Sefania 1:1-18

  • Siku ya Yehova ya hukumu iko karibu (1-18)

    • Siku ya Yehova inakuja haraka sana (14)

    • Fedha na dhahabu haviwezi kuokoa (18)

1  Neno la Yehova lililomjia Sefania* mwana wa Kushi mwana wa Gedalia mwana wa Amaria mwana wa Hezekia katika siku za Yosia+ mwana wa Amoni+ mfalme wa Yuda:   “Nitafagilia mbali kabisa kila kitu kutoka katika nchi,” asema Yehova.+   “Nitamfagilia mbali mwanadamu na mnyama. Nitamfagilia mbali ndege wa angani na samaki wa baharini,+Na pia vitu vinavyokwaza*+ pamoja na waovu;Nami nitawaondoa wanadamu kutoka katika nchi,” asema Yehova.   “Nitaunyoosha mkono wangu dhidi ya watu wa YudaNa dhidi ya wakaaji wote wa Yerusalemu,Nami nitafutilia mbali kutoka mahali hapa kila kitu kinachohusiana na* Baali,+Jina la makuhani wa miungu ya kigeni pamoja na makuhani wenyewe,+   Na wale wanaoliinamia jeshi la mbinguni wakiwa juu ya paa,+Na wale wanaoinama chini na kuapa kwamba watakuwa washikamanifu kwa Yehova+Na wakati uleule wakiapa kwamba watakuwa washikamanifu kwa Malkamu;+   Na wale wanaogeuka na kuacha kumfuata Yehova+Na wale wasiomtafuta Yehova wala kuomba ushauri wake.”+   Nyamazeni mbele za Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, kwa maana siku ya Yehova iko karibu.+ Yehova ametayarisha dhabihu; amewatakasa wale aliowaalika.   “Katika siku ya dhabihu ya Yehova nitawafanya wakuu wawajibike,Wana wa mfalme,+ na wote wanaovaa mavazi ya kigeni.   Siku hiyo nitamfanya kila mtu anayepanda jukwaani* awajibike,Wale wanaojaza nyumba ya bwana wao ukatili na udanganyifu. 10  Siku hiyo,” asema Yehova,“Kutakuwa na sauti ya kilio kwenye Lango la Samaki,+Mayowe katika wilaya ya pili ya jiji,+Na mshindo mkubwa vilimani. 11  Pigeni mayowe, enyi wakaaji wa Makteshi,*Kwa maana wafanyabiashara wote wameangamizwa;*Wote wanaopima fedha wameuawa. 12  Wakati huo nitatumia taa kupekua Yerusalemu kwa makini,Nami nitawafanya wasiojali* wawajibike, wanaosema moyoni mwao,‘Yehova hatatenda mema, wala hatatenda mabaya.’+ 13  Utajiri wao utaporwa na nyumba zao zitaharibiwa kabisa.+ Watajenga nyumba, lakini hawatakaa ndani yake;Nao watapanda mashamba ya mizabibu, lakini hawatakunywa divai yake.+ 14  Ile siku kuu ya Yehova iko karibu!+ Iko karibu, nayo inakuja haraka sana!*+ Sauti ya siku ya Yehova ni chungu.+ Siku hiyo shujaa atalia kwa sauti.+ 15  Siku hiyo ni siku ya ghadhabu,+Siku ya taabu na maumivu makali,+Siku ya dhoruba na ukiwa,Siku ya giza na utusitusi,+Siku ya mawingu na utusitusi mzito,+ 16  Siku ya pembe na ya kelele za vita,+Dhidi ya majiji yenye ngome na dhidi ya minara mirefu ya pembeni.+ 17  Nitawataabisha wanadamu,Nao watatembea kama vipofu,+Kwa sababu wamemtendea Yehova dhambi.+ Damu yao itamwagwa kama mavumbi,Na nyama* yao kama mavi.+ 18  Fedha yao wala dhahabu yao haitaweza kuwaokoa katika siku ya ghadhabu ya Yehova;+Kwa maana dunia yote itateketezwa kwa moto wa bidii yake,+Kwa sababu atawaangamiza kabisa wakaaji wote wa dunia, kwa kweli yatakuwa maangamizi yenye kutisha.”+

Maelezo ya Chini

Maana yake “Yehova Ameficha (Amesitiri Kama Hazina).”
Inaonekana kwamba ni vitu au mambo yanayohusiana na ibada ya sanamu.
Au “dalili yoyote ya.”
Au “kwenye kizingiti.” Labda ni jukwaa la kiti cha mfalme.
Tnn., “wamenyamazishwa.”
Inaonekana ni eneo la Yerusalemu lililokuwa karibu na Lango la Samaki.
Tnn., “wanaoganda juu ya machicha yao,” kana kwamba wamo ndani ya mtungi wa kushinikizia divai.
Au “inakuja kwa kasi sana!”
Tnn., “matumbo.”