Ikalawang Liham kay Timoteo 3:1-17

3  Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw,+ magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan.  Dahil ang mga tao ay magiging makasarili,* maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamumusong,* masuwayin sa magulang, walang utang na loob, di-tapat,  walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang-puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napopoot sa kabutihan,  taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos,  at mukhang makadiyos pero iba naman ang paraan ng pamumuhay.+ Layuan mo sila.  At may ilan sa kanila na pumapasok sa mga sambahayan sa tusong paraan at minamanipula ang mahina at makasalanang mga babae na nagpapadala sa iba’t ibang pagnanasa  at laging nag-aaral pero hindi lubusang nakukuha ang tumpak na kaalaman sa katotohanan.  Sinasalungat nila ang katotohanan, kung paanong sinalungat nina Janes at Jambres si Moises. Talagang baluktot ang isip nila at hindi sila nakaaabot sa pamantayan ng pananampalataya.  Pero wala na silang ibang magagawa, dahil malinaw na makikita ng lahat ang kamangmangan nila, gaya ng nangyari sa dalawang lalaking iyon.+ 10  Pero ikaw, talagang binigyang-pansin mo ang aking turo, landasin sa buhay,+ tunguhin, pananampalataya, pagpapasensiya, pag-ibig, at pagtitiis* 11  at ang pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia,+ Iconio,+ at Listra.+ Tiniis* ko ang mga pag-uusig na iyon, at iniligtas ako ng Panginoon mula sa lahat ng iyon.+ 12  Ang totoo, pag-uusigin din ang lahat ng gustong mamuhay nang may makadiyos na debosyon bilang mga alagad ni Kristo Jesus.+ 13  Pero ang masasamang tao at mga impostor ay lalo pang sásamâ. Sila ay manlíligaw at maililigaw.+ 14  Pero ikaw, patuloy mong sundin ang mga bagay na natutuhan mo at nahikayat na paniwalaan,+ dahil alam mo kung kanino mo natutuhan ang mga ito 15  at na mula pa noong sanggol ka+ ay alam mo na ang banal na mga kasulatan,+ na nagpaparunong sa iyo para maligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.+ 16  Ang buong Kasulatan ay mula sa Diyos+ at kapaki-pakinabang sa pagtuturo,+ pagsaway, pagtutuwid, at pagdidisiplina ayon sa katuwiran,+ 17  para ang lingkod ng Diyos ay maging lubos na may kakayahan, na handang-handa para sa bawat mabuting gawa.

Talababa

O “maibigin sa sarili.”
Tingnan sa Glosari, “Pamumusong.”
O “pagbabata.”
O “Binatâ.”

Study Notes

Media