Pumunta sa nilalaman

Tularan ang Kanilang Pananampalataya—Gawing Buháy na Buháy ang mga Karakter sa Bibliya

Sa seryeng ito, gagawing buháy na buháy sa isip mo ang kuwento ng mga lalaki at babae sa Bibliya na may matibay na pananampalataya. a Tutulungan ka ng mga kuwentong ito na mapatibay ang pananampalataya mo at mas mapalapít sa Diyos.

May serye din ng mga video na Tularan ang Kanilang Pananampalataya. Magagamit mo iyon para mas makilala ang tapat na mga lingkod ni Jehova.

a Para ma-imagine mo ang mga eksena at maisip mong parang nandoon ka, isinama sa mga kuwento sa seryeng ito ang ilang detalye na hindi mababasa sa Bibliya. Maingat na pinag-aralan ang mga detalyeng ito para matiyak na kaayon ito ng ulat ng Bibliya, pati na ng kasaysayan at arkeolohiya.

Paglalang Hanggang sa Baha

Abel—“Bagaman Namatay Siya, ay Nagsasalita Pa”

Ano ang matututuhan natin kay Abel at sa kaniyang pananampalataya kahit kaunti lang ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kaniya?

Enoc—“Lubos Niyang Napalugdan ang Diyos”

Kung may binubuhay kang pamilya o nahihirapan kang manindigan sa kung ano ang tama, may matututuhan ka sa pananampalataya ni Enoc.

Noe—“Lumakad na Kasama ng Tunay na Diyos”

Anong mga hamon ang napaharap kay Noe at sa asawa niya sa pagpapalaki sa kanilang mga anak? Paano sila nagpakita ng pananampalataya nang gawin nila ang arka?

Noe—‘Iningatang Ligtas Kasama ng Pitong Iba Pa’

Paano nakaligtas si Noe at ang kaniyang pamilya sa pinakamahirap na panahon sa kasaysayan ng tao?

Baha Hanggang sa Pag-alis sa Ehipto

Abraham—“Ama ng Lahat Niyaong May Pananampalataya”

Paano nagpakita ng pananampalataya si Abraham? Sa anu-anong paraan mo gustong tularan ang pananampalataya ni Abraham?

Sara—“Ikaw ay Isang Babaing Maganda”

Napansin ng mga prinsipe ni Paraon sa Ehipto ang kahanga-hangang kagandahan ni Sara. Alamin ang sumunod na nangyari.

Sara—Tinawag Siya ng Diyos na “Prinsesa”

Bakit bagay kay Sara ang bagong pangalan niya?

Rebeka—“Handa Akong Sumama”

Bukod sa pananampalataya, marami pang magagandang katangian si Rebeka.

Jose—“Pakisuyo, Pakinggan Ninyo ang Panaginip na Ito”

Ang mga stepfamily ay may matututuhang aral mula sa komplikadong pamilya nina Jose.

Jose—“Paano Ko Magagawa ang Malaking Kasamaang Ito?”

Paano tinanggihan ni Jose ang pursigidong pagsisikap ng asawa ni Potipar na akitin siya?

Jose—“Hindi Ba ang mga Pakahulugan ay sa Diyos?”

Ano ang nakatulong kay Jose para lakas-loob na sabihin ang kahulugan ng panaginip ng pinuno ng mga katiwala ng kopa, ng pinuno ng mga magtitinapay, at ni Paraon? Paano nangyaring sa loob ng isang araw, nabago ang buhay ni Jose—mula sa bilangguan tungo sa palasyo?

Jose—“Nasa Kalagayan Ba Ako ng Diyos?”

Naranasan na ba ng inyong pamilya ang inggit, pagtataksil, o matinding galit? Kung oo, makatutulong sa inyo ang ulat ng Bibliya tungkol kay Jose.

Job—“Mananatili Akong Tapat”

Paano tayo matutulungan ng kuwento ni Job sa Bibliya na maharap ang kahirapan, kabiguan, o iba pang pagsubok sa ating pananampalataya?

Job—Pinawi ni Jehova ang Kirot na Nadarama Niya

Tiyak na mabibigo si Satanas at mapapasaya natin ang puso ni Jehova kung tutularan natin ang pananampalataya ni Job!

Miriam—“Umawit kay Jehova”!

Napakilos ang propetisang si Miriam na manguna sa pagkanta ng mga babaeng Israelita dahil sa tagumpay nila sa Dagat na Pula. Matututo tayo sa kaniyang lakas ng loob, pananampalataya, at kapakumbabaan.

Pag-alis sa Ehipto Hanggang sa Unang Hari ng Israel

Rahab—‘Ipinahayag na Matuwid sa Pamamagitan ng mga Gawa’

Paano ipinakikita ng kuwento ni Rahab na lahat tayo ay mahalaga kay Jehova? Ano ang matututuhan natin mula sa kaniyang pananampalataya?

Debora—“Ako ay Bumangon Bilang Isang Ina sa Israel”

Ano ang matututuhan natin tungkol sa pananampalataya at lakas ng loob ni Debora na nakaulat sa Bibliya?

Ruth—“Kung Saan Ka Paroroon ay Paroroon Ako”

Bakit handang iwan ni Ruth ang kaniyang pamilya at bayan? Anong mga katangian niya ang pinahalagahan ni Jehova?

Ruth—“Isang Mahusay na Babae”

Ano ang kahalagahan ng pag-aasawa nina Ruth at Boaz? Ano ang matututuhan natin kina Ruth at Noemi tungkol sa pamilya?

Hana—Ibinuhos Niya sa Diyos ang Laman ng Kaniyang Puso

Nakatulong kay Hana ang pananampalataya kay Jehova para makayanan ang napakahirap na sitwasyon.

Samuel—Siya ay “Patuloy na Lumaki sa Harap ni Jehova”

Ano ang di-pangkaraniwan sa buhay ni Samuel noong bata siya? Ano ang nagpatibay sa pananampalataya niya noong nasa tabernakulo siya?

Samuel—Nakapagtiis Siya sa Kabila ng mga Kabiguan

Lahat tayo ay nakararanas ng kahirapan at kabiguan na sumusubok sa ating pananampalataya. Ano ang matututuhan natin sa pagtitiis ni Samuel?

Unang Hari ng Israel Hanggang sa Kapanganakan ni Jesus

Jonatan—“Walang Balakid Para kay Jehova”

Pinangunahan ni Jonatan ang paglusob sa isang himpilan ng nasasandatahang sundalo, at makasaysayan ang kinalabasan.

David—“Kay Jehova ang Pagbabaka”

Ano ang nakatulong kay David na matalo si Goliat? Ano ang matututuhan natin sa kuwento tungkol kay David?

Sina David at Jonatan—Isang Tunay na Pagkakaibigan

Paano naging malapít na magkaibigan ang dalawang tao na magkaiba ang pinagmulan at edad? Paano makakatulong sa iyo ang kanilang halimbawa sa pagkakaroon ng mga kaibigan?

Abigail—Kumilos Siya Nang May Kaunawaan

Ano ang matututuhan natin sa di-maligayang pag-aasawa ni Abigail?

Elias—Ipinagtanggol Niya ang Tunay na Pagsamba

Paano natin matutularan si Elias kapag nakikipag-usap sa mga hindi sang-ayon sa itinuturo ng Bibliya?

Elias—Naghintay Siya at Naging Mapagbantay

Paano nagpakita si propeta Elias ng mabuting halimbawa sa pananalangin habang naghihintay na tuparin ni Jehova ang Kaniyang pangako?

Elias—Tumanggap Siya ng Kaaliwan Mula sa Kaniyang Diyos

Anong mga pangyayari ang dahilan ng matinding panghihina ng loob ni Elias, anupat gusto na niyang mamatay?

Elias—Tiniis Niya ang Kawalang-Katarungan

Naging biktima ka na ba ng kawalang-katarungan? Nasasabik ka bang makita na ituwid ng Diyos ang mga bagay-bagay? Tingnan kung paano mo matutularan ang tapat na si Elias.

Elias—Nagtiis Siya Hanggang Wakas

Ang katapatan at pagtitiis ni Elias ay makakatulong sa atin na magkaroon ng matibay na pananampalataya kahit mahirap ang kalagayan.

Jonas—Natuto Siya sa Kaniyang mga Pagkakamali

Gaya ni Jonas, naranasan mo na rin bang matakot dahil sa isang atas na ibinigay ni Jehova? Sa kaniyang kuwento, may matututuhan tayo tungkol sa pagkamatiisin at awa ni Jehova.

Jonas—Natuto Siya na Maging Maawain

Paano makatutulong sa atin ang ulat tungkol kay Jonas para masuri ang ating sarili?

Esther—Nanindigan Siya Para sa Bayan ng Diyos

Kailangan ang pananampalataya at lakas ng loob para makapagpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig gaya ni Esther.

Esther—Siya ay Matalino, Matapang, at Di-makasarili

Paano ipinakita ni Esther na hindi siya makasarili alang-alang kay Jehova a sa kaniyang bayan?

Kapanganakan ni Jesus Hanggang Pagkamatay ng mga Apostol

Maria—“Narito! Ang Aliping Babae ni Jehova!”

Ano ang matututuhan natin tungkol sa pananampalataya ni Maria batay sa sagot niya sa anghel na si Gabriel? Ano ang iba pang magagandang katangian ni Maria?

Maria—Bumuo Siya ng “mga Palagay sa Kaniyang Puso”

Tumibay ang pananampalataya ni Maria sa mga pangako ni Jehova dahil sa mga naranasan niya sa Betlehem.

Maria—Nakayanan Niya ang Matinding Pamimighati

Makakatulong sa iyo ang halimbawa ni Maria, ang ina ni Jesus, para makayanan ang “mahabang tabak” ng pamimighati.

Jose—Siya ay Nagprotekta, Naglaan, at Nagtiyaga

Sa anu-anong paraan pinrotektahan ni Jose ang kaniyang pamilya? Bakit niya dinala sa Ehipto sina Maria at Jesus?

Marta—“Naniniwala Ako”

Paano nagpakita si Marta ng kahanga-hangang pananampalataya maging sa panahon ng pamimighati?

Maria Magdalena—“Nakita Ko ang Panginoon!”

Si Maria Magdalena ang pinakaunang alagad na nakakita sa binuhay-muling si Jesus. At inatasan siyang sabihin sa iba ang mabuting balitang ito.

Pedro—Pinaglabanan Niya ang Takot at Pag-aalinlangan

Talagang nakapipinsala ang pag-aalinlangan. Pero nadaig ni Pedro ang kaniyang takot at pag-aalinlangan sa pagsunod kay Jesus.

Pedro—Matapat Siya sa Harap ng mga Pagsubok

Paano nakatulong kay Pedro ang pananampalataya at pagkamatapat para tanggapin ang pagtutuwid ni Jesus?

Pedro—Tinuruan Siya ng Panginoon na Maging Mapagpatawad

Ano ang itinuro ni Jesus kay Pedro tungkol sa pagpapatawad? Paano ipinakita ni Jesus na pinatawad na niya si Pedro?

Timoteo—“Ang Aking Minamahal at Tapat na Anak sa Panginoon”

Ano ang tumulong sa mahiyaing kabataang si Timoteo para maging isang mahusay na tagapangasiwang Kristiyano?