Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

KABANATA 17

“Narito! Ang Aliping Babae ni Jehova!”

“Narito! Ang Aliping Babae ni Jehova!”

1, 2. (a) Anong pagbati ang sinabi kay Maria ng isang bisita? (b) Bakit napapaharap si Maria sa isang napakahalagang desisyon?

NAPATINGIN si Maria at nagulat nang pumasok sa bahay nila ang isang bisita. Hindi nito hinanap ang kaniyang ama o ina. Siya ang sadya nito! Sigurado siyang hindi ito taga-Nazaret. Maliit lang ang kanilang bayan kaya alam agad kapag may dayuhan. Ang isang ito ay mapapansin kahit saan ito pumunta. Binati nito si Maria sa paraang bago sa kaniyang pandinig, na nagsasabi: “Magandang araw, isa na lubhang kinalulugdan, si Jehova ay sumasaiyo.”​—Basahin ang Lucas 1:26-28.

2 Sa ganitong paraan ipinakilala sa atin ng Bibliya si Maria na anak ni Heli, na mula sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ipinakilala siya sa atin sa panahong napapaharap siya sa isang napakahalagang desisyon. Nakatakda siyang ikasal sa karpinterong si Jose, isang lalaking hindi mayaman pero makadiyos. Kaya tila nakaplano na ang buhay niya​—isang simpleng buhay bilang matulunging asawa ni Jose at kasama nito sa pagbuo ng isang pamilya. Pero narito ngayon ang isang bisita na may dalang atas mula sa kaniyang Diyos, isang pananagutang babago sa kaniyang buhay.

3, 4. Para makilala si Maria, ano ang dapat nating isaisantabi, at saan tayo dapat magpokus?

3 Marami ang nagugulat kapag nalaman nila na walang gaanong binabanggit ang Bibliya tungkol kay Maria. Kaunti lang ang sinasabi nito tungkol sa kaniyang pinagmulan at personalidad, at wala itong binabanggit tungkol sa kaniyang hitsura. Magkagayunman, napakarami nitong isinisiwalat hinggil sa kaniyang pagkatao.

4 Para makilala si Maria, kailangan nating isaisantabi ang maraming pala-palagay tungkol sa kaniya na itinuturo ng iba’t ibang relihiyon. Kaya hindi natin pag-uusapan ang maraming larawang ipininta o ang mga imaheng gawa sa marmol o eskayola na kawangis daw niya. Hindi rin natin pag-uusapan ang masalimuot na teolohiya at doktrina na nagbigay sa mapagpakumbabang babaing ito ng matatayog na titulong gaya ng “Ina ng Diyos” at “Reyna ng Langit.” Sa halip, magpopokus tayo sa sinasabi mismo ng Bibliya. Matutulungan tayo nitong maunawaan ang kaniyang pananampalataya at makita kung paano natin ito matutularan.

Bumisita ang Isang Anghel

5. (a) Ano ang matututuhan natin tungkol kay Maria sa kaniyang reaksiyon sa pagbati ni Gabriel? (b) Anong mahalagang aral ang matututuhan natin kay Maria?

5 Hindi isang tao ang bisita ni Maria. Ito ang anghel na si Gabriel. Nang tawagin nito si Maria na “isa na lubhang kinalulugdan,” ‘lubhang nagulumihanan’ si Maria sa sinabi nito at nagtaka kung bakit ganoon ang pagbati ng bisita. (Luc. 1:29) Lubhang kinalulugdan nino? Hindi inaasahan ni Maria na lubha siyang kalulugdan ng mga tao. Pero ang tinutukoy ng anghel ay ang pagsang-ayon ng Diyos na Jehova. Mahalaga ito kay Maria. Pero hindi siya nangahas na isiping kinalulugdan siya ng Diyos. Kung sinisikap nating matamo ang pagsang-ayon ng Diyos at hindi nangangahas na isiping sinasang-ayunan na niya tayo, matututuhan natin ang mahalagang aral na lubusang naunawaan ni Maria. Sinasalansang ng Diyos ang mga palalo, pero iniibig at tinutulungan niya ang mga mapagpakumbaba.​—Sant. 4:6.

Hindi nangahas si Maria na isiping kinalulugdan siya ng Diyos

6. Anong pribilehiyo ang dala ng anghel para kay Maria?

6 Kailangan ni Maria ang gayong kapakumbabaan dahil isang pambihirang pribilehiyo ang dala ng anghel para sa kaniya. Ipinaliwanag nito na magsisilang siya ng isang sanggol na magiging ang pinakamahalaga sa lahat ng tao. Sinabi ni Gabriel: “Ibibigay sa kaniya ng Diyos na Jehova ang trono ni David na kaniyang ama, at siya ay mamamahala bilang hari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakaroon ng wakas ang kaniyang kaharian.” (Luc. 1:32, 33) Tiyak na alam ni Maria ang pangako ng Diyos kay David mahigit isang libong taon na ang nakalilipas​—na isa sa mga inapo ni David ang mamamahala magpakailanman. (2 Sam. 7:12, 13) Kaya ang kaniyang anak ang magiging Mesiyas na matagal nang hinihintay ng bayan ng Diyos!

Isang pambihirang pribilehiyo ang dala ng anghel na si Gabriel para kay Maria

7. (a) Ano ang isinisiwalat ng tanong ni Maria tungkol sa kaniya? (b) Ano ang matututuhan kay Maria ng mga kabataan sa ngayon?

7 Bukod diyan, sinabi ng anghel na ang kaniyang anak ay “tatawaging Anak ng Kataas-taasan.” Paano maisisilang ng isang babae ang Anak ng Diyos? Sa totoo lang, paano magsisilang si Maria ng isang sanggol gayong nakatakda pa lang siyang ikasal kay Jose? Kaya prangkahang nagtanong si Maria: “Paano ito mangyayari, yamang wala akong pakikipagtalik sa lalaki?” (Luc. 1:34) Pansinin na hindi ikinahiya ni Maria na sabihing isa siyang birhen. Sa katunayan, iningatan niya ang kaniyang kalinisan sa moral. Sa ngayon, maraming kabataan ang gustung-gustong maiwala ang kanilang pagkabirhen at tinutuya nila ang mga birhen pa. Nagbago na talaga ang daigdig. Pero si Jehova ay hindi nagbabago. (Mal. 3:6) Gaya noong panahon ni Maria, pinahahalagahan niya ang mga namumuhay ayon sa kaniyang mga pamantayang moral.​—Basahin ang Hebreo 13:4.

8. Bagaman hindi sakdal si Maria, paano siya makapagsisilang ng sakdal na supling?

8 Bagaman si Maria ay isang tapat na lingkod ng Diyos, hindi siya sakdal. Kaya paano siya magsisilang ng isang sakdal na supling, ang Anak ng Diyos? Ipinaliwanag ni Gabriel: “Ang banal na espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay lililim sa iyo. Sa dahilan ding iyan kung kaya ang ipanganganak ay tatawaging banal, Anak ng Diyos.” (Luc. 1:35) Ang banal ay nangangahulugang “malinis,” “dalisay,” “sagrado.” Karaniwan nang naipamamana ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pagiging marumi at makasalanan. Pero sa kasong ito, magsasagawa si Jehova ng kakaibang himala. Ililipat niya ang buhay ng kaniyang Anak mula sa langit tungo sa sinapupunan ni Maria at saka niya gagamitin ang kaniyang aktibong puwersa, o banal na espiritu, para ‘liliman’ si Maria, anupat iniingatan ang sanggol upang hindi ito mabahiran ng kasalanan. Naniwala ba si Maria sa pangako ng anghel? Paano siya tumugon?

Ang Sagot ni Maria kay Gabriel

9. (a) Bakit mali ang mga nagdududa sa ulat tungkol kay Maria? (b) Paano pinatibay ni Gabriel ang pananampalataya ni Maria?

9 Ang mga nagdududa sa himalang ito, kabilang na ang ilang teologo ng Sangkakristiyanuhan, ay hindi makapaniwala na posibleng manganak ang isang birhen. Sa kabila ng kanilang pinag-aralan, hindi nila maunawaan ang isang simpleng katotohanan. Gaya ng sinabi ni Gabriel, “sa Diyos ay walang kapahayagan ang imposible.” (Luc. 1:37) Palibhasa’y may malaking pananampalataya, naniwala si Maria na totoo ang sinabi ni Gabriel. Pero hindi siya basta-basta naniwala. Katulad ng sinumang makatuwirang tao, kailangan ni Maria ng ebidensiya bilang saligan ng kaniyang pananampalataya. Nakahanda naman si Gabriel na magbigay ng higit pang ebidensiya. Sinabi niya kay Maria ang tungkol sa kaniyang may-edad nang kamag-anak na si Elisabet, na matagal nang kilaláng baog. Makahimalang pinangyari ng Diyos na maglihi ito!

10. Bakit hindi natin dapat isiping hindi nangamba o nahirapan si Maria sa pribilehiyong ibinigay sa kaniya?

10 Ano ngayon ang gagawin ni Maria? Nasa harap niya ang isang atas at may ebidensiyang gagawin ng Diyos ang lahat ng sinabi ni Gabriel. Hindi natin dapat isiping hindi man lang nangamba o nahirapan si Maria sa pribilehiyong ibinigay sa kaniya. Halimbawa, kailangan niyang isaalang-alang ang nakatakda niyang pagpapakasal kay Jose. Matutuloy kaya ito kapag nalaman ni Jose na nagdadalang-tao siya? Isa pa, waring napakabigat na pananagutan ang atas na iyon. Dadalhin niya sa kaniyang sinapupunan ang pinakamahalaga sa lahat ng nilalang ng Diyos​—ang Kaniya mismong minamahal na Anak! Kailangan itong pangalagaan ni Maria habang isa pa lang itong walang kalaban-labang sanggol at protektahan sa gitna ng napakasamang daigdig. Isa ngang napakabigat na pananagutan!

11, 12. (a) Paano tumugon sa mabibigat na atas mula sa Diyos maging ang ilang lalaking tapat at may matibay na pananampalataya? (b) Ano ang matututuhan natin tungkol kay Maria sa sagot niya kay Gabriel?

11 Ipinakikita ng Bibliya na maging ang mga lalaking tapat at may matibay na pananampalataya ay nag-aatubili kung minsan na tanggapin ang mabibigat na atas mula sa Diyos. Ikinatuwiran ni Moises na hindi siya matatas para magsilbing tagapagsalita ng Diyos. (Ex. 4:10) Sinabi ni Jeremias na siya ay “isang bata lamang” para balikatin ang atas na ibinigay ng Diyos sa kaniya. (Jer. 1:6) At tinakasan ni Jonas ang kaniyang atas! (Jon. 1:3) Kumusta naman si Maria?

12 Hanggang sa ngayon, alam ng lahat ng taong may pananampalataya ang sagot ni Maria na nagpapakita ng ganap na kapakumbabaan at pagkamasunurin. Sinabi niya kay Gabriel: “Narito! Ang aliping babae ni Jehova! Maganap nawa ito sa akin ayon sa iyong kapahayagan.” (Luc. 1:38) Ang aliping babae ang pinakamababa sa mga lingkod; ang buhay niya ay nasa kamay ng kaniyang panginoon. Ganiyan ang nadama ni Maria sa kaniyang Panginoon, si Jehova. Alam niyang nasa mabuti siyang kalagayan sa mga kamay ni Jehova, na Siya ay matapat sa mga matapat sa Kaniya, at pagpapalain Niya siya sa paggawa niya ng kaniyang buong makakaya para sa mabigat na atas na ito.​—Awit 18:25.

Alam ni Maria na nasa mabuti siyang kalagayan sa mga kamay ng kaniyang matapat na Diyos, si Jehova

13. Kung ang hinihiling sa atin ng Diyos ay parang mahirap o imposible pa ngang gawin, paano tayo makikinabang sa halimbawa ni Maria?

13 Kung minsan, hinihilingan tayo ng Diyos ng isang bagay na parang mahirap o imposible pa ngang gawin. Pero ang kaniyang Salita ay nagbibigay sa atin ng maraming dahilan para magtiwala sa kaniya at ipaubaya ang ating sarili sa kaniyang mga kamay, gaya ng ginawa ni Maria. (Kaw. 3:5, 6) Ganiyan din ba ang gagawin natin? Kung oo, gagantimpalaan niya tayo, anupat bibigyan tayo ng mga dahilan para lalong tumibay ang ating pananampalataya sa kaniya.

Ang Pagdalaw kay Elisabet

14, 15. (a) Paano ginantimpalaan ni Jehova si Maria nang dalawin niya sina Elisabet at Zacarias? (b) Ano ang isinisiwalat ng pananalita ni Maria sa Lucas 1:46-55 tungkol sa kaniya?

14 Napakahalaga kay Maria ng mga sinabi ni Gabriel tungkol kay Elisabet. Sa lahat ng babae sa mundo, sino pa nga ba ang higit na makauunawa sa kaniyang kalagayan? Pumunta agad si Maria sa bulubunduking lalawigan ng Juda, na marahil ay mga tatlo o apat na araw na paglalakbay. Nang pumasok siya sa bahay nina Elisabet at Zacarias na saserdote, ginantimpalaan ni Jehova si Maria ng isa pang matibay na ebidensiya para palakasin ang kaniyang pananampalataya. Narinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria at agad niyang naramdaman na ang sanggol sa kaniyang bahay-bata ay lumukso sa tuwa. Napuspos si Elisabet ng banal na espiritu at tinawag niya si Maria na “ina ng aking Panginoon.” Isiniwalat ng Diyos kay Elisabet na ang anak ni Maria ay magiging kaniyang Panginoon, ang Mesiyas. Bukod diyan, inudyukan siya ng banal na espiritu na papurihan si Maria sa kaniyang matapat na pagsunod, na sinasabi: “Maligaya rin siya na naniwala.” (Luc. 1:39-45) Oo, ang lahat ng ipinangako ni Jehova kay Maria ay magkakatotoo!

Isang pagpapala para kina Maria at Elisabet ang kanilang pagkakaibigan

15 Bilang tugon, nagsalita si Maria. Ang kaniyang mga pananalita ay iningatan sa Salita ng Diyos. (Basahin ang Lucas 1:46-55.) Ito ang pinakamahabang sinabi ni Maria na iniulat ng Bibliya, at marami itong isinisiwalat tungkol sa kaniya. Makikita rito na siya ay mapagpasalamat at mapagpahalaga nang purihin niya si Jehova dahil pinagpala siya ng pribilehiyong maging ina ng Mesiyas. Makikita rin dito ang lalim ng kaniyang pananampalataya nang sabihin niyang ibinababa ni Jehova ang mga palalo at makapangyarihan at tinutulungan ang mabababa at mahihirap na nagsisikap na maglingkod sa kaniya. Isinisiwalat din nito ang lawak ng kaniyang kaalaman. Ayon sa isang pagtantiya, tumukoy siya nang mahigit 20 beses mula sa Hebreong Kasulatan! *

16, 17. (a) Paano nagpakita si Maria at ang kaniyang anak ng saloobing dapat nating tularan? (b) Anong pagpapala ang ipinaaalaala sa atin ng pagdalaw ni Maria kay Elisabet?

16 Maliwanag na binubulay-bulay ni Maria ang Salita ng Diyos. Pero mapagpakumbaba pa rin siya, anupat mas gusto niyang sumipi mula sa Kasulatan sa halip na sabihin ang sarili niyang ideya. Ang anak na nasa kaniyang sinapupunan ay magpapakita rin ng gayong saloobin pagdating ng araw at magsasabi: “Ang itinuturo ko ay hindi sa akin, kundi sa kaniya na nagsugo sa akin.” (Juan 7:16) Kaya makabubuting tanungin ang ating sarili: ‘Nagpapakita rin ba ako ng gayong paggalang at pagpipitagan sa Salita ng Diyos? O mas gusto ko ang sarili kong mga ideya at turo?’ Maliwanag kung ano ang pangmalas ni Maria.

17 Nanatili si Maria kasama ni Elisabet nang mga tatlong buwan, at tiyak na lubos nilang napatibay ang isa’t isa. (Luc. 1:56) Ipinaaalaala sa atin ng ulat na ito na isang pagpapala ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Kung pipili tayo ng mga kaibigang talagang umiibig sa ating Diyos na si Jehova, tiyak na lalakas ang ating espirituwalidad at lalo tayong mapapalapít sa kaniya. (Kaw. 13:20) Pero kailangan nang umuwi ni Maria. Ano kaya ang sasabihin ni Jose kapag nalaman nito ang kaniyang kalagayan?

Sina Maria at Jose

18. Ano ang ipinagtapat ni Maria kay Jose, at ano ang reaksiyon nito?

18 Malamang na hindi na naghintay si Maria na mahalata ang kaniyang pagdadalang-tao bago kausapin si Jose. Kailangan na niya itong ipagtapat. Maaaring iniisip niya kung ano ang magiging reaksiyon ng disente at may-takot sa Diyos na lalaking ito. Magkagayunman, lumapit siya kay Jose at sinabi ang lahat ng nangyari sa kaniya. Gaya ng maaasahan, nabagabag nang husto si Jose. Gusto niyang paniwalaan ang kaniyang minamahal, pero waring hindi ito naging tapat sa kaniya. Hindi sinasabi ng Bibliya kung ano ang inisip ni Jose o kung paano siya nangatuwiran. Pero sinasabi nito na nagpasiya siyang diborsiyuhin si Maria, yamang ang mga magkasintahan noon ay itinuturing na kasal na. Gayunman, ayaw niyang mapahiya ito sa madla o maiskandalo, kaya ipinasiya niyang diborsiyuhin ito nang palihim. (Mat. 1:18, 19) Tiyak na masakit para kay Maria na makitang naghihirap ang kalooban ng mabait na lalaking ito dahil sa pambihirang sitwasyong iyon. Pero hindi naghinanakit si Maria kay Jose.

19. Paano tinulungan ni Jehova si Jose na gawin ang tamang hakbang?

19 May-kabaitang tinulungan ni Jehova si Jose na malaman ang tamang hakbang na gagawin. Sa isang panaginip, sinabi sa kaniya ng anghel ng Diyos na talagang makahimala ang pagdadalang-tao ni Maria. Tiyak na parang nabunutan ng tinik si Jose! Ginawa na ngayon ni Jose ang ginagawa ni Maria mula pa sa pasimula​—kumilos siya ayon sa pag-akay ni Jehova. Kinuha niya si Maria bilang asawa, anupat handa nang balikatin ang natatanging pananagutan na pangalagaan ang Anak ni Jehova.​—Mat. 1:20-24.

20, 21. Ano ang matututuhan kina Maria at Jose ng mga mag-asawa at ng mga nagbabalak mag-asawa?

20 Ang mga mag-asawa at ang mga nagbabalak mag-asawa ay may matututuhan sa mag-asawang ito na nabuhay 2,000 taon na ang nakalilipas. Habang nakikita ni Jose na ginagampanan ng kaniyang asawa ang mga pananagutan at gawain ng isang ina, tiyak na laking pasasalamat niya na ginabayan siya ng anghel ni Jehova. Nakita ni Jose na mahalagang magtiwala kay Jehova kapag gumagawa ng mabibigat na pasiya. (Awit 37:5; Kaw. 18:13) Tiyak na patuloy siyang naging maingat at mabait sa pagdedesisyon bilang ulo ng pamilya.

21 Ano naman ang matututuhan natin sa pagiging handa ni Maria na maging asawa ni Jose? Bagaman hindi agad naunawaan ni Jose ang sinabi ni Maria, naghintay siya sa desisyon ni Jose, sapagkat ito ang magiging ulo ng pamilya. Tiyak na magandang aral iyon para sa kaniya, pati na sa mga babaing Kristiyano sa ngayon. Bilang panghuli, malamang na malaki ang natutuhan nina Jose at Maria tungkol sa kahalagahan ng matapat at malayang pag-uusap.​—Basahin ang Kawikaan 15:22.

22. Ano ang pundasyon ng pag-aasawa nina Jose at Maria, at anong pribilehiyo ang naghihintay sa kanila?

22 Talagang pinasimulan nina Jose at Maria ang kanilang pag-aasawa sa pinakamahusay na pundasyon. Pareho nilang mahal ang Diyos na Jehova nang higit sa kanino pa man at hangad nilang palugdan siya bilang responsable at mapagmahal na mga magulang. Siyempre pa, mas malalaking pagpapala ang naghihintay sa kanila​—at mas malalaking hamon din. Pribilehiyo nilang palakihin si Jesus, ang magiging pinakadakilang tao na nabuhay sa daigdig.

^ par. 15 Sa isa sa mga pagtukoy na iyon, maliwanag na sinipi ni Maria ang sinabi ng tapat na si Hana, na nagkaanak din dahil sa pagpapala ni Jehova.​—Tingnan ang kahong “Dalawang Kahanga-hangang Panalangin,” sa Kabanata 6.