Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

KABANATA 22

Matapat Siya sa Harap ng mga Pagsubok

Matapat Siya sa Harap ng mga Pagsubok

1, 2. Ano ang malamang na inaasahan ni Pedro habang nagsasalita si Jesus sa Capernaum, pero ano ang nangyari?

PINAGMAMASDANG mabuti ni Pedro ang mukha ng mga nakikinig kay Jesus sa sinagoga sa Capernaum. Tagarito si Pedro at nasa hilagang baybayin ng Dagat ng Galilea ang hanapbuhay niya na pangingisda. Tagarito rin ang marami sa kaniyang mga kaibigan, kamag-anak, at kasama sa hanapbuhay. Tiyak na umaasa si Pedro na gaya niya, kikilalanin ng kaniyang mga kababayan si Jesus bilang Mesiyas at na matutuwa silang marinig ang turo ng pinakadakilang guro tungkol sa Kaharian ng Diyos. Pero iba ang nangyari.

2 Marami ang hindi na nakinig. Nagbulung-bulungan ang ilan, at tinutulan nila ang sinabi ni Jesus. Lalo pang nakabahala kay Pedro ang reaksiyon ng ilang alagad ni Jesus. Hindi na makikita sa mukha nila ang pananabik na matuto ng bagong mga bagay at ang kaligayahan na malaman ang katotohanan. Nadismaya sila at nagalit pa nga. Sinabi ng ilan na nakapangingilabot ang pananalita ni Jesus. Dahil ayaw na nilang makinig, umalis sila sa sinagoga​—at hindi na sumunod kay Jesus.​—Basahin ang Juan 6:60, 66.

3. Ano ang naitulong kay Pedro ng kaniyang pananampalataya?

3 Mahirap ito para kay Pedro at sa kaniyang mga kapuwa apostol. Hindi lubusang naunawaan ni Pedro ang sinabi ni Jesus nang araw na iyon. Tiyak na naiintindihan niya kung bakit parang nakapangingilabot ang sinabi ni Jesus kung uunawain ito sa literal. Ano ang gagawin ni Pedro? Hindi ito ang unang pagkakataong nasubok ang pagkamatapat niya sa kaniyang Panginoon, ni ito man ang huli. Tingnan natin kung paano natulungan si Pedro ng kaniyang pananampalataya para mapagtagumpayan ang gayong mga pagsubok at manatiling matapat.

Matapat Siya Di-tulad ng Iba

4, 5. Paano kumikilos si Jesus nang iba sa inaasahan ng mga tao sa kaniya?

4 Madalas na nagugulat si Pedro kay Jesus. Kung minsan, ang ginagawa at sinasabi ng kaniyang Panginoon ay iba sa inaasahan ng mga tao sa Kaniya. Isang araw pa lang ang nakalilipas, makahimalang pinakain ni Jesus ang libu-libong tao. Dahil dito, tinangka nila siyang gawing hari. Pero nagulat ang marami nang umalis siya at utusan ang kaniyang mga alagad na sumakay ng bangka at maglayag patungong Capernaum. Kinagabihan, habang naglalayag ang mga alagad, nagulat uli sila kay Jesus nang lumakad ito sa maalong Dagat ng Galilea, anupat binigyan si Pedro ng mahalagang aral tungkol sa pananampalataya.

5 Kinaumagahan, nakita nilang sumunod sa kanila ang mga tao. Gayunman, hinahanap nila si Jesus, hindi dahil gusto nilang matuto sa espirituwal, kundi para makakaing muli sa pamamagitan ng himala ni Jesus. Itinuwid sila ni Jesus sa pagiging materyalistiko. (Juan 6:25-27) Nagpatuloy ang gayong pag-uusap sa sinagoga sa Capernaum, kung saan may itinurong muli si Jesus na isang napakahalagang katotohanan pero mahirap maunawaan. Kabaligtaran na naman ito sa inaasahan ng mga tao sa kaniya.

6. Anong ilustrasyon ang ibinigay ni Jesus, at ano ang reaksiyon ng kaniyang mga tagapakinig?

6 Gusto ni Jesus na ituring siya ng mga tao, hindi bilang tagapaglaan ng materyal na pagkain, kundi bilang espirituwal na paglalaan mula sa Diyos, anupat dahil sa kaniyang buhay at kamatayan bilang tao ay magiging posible ang buhay na walang hanggan. Kaya nagbigay siya ng isang ilustrasyon kung saan inihalintulad niya ang kaniyang sarili sa manna, ang tinapay mula sa langit noong panahon ni Moises. Nang tumutol ang ilan, gumamit siya ng isa pang ilustrasyon at ipinaliwanag na kailangan nilang kainin ang kaniyang laman at inumin ang kaniyang dugo para magtamo ng buhay. Lalo silang nagalit, at sinabi ng ilan: “Ang pananalitang ito ay nakapangingilabot; sino ang makapakikinig nito?” Marami sa mga alagad ni Jesus ang nagpasiyang huminto sa pagsunod sa kaniya. *​—Juan 6:48-60, 66.

7, 8. (a) Ano ang hindi pa nauunawaan ni Pedro tungkol sa papel na gagampanan ni Jesus? (b) Ano ang sagot ni Pedro sa tanong ni Jesus sa mga apostol?

7 Ano kaya ang gagawin ni Pedro? Tiyak na nalito rin siya sa pananalita ni Jesus. Hindi pa niya nauunawaan noon na kailangang mamatay si Jesus para gawin ang kalooban ng Diyos. Inisip ba ni Pedro na iwan si Jesus gaya ng ibang mga alagad nang araw na iyon? Hindi; may katangian si Pedro na wala sa kanila. Ano iyon?

8 Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol: “Hindi rin ninyo ibig na umalis, hindi ba?” (Juan 6:67) Kausap niya ang 12, pero si Pedro ang nagsalita. Lagi namang ganoon. Maaaring si Pedro ang pinakamatanda sa kanila. Anuman ang dahilan, tiyak na siya ang pinakamalakas ang loob na magsalita sa grupo; kadalasan, sinasabi niya agad kung ano ang nasa isip niya. Sa pagkakataong ito, ang nasa isip niya ay ang maganda at di-malilimutang pananalitang ito: “Panginoon, kanino kami paroroon? Ikaw ang may mga pananalita ng buhay na walang hanggan.”​—Juan 6:68.

9. Paano ipinakita ni Pedro na matapat siya kay Jesus?

9 Hindi ka ba naantig sa mga salitang iyon? Dahil sa pananampalataya ni Pedro kay Jesus, nalinang niya ang isang napakahalagang katangian​—ang pagkamatapat. Malinaw kay Pedro na si Jesus ang tanging Tagapagligtas na inilaan ni Jehova at na nagliligtas si Jesus sa pamamagitan ng kaniyang mga pananalita​—ang mga turo niya tungkol sa Kaharian ng Diyos. Alam ni Pedro na kahit may ilang bagay na hindi niya naiintindihan, wala na siyang ibang mapupuntahan kung gusto niyang matamo ang pagsang-ayon ng Diyos at ang pagpapalang buhay na walang hanggan.

Dapat tayong maging matapat sa mga turo ni Jesus, kahit ibang-iba ito sa ating inaasahan o sariling kagustuhan

10. Paano natin matutularan ang pagkamatapat ni Pedro?

10 Ganiyan din ba ang nadarama mo? Nakalulungkot, maraming tao sa ngayon ang nagsasabing iniibig nila si Jesus pero hindi sila matapat sa kaniya. Para maipakitang matapat tayo kay Kristo, kailangang katulad ng kay Pedro ang pananaw natin sa mga turo ni Jesus. Kailangan natin itong matutuhan, maunawaan, at ikapit​—kahit ibang-iba ito sa ating inaasahan o sariling kagustuhan. Matatamo lang natin ang buhay na walang hanggan na gusto ni Jesus para sa atin kung magiging matapat tayo.​—Basahin ang Awit 97:10.

Matapat Kahit Itinuwid

11. Sa anong paglalakbay isinama ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod? (Tingnan din ang talababa.)

11 Di-nagtagal matapos ang pangyayaring iyon, isinama ni Jesus ang kaniyang mga apostol at ilang alagad sa isang mahabang paglalakbay pahilaga. May panahong ang tuktok ng Bundok Hermon na nababalutan ng niyebe, na nasa pinakahilagang hangganan ng Lupang Pangako, ay masasalamin kahit sa asul na katubigan ng Dagat ng Galilea. Ang bundok ay parang lalong tumataas habang papalapit ang grupo, na tumahak sa paahong lupain patungo sa mga nayon malapit sa Cesarea Filipos. * Sa magandang lugar na ito, kung saan natatanaw ang Lupang Pangako sa timog, isang mahalagang tanong ang iniharap ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod.

12, 13. (a) Bakit itinanong ni Jesus kung ano ang sinasabi ng pulutong tungkol sa kaniya? (b) Sa kaniyang sinabi kay Jesus, paano nagpakita si Pedro ng tunay na pananampalataya?

12 “Sino ako ayon sa sinasabi ng mga pulutong?” ang tanong ni Jesus. Maguguniguni natin si Pedro na nakatingin sa mapagmasid na mga mata ni Jesus, anupat muli niyang nakita ang kabaitan at katalinuhan ng kaniyang Panginoon. Interesado si Jesus na malaman kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kaniya batay sa kanilang nakita at narinig. Sinabi lang ng mga alagad ni Jesus ang ilang maling pagkakilala ng mga tao tungkol sa kaniya. Pero higit pa ang gustong malaman ni Jesus. Ganoon din ba ang pagkakilala sa kaniya ng malalapít na tagasunod niya? “Kayo naman, sino ako ayon sa sinasabi ninyo?” ang tanong niya.​—Luc. 9:18-20.

13 Muli, sumagot agad si Pedro. Sinabi niya nang malinaw at tuwiran kung ano ang nasa puso ng maraming naroroon. “Ikaw ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buháy,” ang sabi niya. Maguguniguni natin si Jesus na nakangiti kay Pedro habang binibigyan ito ng komendasyon. Ipinaalaala ni Jesus kay Pedro na ang Diyos na Jehova​—hindi ang sinumang tao—​ang nagsiwalat ng mahalagang katotohanang ito sa mga taong may tunay na pananampalataya. Naipaunawa kay Pedro ang isa sa pinakamahalagang katotohanan na isiniwalat ni Jehova​—kung sino ang malaon nang ipinangakong Mesiyas, o Kristo!​—Basahin ang Mateo 16:16, 17.

14. Anong mahahalagang pribilehiyo ang ipinagkaloob ni Jesus kay Pedro?

14 Ang Kristong ito ang tinutukoy sa sinaunang mga hula bilang ang bato na itatakwil ng mga tagapagtayo. (Awit 118:22; Luc. 20:17) Ang mga hulang iyan ang nasa isip ni Jesus nang isiwalat niya na magtatatag si Jehova ng isang kongregasyon sa ibabaw ng mismong bato, o batong-limpak, na tinukoy ni Pedro bilang si Kristo. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya kay Pedro ang ilang napakahalagang pribilehiyo sa kongregasyong iyon. Hindi niya inilagay si Pedro sa posisyong nakatataas sa ibang mga apostol, gaya ng inaakala ng ilan, kundi binigyan niya siya ng mga pananagutan. Ibinigay niya kay Pedro ang “mga susi ng kaharian.” (Mat. 16:19) Pribilehiyo ni Pedro na buksan ang pagkakataong makapasok sa Kaharian ng Diyos ang tatlong uri ng tao​—una ay ang mga Judio, pagkatapos ay ang mga Samaritano, at panghuli ay ang mga Gentil, o di-Judio.

15. Bakit sinaway ni Pedro si Jesus, at ano ang sinabi niya?

15 Pero nang maglaon, sinabi ni Jesus na yaong binigyan ng marami ay pagsusulitin ng marami, at nagkatotoo ito kay Pedro. (Luc. 12:48) Patuloy na nagsiwalat si Jesus ng mahahalagang katotohanan tungkol sa Mesiyas, kasama na ang kaniyang nalalapit na pagdurusa at kamatayan sa Jerusalem. Nabagabag si Pedro sa kaniyang narinig. Dinala niya si Jesus sa tabi at sinaway, na sinasabi: “Maging mabait ka sa iyong sarili, Panginoon; hindi kailanman mangyayari sa iyo ang kahihinatnang ito.”​—Mat. 16:21, 22.

16. Paano itinuwid ni Jesus si Pedro, at anong praktikal na payo ang matututuhan natin sa sinabi ni Jesus?

16 Tiyak na mabuti ang motibo ni Pedro, kaya talagang nakagugulat ang sagot ni Jesus. Tumalikod siya kay Pedro, humarap sa ibang mga alagad​—na malamang na gayundin ang iniisip—​at sinabi: “Lumagay ka sa likuran ko, Satanas! Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat iniisip mo, hindi ang mga kaisipan ng Diyos, kundi yaong sa mga tao.” (Mat. 16:23; Mar. 8:32, 33) May matututuhan tayong praktikal na payo sa sinabi ni Jesus. Mas madali tayong maimpluwensiyahan ng kaisipan ng tao kaysa kaisipan ng Diyos. Kaya kung minsan, kahit ang motibo natin ay makatulong, baka hindi natin namamalayan na ang itinataguyod natin ay ang layunin ni Satanas at hindi ang sa Diyos. Paano kaya tumugon si Pedro?

17. Ano ang ibig sabihin ni Jesus sa pagsasabi kay Pedro na ‘lumagay sa likuran’ niya?

17 Tiyak na natanto ni Pedro na hindi literal ang ibig sabihin ni Jesus nang tawagin siya nitong Satanas na Diyablo. Sa katunayan, hindi ganiyan makipag-usap si Jesus kay Satanas. Sinabi niya kay Satanas: “Lumayas ka”; pero kay Pedro: “Lumagay ka sa likuran ko.” (Mat. 4:10) Hindi itinakwil ni Jesus ang apostol na ito na kinakitaan niya ng mabubuting katangian, kundi itinuwid lang niya ang maling kaisipan ni Pedro. Maliwanag na hindi siya dapat lumagay sa harap ng kaniyang Panginoon at maging katitisuran nito, kundi dapat siyang lumagay sa likuran at suportahan ito.

Magiging mas malapít lang tayo kay Jesu-Kristo at sa kaniyang Ama, ang Diyos na Jehova, kung mapagpakumbaba nating tatanggapin ang disiplina at matututo mula roon

18. Paano nagpakita si Pedro ng pagkamatapat, at paano natin siya matutularan?

18 Si Pedro ba ay nangatuwiran, nagalit, o nagmukmok? Hindi; mapagpakumbaba niyang tinanggap ang pagtutuwid. Kaya muli na naman siyang nagpakita ng pagkamatapat. Lahat ng mga tagasunod ni Kristo ay nangangailangan ng pagtutuwid paminsan-minsan. Magiging mas malapít lang tayo kay Jesu-Kristo at sa kaniyang Ama, ang Diyos na Jehova, kung mapagpakumbaba nating tatanggapin ang disiplina at matututo mula roon.​—Basahin ang Kawikaan 4:13.

Matapat si Pedro kahit kinailangan siyang ituwid

Pinagpala Dahil sa Pagkamatapat

19. Ano ang nakagugulat na sinabi ni Jesus, at ano ang maaaring iniisip ni Pedro?

19 Di-nagtagal, may sinabi uli si Jesus na nakagugulat: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo na may ilan sa mga nakatayo rito na hindi nga makatitikim ng kamatayan hanggang sa makita muna nila ang Anak ng tao na dumarating sa kaniyang kaharian.” (Mat. 16:28) Tiyak na pinag-isip nito si Pedro. Ano kaya ang ibig sabihin ni Jesus? Dahil sa matinding pagtutuwid sa kaniya, marahil ay iniisip niyang hindi siya karapat-dapat sa gayong pantanging pribilehiyo.

20, 21. (a) Ilarawan ang pangitaing nasaksihan ni Pedro. (b) Paano nakatulong ang pag-uusap ng mga lalaki sa pangitain upang maituwid si Pedro?

20 Pero makalipas ang mga isang linggo, isinama ni Jesus sina Santiago, Juan, at Pedro sa “isang napakataas na bundok”​—marahil sa Bundok Hermon, na 25 kilometro ang layo. Malamang na gabi na noon dahil antok na antok ang tatlong lalaki. Pero habang nananalangin si Jesus, may nangyari na nag-alis ng kanilang antok.​—Mat. 17:1; Luc. 9:28, 29, 32.

21 Nagbagong-anyo si Jesus sa harap nila. Ang kaniyang mukha ay nagliwanag at nagningning hanggang maging kasinliwanag ng araw. Kumikinang din ang damit niya sa kaputian. Pagkatapos, may dalawang lalaking lumitaw kasama ni Jesus, na kumakatawan kina Moises at Elias. Nag-usap-usap sila tungkol sa “kaniyang pag-alis na itinalagang tuparin niya sa Jerusalem”​—lumilitaw na tumutukoy sa kaniyang kamatayan at pagkabuhay-muli. Maliwanag na mali si Pedro nang sabihin niyang walang masamang mangyayari kay Jesus!​—Luc. 9:30, 31.

22, 23. (a) Paano nagpakita si Pedro ng sigla at kabaitan? (b) Ano pang pagpapala ang tinanggap nina Pedro, Santiago, at Juan noong gabing iyon?

22 Gusto ni Pedro na magkaroon ng bahagi sa pambihirang pangitaing ito​—at marahil ay gusto niya itong tumagal. Nang mukhang paalis na sina Moises at Elias, sinabi niya: “Tagapagturo, mabuti para sa atin ang dumito, kaya magtayo tayo ng tatlong tolda, isa para sa iyo at isa para kay Moises at isa para kay Elias.” Siyempre pa, iyon ay pangitain at ang dalawang lingkod na ito ni Jehova ay hindi nangangailangan ng tolda dahil matagal na silang patay. Hindi talaga alam ni Pedro ang sinasabi niya. Pero hindi ka ba natutuwa sa taong ito na nagpakita ng sigla at kabaitan?​—Luc. 9:33.

Si Pedro, kasama sina Santiago at Juan, ay pinagpalang makakita ng isang kapana-panabik na pangitain

23 Muling pinagpala sina Pedro, Santiago, at Juan nang gabing iyon. Namuo ang isang ulap sa bundok at nagsimula itong lumilim sa kanila. Isang tinig ang narinig nila mula roon​—ang tinig ng Diyos na Jehova! Sinabi niya: “Ito ang aking Anak, ang isa na pinili. Makinig kayo sa kaniya.” Pagkatapos ng pangitain, sila na lang ang naiwang kasama ni Jesus sa bundok.​—Luc. 9:34-36.

24. (a) Paano nakinabang si Pedro sa pangitain ng pagbabagong-anyo? (b) Paano tayo makikinabang sa pangitain ng pagbabagong-anyo?

24 Isa ngang pagpapala ang pangitain ng pagbabagong-anyo para kay Pedro​—at para sa atin! Pagkalipas ng mga dekada, isinulat niya ang tungkol sa pribilehiyo niya nang gabing iyon na patiunang makita si Jesus bilang isang maluwalhating Hari sa langit at maging isa sa “mga saksi sa kaniyang karingalan.” Pinatunayan ng pangitaing iyon ang maraming hula sa Salita ng Diyos at pinatibay nito ang pananampalataya ni Pedro para maharap ang darating na mga pagsubok. (Basahin ang 2 Pedro 1:16-19.) Mapatitibay rin nito ang ating pananampalataya, kung gaya ni Pedro, tayo’y mananatiling matapat sa Panginoong inatasan ni Jehova na mangasiwa sa atin, matututo mula sa kaniya, tatanggap ng kaniyang disiplina at pagtutuwid, at mapagpakumbabang susunod sa kaniya araw-araw.

^ par. 6 Makikita natin na nagbago ang tingin kay Jesus ng mga tao sa sinagoga kung paghahambingin natin ang reaksiyon nila sa pananalita ni Jesus doon at ang mga sinabi nila isang araw pa lang ang nakalilipas, nang masaya nilang ipinahahayag si Jesus bilang propeta ng Diyos.​—Juan 6:14.

^ par. 11 Mula sa baybayin ng Dagat ng Galilea, naglakbay ang grupo nang 50 kilometro na binabagtas ang mga rehiyon na may magagandang tanawin. Ito ay paahong paglalakbay mula sa mga 210 metro ang kababaan sa kapantayan ng dagat hanggang sa 350 metro ang taas mula sa kapantayan ng dagat.