa kanilang relihiyon at sa Kautusan na sinisikap nilang sundin. Tiyak na lalong nápapalapít si Esther sa kaniyang pinsan habang tinuturuan siya nito tungkol kay Jehova, ang maawaing Diyos na paulit-ulit na nagligtas​—at muling magliligtas—​sa Kaniyang bayan. (Lev. 26:44, 45) Maliwanag na maganda ang naging ugnayan nina Esther at Mardokeo.

6 Lumilitaw na si Mardokeo ay naglilingkod bilang isang opisyal sa kastilyo ng Susan at regular na umuupo sa pintuang-daan nito, kasama ng iba pang mga lingkod ng hari. (Es. 2:19, 21; 3:3) Hindi natin alam kung paano ginugol ni Esther ang kaniyang kabataan, pero maaaring siya ang nag-asikaso sa nakatatanda niyang pinsan at sa bahay nito, na malamang na maliit lang at nasa kabila ng ilog mula sa kastilyo ng hari. Marahil ay gustung-gusto niyang pumunta sa palengke sa Susan, kung saan nakadispley ang paninda ng mga panday-ginto, panday-pilak, at ng iba pang negosyante. Walang kamalay-malay si Esther na magiging pangkaraniwan lang sa kaniya ang gayong mga luho; wala siyang kaide-ideya sa kinabukasang naghihintay sa kaniya.

‘May Kahali-halinang Anyo’

7. Bakit inalis si Vasti sa pagiging reyna, at ano ang sumunod na nangyari?

7 Isang araw, kumalat sa Susan ang tsismis tungkol sa problema sa sambahayan ng hari. Sa isang malaking piging, naghanda si Ahasuero ng masasarap na pagkain at alak para sa kaniyang maharlikang mga panauhin. Ipinatawag niya ang kaniyang magandang reyna, si Vasti, na may piging din kasama ng mga babae. Pero tumanggi si Vasti. Napahiya ang hari at nagalit kaya tinanong niya ang kaniyang mga tagapayo kung ano ang dapat na maging parusa kay Vasti. Ang resulta? Inalis si Vasti sa pagiging reyna. Ang mga lingkod ng hari ay nagsimulang maghanap ng magagandang dalaga sa buong lupain; pipili ang hari ng bagong reyna mula sa mga ito.​—Es. 1:1–2:4.

8. (a) Bakit maaaring nag-alala si Mardokeo nang lumaki na si Esther? (b) Paano natin maikakapit ang timbang na pangmalas ng Bibliya tungkol sa pisikal na kagandahan? (Tingnan din ang Kawikaan 31:30.)

8 Dalaga na si Esther nang panahong iyon. Maiisip natin ang magkahalong kasiyahan at pag-aalala ni Mardokeo dahil lumaking napakaganda ni Esther. Mababasa natin: “Ang kabataang babae ay may magandang tindig at kahali-halinang anyo.” (Es. 2:7) Ipinakikita sa Bibliya ang timbang na pangmalas sa pisikal na kagandahan​—nakalulugod ito pero dapat itong lakipan ng karunungan at kapakumbabaan. Kung hindi, maaari itong maging sanhi ng pagmamapuri, kayabangan, at iba pang pangit na ugali. (Basahin ang Kawikaan 11:22.) Napatunayan mo na bang totoo iyan? Sa kaso ni Esther, makatutulong kaya o makasásamâ ang kagandahan? Panahon lang ang makapagsasabi.

9. (a) Ano ang nangyari nang mapansin si Esther ng mga lingkod ng hari, at bakit napakasakit para sa kaniya na mawalay kay Mardokeo? (b) Bakit pinayagan ni Mardokeo si Esther na mag-asawa ng isang paganong di-kapananampalataya? (Ilakip ang kahon.)

9 Napansin ng mga lingkod ng hari si Esther. Kinuha nila siya mula kay Mardokeo at dinala sa maringal na palasyo sa kabila ng ilog. (Es. 2:8) Tiyak na napakasakit nito sa kanilang dalawa dahil para na silang mag-ama. Hindi gugustuhin ni Mardokeo na makapag-asawa si Esther ng isang di-kapananampalataya kahit pa isa itong hari, pero wala siyang magawa. * Tiyak na nakinig na mabuti si Esther sa mga payo ni Mardokeo bago siya dinala ng mga lingkod ng hari! Habang papunta sa kastilyo ng Susan, maraming tanong ang naglalaro sa isip niya. Ano kaya ang magiging buhay niya roon?

Nagtamo Siya ng Lingap “sa Paningin ng Lahat ng Nakakakita sa Kaniya”

10, 11. (a) Paano maaaring madaling makaapekto kay Esther ang kaniyang bagong kapaligiran? (b) Paano ipinakita ni Mardokeo na nag-aalala siya sa kalagayan ni Esther?

10 Dinala si Esther sa isang daigdig na ibang-iba sa dati niyang ginagalawan. Kasama niya ang “maraming kabataang babae” na tinipon mula sa lahat ng lugar sa Imperyo ng Persia. Tiyak na iba-iba ang kanilang kultura, wika, at ugali. Sa ilalim ng pangangasiwa ng opisyal na si Hegai, ang mga dalagang ito ay isasailalim sa loob ng isang taon sa isang programa ng pagpapaganda na may kasamang pagmamasahe ng mababangong langis. (Es. 2:8, 12) Sa gayong kapaligiran at istilo ng pamumuhay, maaaring maging pangunahin sa mga babaing ito ang pisikal na hitsura at manaig ang pagmamapuri at pakikipagkompetensiya. Makaaapekto kaya ito kay Esther?

11 Tiyak na alalang-alala si Mardokeo kay Esther. Mababasa natin na araw-araw siyang pumupunta sa harap ng bahay ng mga babae at sinisikap niyang alamin ang kalagayan ni Esther. (Es. 2:11) Kapag may nababalitaan siya, marahil mula sa mababait na lingkod sa bahay, siguradong tuwang-tuwa siya. Bakit?

12, 13. (a) Ano ang naging impresyon kay Esther ng mga taong kasama niya? (b) Bakit natutuwa si Mardokeo na malamang hindi sinabi ni Esther na isa siyang Judio?

12 Hangang-hanga si Hegai kay Esther kaya napakabait niya rito, anupat binigyan niya si Esther ng pitong lingkod na babae at ng pinakamainam na dako sa bahay ng mga babae. Ayon pa sa ulat: “Patuloy na nagtatamo si Esther ng lingap sa paningin ng lahat ng nakakakita sa kaniya.” (Es. 2:9, 15) Dahil lang kaya ito sa kaniyang kagandahan? Hindi, may iba pang dahilan.

Alam ni Esther na di-hamak na mas mahalaga ang kapakumbabaan at karunungan kaysa sa pisikal na hitsura

13 Halimbawa, mababasa natin: “Hindi sinabi ni Esther ang tungkol sa kaniyang bayan o ang tungkol sa kaniyang mga kamag-anak, sapagkat si Mardokeo ang nag-utos sa kaniya na huwag niyang sabihin.” (Es. 2:10) Tinagubilinan ni Mardokeo si Esther na huwag sabihin kaninuman na isa siyang Judio; alam niyang napakababa ng tingin ng mga maharlika ng Persia sa mga Judio. Tuwang-tuwa siyang malaman na kahit malayo si Esther, nananatili pa rin itong marunong at masunurin!

14. Paano matutularan ng mga kabataan sa ngayon si Esther?

14 Mapasasaya rin ng mga kabataan sa ngayon ang kanilang mga magulang o ang mga nagpapalaki sa kanila. Kahit malayo sa kanilang mga magulang at napalilibutan ng mga taong mangmang, imoral, o marahas, puwede nilang labanan ang masasamang impluwensiya at patuloy na manghawakan sa mga pamantayang alam nilang tama. Kapag ginagawa nila ito, tulad ni Esther, napasasaya nila ang kanilang Ama sa langit.​—Basahin ang Kawikaan 27:11.

15, 16. (a) Paano napaibig ni Esther ang hari? (b) Bakit maaaring naging hamon kay Esther ang mga pagbabago sa buhay niya?

15 Nang panahon na para iharap si Esther sa hari, hinayaan siyang pumili ng mga gamit na sa tingin niya ay kailangan niya, marahil para lalong gumanda. Pero hindi siya humiling ng anuman maliban sa mga bagay na binanggit ni Hegai. (Es. 2:15) Malamang na naisip ni Esther na hindi lang kagandahan ang makabibihag sa puso ng hari; di-hamak na mas mahalaga ang kahinhinan at kapakumbabaan. Tama ba siya?

16 Sinasabi ng ulat: “Inibig ng hari si Esther nang higit kaysa sa lahat ng iba pang babae, anupat ito ay nagtamo ng higit na lingap at maibiging-kabaitan sa harap niya kaysa sa lahat ng iba pang dalaga. At ang maharlikang putong ay inilagay niya sa ulo nito at ginawa niya itong reyna na kahalili ni Vasti.” (Es. 2:17) Tiyak na nanibago ang mapagpakumbabang Judiong ito sa bago niyang buhay​—siya na ang reyna, asawa ng pinakamakapangyarihang hari sa daigdig noong panahong iyon! Lumaki ba ang ulo ni Esther dahil sa bago niyang posisyon? Hinding-hindi!

17. (a) Paano nanatiling masunurin si Esther kay Mardokeo? (b) Bakit mahalaga ang halimbawa ni Esther para sa atin ngayon?

17 Nanatiling masunurin si Esther kay Mardokeo. Patuloy niyang inilihim ang kaniyang pagiging Judio. Bukod diyan, nang malaman ni Mardokeo ang tungkol sa planong pagpatay kay Ahasuero, sinunod ni Esther ang utos ni Mardokeo na babalaan ang hari, kaya nabigo ang plano. (Es. 2:20-23) Ipinakita rin ni Esther ang pananampalataya niya sa kaniyang Diyos sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba at masunurin. Kailangang-kailangan natin ang halimbawang ipinakita ni Esther, lalo pa’t hindi na pinahahalagahan ngayon ang pagkamasunurin at pangkaraniwan na lang ang pagsuway at pagrerebelde! Pero para sa mga taong may tunay na pananampalataya, mahalaga ang pagkamasunurin, gaya ng ipinakita ni Esther.

Nasubok ang Pananampalataya ni Esther

18. (a) Bakit hindi yumukod si Mardokeo kay Haman? (Tingnan din ang talababa.) (b) Paano tinutularan ng mga tapat na lalaki at babae ngayon ang halimbawa ni Mardokeo?

18 Isang lalaki na nagngangalang Haman ang naging prominente sa korte ni Ahasuero. Inatasan siya ng hari bilang punong ministro, anupat naging pangunahing tagapayo ng hari at pangalawa sa kapangyarihan sa buong imperyo. Ipinag-utos pa nga ng hari na ang lahat ng makakita sa opisyal na ito ay dapat yumukod sa kaniya. (Es. 3:1-4) Ang batas na iyan ay nagdulot ng problema kay Mardokeo. Naniniwala siyang dapat sundin ang hari pero hindi hanggang sa puntong susuway siya sa Diyos. Si Haman ay isang Agagita, kaya isa siyang inapo ni Agag, ang haring Amalekita na pinatay ng propeta ng Diyos na si Samuel. (1 Sam. 15:33) Napakasama ng mga Amalekita, anupat naging kaaway sila ni Jehova at ng Israel. Bilang isang bayan, ang mga Amalekita ay tuwirang hinatulan ng Diyos. * (Deut. 25:19) Maaatim ba ng isang tapat na Judio na yumukod sa isang Amalekita? Hindi iyan magagawa ni Mardokeo! Hanggang sa ngayon, isinasapanganib ng mga tapat na lalaki at babae ang kanilang buhay para masunod ang simulaing ito: “Dapat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip na mga tao.”​—Gawa 5:29.

19. Ano ang gustong gawin ni Haman, at paano niya kinumbinsi ang hari?

19 Galít na galít si Haman. Pero hindi lang si Mardokeo ang balak niyang ipapatay. Gusto niyang lipulin ang lahat ng kababayan ni Mardokeo! Para makumbinsi ang hari, siniraan ni Haman ang mga Judio. Hindi niya sila tuwirang binanggit, pero pinalabas niyang wala silang kuwentang tao, isang bayan na “nakapangalat at nakahiwalay sa gitna ng mga bayan.” Ang mas masama pa, hindi raw sila sumusunod sa mga kautusan ng hari; ibig sabihin, sila’y mapanganib na mga rebelde. Nag-alok siya ng napakalaking abuloy sa ingatang-yaman ng hari para gamitin sa paglipol sa lahat ng Judio sa buong imperyo. * Ibinigay ni Ahasuero kay Haman ang kaniyang singsing na panlagda para ipantatak sa anumang iuutos ni Haman.​—Es. 3:5-10.

20, 21. (a) Paano nakaapekto sa mga Judio sa buong Imperyo ng Persia, pati na kay Mardokeo, ang utos ni Haman? (b) Ano ang ipinakiusap ni Mardokeo kay Esther?

20 Di-nagtagal, sakay ng kani-kanilang kabayo, mabilis na inihatid ng mga mensahero sa bawat sulok ng imperyo ang kautusan na mangangahulugan ng kamatayan ng lahat ng Judio. Isip-isipin na lang ang naging epekto ng balita nang makarating iyon sa malayong Jerusalem. Sinisimulan pa lang noon ng mga Judiong bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya na itayong muli ang kanilang lunsod at ang mga pader nito. Nang marinig ni Mardokeo ang kahindik-hindik na balita, malamang na naisip niya sila, pati na ang kaniyang mga kaibigan at kamag-anak sa Susan. Sa matinding pagkabagabag, hinapak niya ang kaniyang kasuutan, nagsuot ng telang-sako, naglagay ng abo sa kaniyang ulo, at sumigaw nang malakas sa gitna ng lunsod. Samantala, si Haman ay nakikipag-inuman sa hari at walang pakialam sa pighating idinulot niya sa mga Judio at sa kanilang mga kaibigan sa Susan.​—Basahin ang Esther 3:12–4:1.

21 Alam ni Mardokeo na kailangan siyang kumilos. Pero ano ang magagawa niya? Nabalitaan ni Esther ang pagdadalamhati ni Mardokeo kaya nagpadala siya ng mga damit, pero tinanggihan ito ni Mardokeo. Marahil ay matagal nang palaisipan kay Mardokeo kung bakit hinayaan ng kaniyang Diyos, si Jehova, na kunin sa kaniya ang mahal niyang pinsan na si Esther para maging reyna ng isang paganong tagapamahala. Unti-unti na ngayong lumilinaw ang dahilan. Nagpadala si Mardokeo ng mensahe sa reyna, anupat nakiusap siya kay Esther na mamagitan sa hari at manindigan “para sa kaniyang bayan.”​—Es. 4:4-8.

22. Bakit natatakot si Esther na lumapit sa hari? (Tingnan din ang talababa.)

22 Tiyak na nanlumo si Esther nang makarating sa kaniya ang mensaheng iyon. Ito ang pinakamalaking pagsubok sa kaniyang pananampalataya. Natatakot siya, gaya ng inamin niya sa kaniyang sagot kay Mardokeo. Ipinaalaala niya rito ang batas ng hari. Ang pagpunta sa hari nang hindi ipinatatawag ay nangangahulugan ng kamatayan. At maliligtas lang ang nagkasala kung iuunat sa kaniya ng hari ang ginintuang setro. May dahilan ba si Esther na umasang kaaawaan siya ng hari, lalo na kung iisipin ang nangyari kay Vasti nang tumanggi itong humarap sa hari noong ipatawag ito? Sinabi ni Esther kay Mardokeo na 30 araw na siyang hindi ipinatatawag ng hari! Kaya iniisip niyang baka wala na sa kaniya ang pabor ng hari na mabilis magbago ang isip. *​—Es. 4:9-11.

23. (a) Ano ang sinabi ni Mardokeo para palakasin ang pananampalataya ni Esther? (b) Bakit napakagandang tularan si Mardokeo?

23 Sa kaniyang sagot, pinalakas ni Mardokeo ang pananampalataya ni Esther. Tiniyak niya kay Esther na kung hindi ito kikilos, may ibang pagmumulan ng kaligtasan para sa mga Judio. At aasahan ba ni Esther na makaliligtas siya kapag tumindi na ang pag-uusig? Ipinakita rito ni Mardokeo ang kaniyang matibay na pananampalataya kay Jehova, na hinding-hindi papayag na malipol ang Kaniyang bayan at mabigo ang Kaniyang mga pangako. (Jos. 23:14) Pagkatapos ay tinanong ni Mardokeo si Esther: “Sino ang nakaaalam kung dahil nga sa pagkakataong katulad nito kaya nagkamit ka ng maharlikang dangal?” (Es. 4:12-14) Hindi ba’t napakagandang tularan si Mardokeo? Buo ang tiwala niya sa kaniyang Diyos na si Jehova. Ganiyan din ba tayo?​—Kaw. 3:5, 6.

Pananampalatayang Dumaig sa Takot na Mamatay

24. Paano nagpakita si Esther ng pananampalataya at lakas ng loob?

24 Kailangan na ngayong magpasiya si Esther. Hiniling niya kay Mardokeo na tipunin ang kanilang mga kababayan para mag-ayunong kasama niya nang tatlong araw, at nagtapos ang kaniyang mensahe sa kilaláng pananalitang ito na nagpapakita ng pananampalataya at lakas ng loob: “Kung mamamatay ako ay mamamatay nga ako.” (Es. 4:15-17) Sa loob ng tatlong araw na iyon, tiyak na noon lang nanalangin si Esther nang gayon karubdob. Sa wakas, dumating na ang panahon para lumapit siya sa hari. Isinuot niya ang kaniyang pinakamagandang kasuutan, anupat ginawa ang lahat para maging maganda sa paningin ng hari. Saka siya pumunta sa hari.

Isinapanganib ni Esther ang kaniyang buhay para protektahan ang bayan ng Diyos

25. Ilarawan ang mga pangyayari noong papunta na si Esther sa kaniyang asawa.

25 Gaya ng sinabi sa pasimula ng kabanatang ito, papunta na si Esther sa korte ng hari. Maguguniguni natin si Esther na takót na takót at marubdob na nananalangin. Pumasok siya sa looban, kung saan natatanaw na niya si Ahasuero na nakaupo sa trono. Marahil ay sinisikap niyang basahin ang ekspresyon ng mukha nito, na halos natatakpan ng kaniyang kulot na buhok at kuwadradong balbas. Kung maghihintay pa siya, baka hindi na niya ito makayanan. Pero nakita siya ng kaniyang asawa. Tiyak na nagulat ang hari, pero umaliwalas ang kaniyang mukha. Iniunat niya ang kaniyang ginintuang setro!​—Es. 5:1, 2.

26. Bakit kailangan ng mga tunay na Kristiyano ang lakas ng loob na gaya ng kay Esther, at bakit hindi pa tapos ang kaniyang gawain?

26 Handang makinig kay Esther ang hari. Nanindigan si Esther para sa kaniyang Diyos at mga kababayan. Isa nga itong magandang halimbawa ng pananampalataya para sa lahat ng lingkod ng Diyos hanggang sa ngayon. Pinahahalagahan ng mga tunay na Kristiyano ang gayong mga halimbawa. Sinabi ni Jesus na ang kaniyang tunay na mga tagasunod ay makikilala sa kanilang mapagsakripisyong pag-ibig. (Basahin ang Juan 13:34, 35.) Kadalasan, kailangan ang lakas ng loob na gaya ng kay Esther para maipakita ang gayong pag-ibig. Pero kahit nanindigan na si Esther para sa bayan ng Diyos noong araw na iyon, hindi pa tapos ang kaniyang gawain. Paano niya makukumbinsi ang hari na ang paborito nitong tagapayo na si Haman ay may ubod-samang pakana? Paano niya maililigtas ang kaniyang mga kababayan? Sasagutin ang mga tanong na ito sa susunod na kabanata.

^ par. 2 Sinasabing si Ahasuero ay siya ring si Jerjes I, na namahala sa Imperyo ng Persia noong pasimula ng ikalimang siglo B.C.E.

^ par. 9 Tingnan ang kahong “Mga Tanong Tungkol kay Esther,” sa Kabanata 16.

^ par. 18 Maaaring isa si Haman sa ilang natirang Amalekita, yamang ang “nalabi” ng Amalek ay nilipol noong panahon ni Haring Hezekias.​—1 Cro. 4:43.

^ par. 19 Nag-alok si Haman ng 10,000 talento na pilak, na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar sa ngayon. Kung si Ahasuero ay talagang si Jerjes I, magugustuhan nga niya ang alok ni Haman. Malaking kayamanan ang kailangan ni Jerjes para maisagawa ang matagal na niyang binabalak na pakikidigma laban sa Gresya, pero natalo siya sa digmaang iyon.

^ par. 22 Si Jerjes I ay kilaláng pabagu-bago ang isip at marahas. Iniulat ng Griegong istoryador na si Herodotus ang ilang halimbawa noong nakikipagdigma si Jerjes laban sa Gresya. Nagpagawa ang hari ng isang tulay (pontoon bridge) sa kipot ng Hellespont. Nang masira ito ng bagyo, iniutos ni Jerjes na pugutan ng ulo ang mga inhinyerong gumawa nito at, bilang “parusa” sa Hellespont, ipinahampas niya ang tubig nito habang binabasa nang malakas ang isang nakaiinsultong proklamasyon. Nang makiusap naman ang isang mayamang lalaki na huwag nang isama sa hukbo ang kaniyang anak, ipinahati ni Jerjes ang katawan ng anak nito at idinispley bilang babala.