Tularan ang Kanilang Pananampalataya

Paano tayo makikinabang ngayon sa pag-aaral tungkol sa mga tapat na lalaki at babae sa Bibliya?

Time Line

Matutulungan ka ng time line at mga mapa para malaman kung kailan at saan nabuhay ang mga tapat na tauhang ito ng Bibliya.

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Pinasisigla ng Lupong Tagapamahala ang lahat na basahin at pag-aralan ang aklat na ito sa personal at pampamilyang pag-aaral.

Introduksyon

Maraming ulat sa Bibliya tungkol sa tapat na mga lalaki at babae. Paano tayo makikinabang sa kanilang halimbawa?

ABEL

“Siya, Bagaman Namatay Siya, ay Nagsasalita Pa”

Ano ang matututuhan natin kay Abel at sa kaniyang pananampalataya kahit kaunti lang ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kaniya?

NOE

Siya ay “Lumakad na Kasama ng Tunay na Diyos”

Anong mga hamon ang napaharap kay Noe at sa asawa niya sa pagpapalaki sa kanilang mga anak? Paano sila nagpakita ng pananampalataya nang gawin nila ang arka?

ABRAHAM

“Ama ng Lahat Niyaong May Pananampalataya”

Paano nagpakita ng pananampalataya si Abraham? Sa anu-anong paraan mo gustong tularan ang pananampalataya ni Abraham?

RUTH

“Kung Saan Ka Paroroon ay Paroroon Ako”

Bakit handang iwan ni Ruth ang kaniyang pamilya at bayan? Anong mga katangian niya ang pinahalagahan ni Jehova?

RUTH

“Isang Mahusay na Babae”

Ano ang kahalagahan ng pag-aasawa nina Ruth at Boaz? Ano ang matututuhan natin kina Ruth at Noemi tungkol sa pamilya?

HANA

Ibinuhos Niya sa Diyos ang Laman ng Kaniyang Puso

Nakatulong kay Hana ang pananampalataya kay Jehova para makayanan ang napakahirap na sitwasyon.

SAMUEL

Siya ay “Patuloy na Lumaki sa Harap ni Jehova”

Ano ang di-pangkaraniwan sa buhay ni Samuel noong bata siya? Ano ang nagpatibay sa pananampalataya niya noong nasa tabernakulo siya?

SAMUEL

Nakapagtiis Siya sa Kabila ng mga Kabiguan

Lahat tayo ay nakararanas ng kahirapan at kabiguan na sumusubok sa ating pananampalataya. Ano ang matututuhan natin sa pagtitiis ni Samuel?

ABIGAIL

Kumilos Siya Nang May Kaunawaan

Ano ang matututuhan natin sa di-maligayang pag-aasawa ni Abigail?

ELIAS

Ipinagtanggol Niya ang Tunay na Pagsamba

Paano natin matutularan si Elias kapag nakikipag-usap sa mga hindi sang-ayon sa itinuturo ng Bibliya?

ELIAS

Naghintay Siya at Naging Mapagbantay

Paano nagpakita si propeta Elias ng mabuting halimbawa sa pananalangin habang naghihintay na tuparin ni Jehova ang Kaniyang pangako?

ELIAS

Tumanggap Siya ng Kaaliwan Mula sa Kaniyang Diyos

Anong mga pangyayari ang dahilan ng matinding panghihina ng loob ni Elias, anupat gusto na niyang mamatay?

JONAS

Natuto Siya sa Kaniyang mga Pagkakamali

Gaya ni Jonas, naranasan mo na rin bang matakot dahil sa isang atas na ibinigay ni Jehova? Sa kaniyang kuwento, may matututuhan tayo tungkol sa pagkamatiisin at awa ni Jehova.

JONAS

Natuto Siyang Maging Maawain

Paano makatutulong sa atin ang ulat tungkol kay Jonas para masuri ang ating sarili?

ESTHER

Nanindigan Siya Para sa Bayan ng Diyos

Kailangan ang pananampalataya at lakas ng loob para makapagpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig gaya ni Esther.

ESTHER

Siya ay Matalino, Matapang, at Di-makasarili

Paano ipinakita ni Esther na hindi siya makasarili alang-alang kay Jehova a sa kaniyang bayan?

MARIA

“Narito! Ang Aliping Babae ni Jehova!”

Ano ang matututuhan natin tungkol sa pananampalataya ni Maria batay sa sagot niya sa anghel na si Gabriel? Ano ang iba pang magagandang katangian ni Maria?

MARIA

Bumuo Siya ng “mga Palagay sa Kaniyang Puso”

Tumibay ang pananampalataya ni Maria sa mga pangako ni Jehova dahil sa mga naranasan niya sa Betlehem.

JOSE

Siya ay Nagprotekta, Naglaan, at Nagtiyaga

Sa anu-anong paraan pinrotektahan ni Jose ang kaniyang pamilya? Bakit niya dinala sa Ehipto sina Maria at Jesus?

MARTA

“Naniniwala Ako”

Paano nagpakita si Marta ng kahanga-hangang pananampalataya maging sa panahon ng pamimighati?

PEDRO

Pinaglabanan Niya ang Takot at Pag-aalinlangan

Talagang nakapipinsala ang pag-aalinlangan. Pero nadaig ni Pedro ang kaniyang takot at pag-aalinlangan sa pagsunod kay Jesus.

PEDRO

Matapat Siya sa Harap ng mga Pagsubok

Paano nakatulong kay Pedro ang pananampalataya at pagkamatapat para tanggapin ang pagtutuwid ni Jesus?

PEDRO

Tinuruan Siya ng Panginoon na Maging Mapagpatawad

Ano ang itinuro ni Jesus kay Pedro tungkol sa pagpapatawad? Paano ipinakita ni Jesus na pinatawad na niya si Pedro?

Konklusyon

Paano mo patuloy na patitibayin ang iyong pananampalataya at pananatilihing malinaw sa isip ang iyong pag-asa?

Magugustuhan Mo Rin

PANANAMPALATAYA SA DIYOS

Tularan ang Kanilang Pananampalataya

Tularan ang halimbawa ng tapat na mga lalaki at babae sa Bibliya, at maging malapít sa Diyos.

VIDEO

Tularan ang Kanilang Pananampalataya—Video

Sa video series na ito, tingnan ang magagandang halimbawa ng tapat na mga lalaki at babae sa Bibliya.