Onlad karga

Onlad saray karga

Aligen so Inkamapaabeba nen Jesus

Aligen so Inkamapaabeba nen Jesus

“Angitilak ak na aligen yo, a no antoy ginawak ed sikayo et ontan met so nepeg yon gawaen.”​—JUAN 13:15.

1, 2. Diad unor lan labi nen Jesus ed dalin, anton maabig ya alimbawa so impanengneng tod saray apostol to?

DIAD unor lan labi nen Jesus ed dalin, kaiba to ray apostol tod kuarto ed tagey na sakey ya abung diad Jerusalem. Legan iran mamangdem, inmalagey si Jesus tan impireg toy ilalatop ton kawes. Angala na tuwalya tan imbalkes to. Insan angibales na danum ed palanggana tan inurasan to ray sali na saray apostol to tan pinunasan to iratan na tuwalya. Kayari na satan, insulong toy ilalatop ton kawes. Akin et ginawa iya nen Jesus?​—Juan 13:3-5.

2 Oniay imbaga to: “Amta yo no antoy ginawak ed sikayo? . . . No siak, a Katawan tan Managbangat, et inurasan ko iray sali yo, nepeg ya urasan yo met iray sali na balang sakey. Ta angitilak ak na aligen yo, a no antoy ginawak ed sikayo et ontan met so nepeg yon gawaen.” (Juan 13:12-15) Diad mabulos ya impanggawa nen Jesus ed satan a kimey, impanengneng toy maabig ya alimbawa ed saray apostol to ya agda nalinglingwanan tan amaseseg ed sikaran manpaabeba.

3. (a) Diad anton duaran situasyon, impanengneng nen Jesus so kaimportantian na inkamapaabeba? (b) Antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

3 Sanen inurasan nen Jesus so sali na saray apostol to, aliwan satan so unaan a pankanawnawan indanet to so kaimportantian na kapaabebaan. Sakbay na satan, sanen pigarad saray apostol to et nansasangsangan da no siopay manunaan ed sikara, pinaalagey nen Jesus so sakey ya ugaw ed abay to insan to inkuan: “Siopaman a mangaawat ed sayan melag ya ugaw dia ed ngaran ko so mangaawat met ed siak, tan siopaman a mangaawat ed siak so mangaawat met ed samay angibaki ed siak. Lapud say manugalin mapaabeba ed limog yon amin, sikato so manunaan.” (Luc. 9:46-48) Lapud amta  ton labalabay na saray Fariseo so magmaliw a prominente, oniay imbaga to: “Balang sakey a mangiyaatagey ed inkasikato et niyabeba tan samay mangiyaabeba ed inkasikato et niyatagey.” (Luc. 14:11) Kanian, labay nen Jesus a magmaliw a mapaabeba iray papatumbok to, aliwan mapaatagey. Pian naalig tayoy Jesus, aralen tayoy impanengneng ton alimbawa na kapaabebaan. Amtaen tayo met no panon a sikatayo tan say arum et minabang ed pangipanengneng ed sayan kualidad.

‘AGAK BINMENEG’

4. Panon ya impanengneng na bogbogtong ya Anak na Dios so kapaabebaan sanen wadia ed dalin?

4 Impanengneng na bogbogtong ya Anak na Dios so kapaabebaan anggan sanen wala nid tawen. Akaiba nen Jesus so Ama to diad agnabilang a taon. Oniay nabasa tayod libro na Isaias nipaakar ed maapit a relasyon na Anak ed Ama to: “Si Katawan a Jehova inter to ed siak so dila na saray abangatan, pian naamtaan ko komon no panon so panamabiskeg ed saray naksawan panamegley na saray salita. Sikato so onliing a kinabuasan, sikato liingen to so layag ko a pandengel a singa pandengel na saray abangatan. Si Katawan a Jehova nilukasan to so layag ko, et agak masunggay, tan agak met binmeneg.” (Isa. 50:4, 5) Impanengneng na Anak na Dios so mapaabeban ugali tan dinengel ton maong so ibabangat ed sikato nen Jehova. Sikatoy akaparaan tan labalabay toy paibangat ed tuan Dios. Talagan naobserbaan nen Jesus so alimbawa na kapaabebaan nen Jehova diad impangipatnag toy panangasi ed makasalanan a totoo!

5. Bilang si Miguel ya Arkanghel, panon ya impanengneng nen Jesus so kapaabebaan diad impideneng tod Diablo?

5 Aliwan amin ya pinalsa ed tawen et walaay ugalin singa say bogbogtong ya Anak na Dios. Imbes a paibangat ed si Jehova, say anghel a nagmaliw a Satanas a Diablo et angipanengneng na saray ugalin kabaliktaran na kapaabebaan, sikatoy nagmaliw a makasarili tan mapaatagey, tan nanrebelde ni ingen ed si Jehova. Si Jesus balet et kontento ed posisyon tod tawen tan inusar toy autoridad tod dugan paraan. Bilang say Miguel ya Arkanghel, agton balot inabusoy autoridad to sanen sikatoy “akapisuppiatan ed Diablo nipaakar ed bangkay nen Moises.” Imbes, nampaabeba si Jesus. Inabuloyan ton si Jehova, say Sankatagyan ya Ukom ed uniberso so mangasikaso ed satan diad dilin paraan tan panaon to.​—Basaen so Judas 9.

6. Panon ya impanengneng nen Jesus so kapaabebaan sanen inawat toy asainmin to bilang Mesias?

6 Kaibad saray naaralan nen Jesus sanen walad tawen iray detalye na propesiya nipaakar ed bilay to diad dalin bilang say Mesias. Kanian, abayag to lan amta ya naeksperiensya toy mairap iran situasyon. Balet siansia nin inawat nen Jesus so asainmin ton onlad dalin tan ompatey bilang say insipan a Mesias. Akin? Oniay insulat nen apostol Pablo pian idanet so kapaabebaan na bogbogtong ya Anak na Dios: “Anggaman kaparpara toy Dios, agto ninonot so panamsam, salanti, pian makapipara ed Dios. Andi, noagta tinaynan to so amin a walad sikato tan inawat toy kipapasen na sakey ya aripen tan nagmaliw a too.”​—Fil. 2:6, 7.

BILANG TOO, “SIKATOY NAMPAABEBA”

7, 8. Diad anto ran paraan impanengneng nen Jesus so kapaabebaan legan na inkaugaw to tan diad ministeryo to?

7 Oniay insulat nen Pablo: “Sanen sikatoy walad kipapasen na sakey a too, sikatoy nampaabeba tan nagmaliw a matulok anggad ipapatey, on, ipapatey ed panamairapan a kiew.” (Fil. 2:8) Manlapu lad inkaugaw nen Jesus, impanengneng toy maabig  ya alimbawa na kapaabebaan. Anggaman aliwan perpekto iray atateng ton di Jose tan Maria, sikatoy “nantultuloy a nampasakop ed sikara.” (Luc. 2:51) Talagan sikatoy maabig ya ehemplo ed saray kalangweran, a bendisyonan na Dios no ontulok irad atateng da!

8 Bilang adulto, impanengneng met nen Jesus so kapaabebaan diad impangiyuna tod panggaway linawa nen Jehova, aliwan say panlabayan to. (Juan 4:34) Legan na ministeryo nen Jesus, inusar toy personal a ngaran na Dios a tinmulong ed totoon naamtaay suston kakabatan ed saray kualidad tan gagala nen Jehova parad katooan. Inyaplika met nen Jesus so ibabangat to nipaakar ed si Jehova. Singa bilang, diad samay modelon pikakasi, say unonan punton binitla nen Jesus et “Ama mi a walad tawen, napasanto komon so ngaran mo.” (Mat. 6:9) Impaseseg tod saray papatumbok to ya iyunad bilay da so pamasanto ed ngaran nen Jehova, tan ontan met so ginawa to. Sanen asingger lan manampot so ministeryo tod dalin, oniay impikasi tod si Jehova: “Impakabat ko ed sikara [saray apostol] so ngaran mo tan ipakabat ko itan.” (Juan 17:26) Ontan met, legan na ministeryo nen Jesus, inter toy dayew ed si Jehova ed amin ya agawaan tod dalin.​—Juan 5:19.

9. Antoy impropesiya nen Zacarias nipaakar ed Mesias, tan panon itan ya asumpal?

9 Nipaakar ed Mesias, oniay impropesiya nen Zacarias: “Manliket ka na balbaleg, O bii ya anak na Dios. Oneyag ka, O bii ya anak na Jerusalem. Nia, say arim onsabi ed sika. Sikato so maptek, tan walaan na panangilaban; mauyamo, tan onkabayo ed sakey ya asna a kabatyan, ed tapew na sakey lanlamang a kilaw ya anak na asna a kabatyan.” (Zac. 9:9) Asumpal iya sanen linmoob si Jesus ed Jerusalem antis na Paskua nen 33 C.E. Inyaaplag na saray totoo ed dalan iray ilalatop dan kawes ontan met ed saray sanga na kakiewan. Kanian agulo so interon syudad. Anggan sanen sikatoy impakabat bilang Ari, siansia nin nampaabeba si Jesus.​—Mat. 21:4-11.

10. Antoy apaneknekan na impanmatoor nen Jesus anggad patey?

 10 Lalon apaneknekan so kapaabebaan tan katutulok nen Jesu-Kristo sanen sikatoy inatey ed panamairapan a kiew. Pinaneknekan ton sarag na totooy mansiansian matoor ed si Jehova anggan diad graben panamairap. Pinaneknekan to met ya matila si Satanas ya angibagan manlilingkor labat iray totoo parad dilin pankaabigan da. (Job 1:9-11; 2:4) Lapud impanmatoor na Kristo, niyalangon toy kanepegan nen Jehova bilang soberano na uniberso. Seguradon aliketan si Jehova nen anengneng toy katooran na Anak to.​—Basaen so Uliran 27:11.

11. Anton pankanawnawa so niiter ed saray totoo lapud dondon bagat nen Jesus?

11 Diad impatey tod panamairapan a kiew, binayaran met nen Jesus so bili na bagat parad katooan. (Mat. 20:28) Angiter iya na pankanawnawa ed makasalanan a totoo pian manbilay ya andi-angga tan agawaan to iray kakaukolanen na ganggan. Oniay insulat nen Pablo: “Panamegley met na gawa ya angitonton ed panamatunong, amin a klase na totoo et niyabawag a matunong parad bilay.” (Roma 5:18) Say impatey nen Jesus so angiter na pankanawnawa ed saray alanaan a Kristiano a nawalaay imortal a bilay diad tawen tan andi-anggaan a bilay diad dalin parad ‘arum a karnero.’​—Juan 10:16; Roma 8:16, 17.

“MAPAABEBA AK”

12. Panon ya impanengneng nen Jesus so kauyamoan tan kapaabebaan diad pidedeneng tod saray totoo?

12 Inimbitaan nen Jesus so amin a “mansasagpot tan nabebelatan” ya ondago ed sikato. Inkuan to: “Sakbat yo so pakok tan manaral kayo ed siak, ta mauyamo ak tan mapaabeba ak, pian nainawaan iray kamarerwa yo.” (Mat. 11:28, 29) Lapud kapaabebaan tan kauyamoan nen Jesus, sikatoy akiulop ed saray totoo tekep na kaabigan tan anggapoy pinaboran to. Makatunongan met so iilaloan tod saray babangatan to. Kinomendaan tan pinaseseg ira nen Jesus tan agto impaliknan ag-ira makana. Aliwan maruksa odino misasanok si Jesus. Imbes, pinaseguroan to ray papatumbok to ya no onapit irad sikato tan gawaen da ray ibabangat to, nainawaan ira lapud mainomay a sakbaten so pako to tan anlemew so awit to. Lalaki man odino bibii tan anggan antoy edad da, nainawaan iran amin no kaiba day Jesus.​—Mat. 11:30.

13. Panon ya impanengneng nen Jesus so panangabagey ed saray ordinaryon totoo?

13 Diad impilimog nen Jesus ed saray ordinaryon totoo ed Israel, inabagey to ra lapud kipapasen dad bilay tan inasikaso to ray pankaukolan da. Sanen papaway lay Jesus ed Jerico, walay nabet ton duaran bulag a say ngaran to imay sakey et Bartimeo. Sikaray tuloytuloy ya oneeyag ya onkekerew na tulong ed si Jesus, balet ta sikaray papatundaen na totoo. Mainomay labat komon  ya ibaliwala so kerew na sarayan bulag. Balet tinawag to ra tan lapud panangabagey et pinaabig to ra. Inalig nen Jesus so Ama ton si Jehova diad impangipanengneng toy kapaabebaan tan panangasi ed saray makasalanan.​—Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52.

“SIOPAMAN A MANGIYAABEBA ED INKASIKATO ET NIYATAGEY”

14. Anto ray gunggonan naawat na totoo lapud inkamapaabeba nen Jesus?

14 Makapaliket tan talagan makagunggona so impanengneng nen Jesus a kapaabebaan. Aliketan si Jehova sanen mapaabeban inunor na inad-aro ton Anak so linawa to. Nainawaan iray apostol tan babangatan nen Jesus lapud sikatoy mauyamo tan mapaabeba. Say alimbawa, bangat, tan maaron komendasyon to so tinmulong ed sikaran onaligwas ed espiritual. Agunggonaan met iray ordinaryon totoo ed kapaabebaan to lapud tinulongan, imbangat, tan pinaseseg to ra. Diad tua, amin a totoo et minabang ed dondon bagat nen Jesus.

15. Panon ya agunggonaan a mismoy Jesus lapud inkamapaabeba to?

15 Si Jesus balet ey? Kasin agunggonaan ed inkamapaabeba to? Oniay imbaga tod saray babangatan to: “Siopaman a mangiyaabeba ed inkasikato et niyatagey.” (Mat. 23:12) Apaneknekan itan a mismo nen Jesus. Oniay impaliwawa nen Pablo: “Sikatoy intandoro na Dios ed mas atagey a posisyon tan maaron inikdan to na ngaran ya atagey nen say arum ni ran ngaran, ta pian diad ngaran nen Jesus so talimukoran na amin na saramay walad tawen tan saramay walad dalin tan saramay walad dalem na dalin, tan bidbiren na amin a si Jesu-Kristo so Katawan diad kigloriaan na Dios ya Ama tayo.” Lapud kapaabebaan tan katooran nen Jesus, sikatoy inyatagey nen Jehova a Dios tan inikdan toy autoridad a manguley ed amin a pinalsad tawen tan dalin.​—Fil. 2:9-11.

ONLUGAN SI JESUS “NISENGEG ED KATUAAN TAN KAPAABEBAAN”

16. Antoy paneknek a mantultuloy ya napatnagan ed saray kimey na Anak na Dios so kapaabebaan?

16 Mantultuloy a napatnagan ed saray kimey na Anak na Dios so kapaabebaan to. Diad impangipasakbay no panon ya onkiwas si Jesus manlapud tawen sumpad saray kakabusol to, oniay inkanta na salmista: “Lapud gloriam et manalo ka; Lugan kad kabayom nisengeg ed katuaan tan kapaabebaan tan inkatunong.” (Sal. 45:4NW) Tekep na katuaan tan inkatunong, si Jesus et milaban nisengeg ed kapaabebaan diad Armagedon. Tan antoy nagawa diad sampot na Sanlibon Taon ya Uley sano say Mesianikon Ari et “apaandi to lan amin so gobierno tan amin a pakauley tan pakayari”? Kasin ipatnag toy kapaabebaan? On, lapud diad satan et “iyawat to lay panarian diad Dios tan Ama to.”​—Basaen so 1 Corinto 15:24-28.

17, 18. (a) Akin ya parad saray lingkor nen Jehova et importantin aligen so kapaabebaan nen Jesus? (b) Antoy pantongtongan tayod ontumbok ya artikulo?

17 Sikatayo ey, kasin aligen tayoy ehemplo nen Jesus tan ipatnag so kapaabebaan? Anto kasi nasabian nen Jesu-Kristo a kipapasen tayo sano mangukom lad Armagedon? Say rason na pangukom to et pian iliktar iramay mapaabeba tan matunong. Kanian, say pagmaliw a mapaabeba et kakkaukolan pian niliktar. Ontan met, no panon a say kapaabebaan nen Jesu-Kristo et akagunggonan mismo ed sikato tan ed arum, say pangipatnag tayoy kapaabebaan et makagunggona met ed nanduruman paraan.

18 Antoy ontulong ed sikatayon naalig so inkamapaabeba nen Jesus? Panon tayon napansiansiay kapaabebaan anggan wala ray kairapan? Naebatan irayan tepet diad ontumbok ya artikulo.