Onlad karga

Onlad saray karga

Bayuboan so Espiritu na Inkamapaabeba

Bayuboan so Espiritu na Inkamapaabeba

“Say manugalin mapaabeba ed limog yon amin, sikato so manunaan.”​—LUC. 9:48.

1, 2. Antoy insimbawa nen Jesus ed saray apostol to, tan akin?

NEN taon 32 C.E., si Jesus tan saray apostol to et walad Galilea sanen walay linmesan problema. Nansasangsangan na saray apostol to no siopay manunaan ed sikara. Oniay imbaga na managsulat na Ebanghelyon si Lucas: “Nansasangsangan da no siopa so sankamanunaan ed sikara. Lapud amta nen Jesus so pansasangsangan da, tinawag toy sakey a melag ya ugaw tan pinaalagey to ed abay to tan inkuan to ed sikara: ‘Siopaman a mangaawat ed sayan melag ya ugaw dia ed ngaran ko so mangaawat met ed siak, tan siopaman a mangaawat ed siak so mangaawat met ed samay angibaki ed siak. Lapud say manugalin mapaabeba ed limog yon amin, sikato so manunaan.’” (Luc. 9:46-48) Maanos ingen mapekder ya impamoria nen Jesus ed saray apostol to a kaukolan day manpaabeba.

2 Kasin inyaplika na saray inmunan siglon Judio so insimbawa nen Jesus ed saray apostol to? Andi. Oniay inkomento na libron Theological Dictionary of the New Testament nipaakar ed ugali na saray totoo ed saman a panaon: “Mabetbet dan pantotongtongan no siopay sankamanunaan, tan im-importantid balang sakey so kagalangan to.” Pinaseseg nen Jesus iray apostol ton magmaliw a duma ed saray totoo.

3. (a) Antoy labay ya ibaga na manugalin mapaabeba, tan akin ya agmainomay itan ya gawaen? (b) Anto ran tepet so nepeg tayon ikonsidera nipaakar ed pamayubo ed espiritu na inkamapaabeba?

3 Say Griegon salitan impatalos ya “mapaabeba” et mankabaliksay mauyamo, abebbeba, ag-importante, odino agkabkabat. Inusar nen Jesus so melag ya ugaw pian idanet ed saray apostol ton kaukolan  day magmaliw a mapaabeba tan mauyamo. Onaplika met itan a simbawa ed saray tuan Kristiano natan, a singa met nensaman. Nayarin no maminsan et mairap tayoy magmaliw a mapaabeba. Lapud agtayo perpekto, walay tendensia tayon magmaliw a mapaatagey tan isipen a mas maong tayo nen say arum. Ontan met, naimpluensiaan tayo na mundo nen Satanas a magmaliw a makasarili, agresibo, odino mangontrol ed arum. Antoy ontulong ed sikatayon bayuboan so espiritu na inkamapaabeba? Panon a ‘say manugalin mapaabeba ed limog tayo et manunaan’? Diad anto ran aspekto na bilay kaukolan tayoy mansagpot pian nipanengneng so espiritu na inkamapaabeba?

“O AGAYLAY KAARALEM NA KAYKAYAMANAN TAN KARUNONGAN TAN PIKAKABAT NA DIOS!”

4, 5. Antoy ontulong ed sikatayon bayuboay inkamapaabeba? Iyilustra.

4 Say sakey a paraan pian nabayuboay inkamapaabeba et diad pannonot a talagan mas aralem so karunongan nen Jehova nen say sikatayo. Diad tua, “anggapoy makatebek ed pakatalos to.” (Isa. 40:28NW) Oniay insulat nen apostol Pablo nipaakar ed karunongan nen Jehova: “O agaylay kaaralem na kaykayamanan tan karunongan tan pikakabat na Dios! Agaylan agnausisa iray panangukom to tan agnatonton iray dalan to!” (Roma 11:33) Siansia nin tua iratan a salita, anggaman dinmakel lay kakabatan na totoo manlapu lad impangisulat nen Pablo ed satan manga 2,000 taon lay apalabas. Anggan panon lay karakel na kakabatan tayo, kaukolan tayon bidbiren a dakel ni nepeg tayon aralen nipaakar ed si Jehova, saray kimey to, tan panagnonot to.

5 Singa bilang, atulongan si Leo * a magmaliw a mas mapaabeba lapud amoria ton agto sarag ya aralen ya amin so nipaakar ed palsa na Dios. Sanen kalangweran ni et paborito to lay science. Lapud dakel ni labay ton naamtaan nipaakar ed uniberso, sikatoy nanaral na astrophysics. Oniay imbaga to: “Diad impanaral ko, naamtaan kon agmagenap iray teorya ed science pian sigpot a natalosay uniberso. Kanian, sinalatan koy kursok na abogasya.” Ag-abayag, si Leo et nagmaliw a district attorney insan judge. Asabi panaon, sikato tan say asawa to et nanaral na Biblia kaiba iray Tasi nen Jehova, inawat day katuaan, tan nagmaliw a lingkor na Dios. Anggano edukado, antoy akatulong ed si Leo a manugalin mapaabeba? Oniay ebat  to: “Amoriak ya anggan panon lay karakel na naaralan tayo nipaakar ed si Jehova tan ed uniberso, dakel nin siansiay agtayo amta.”

6, 7. (a) Panon ya impanengneng nen Jehova so kapaabebaan? (b) Panon a say kapaabebaan na Dios et pagmaliwen toy sakey a “manunaan”?

6 Sakey nin makatulong ed sikatayo a nabayuboay inkamapaabeba et say pannonot a si Jehova a mismo et mapaabeba. Nonoten pa iya: “Kakimeyan itayo na Dios.” (1 Cor. 3:9) Isip mo pa labat itan. Si Jehova, say Dios ya Makapanyarin Amin et papagalangan to itayo diad impangiter tod sikatayo na pankanawnawan usaren so Salita to, say Biblia pian ipulong so maong a balita. Anggan si Jehova so mamapabaleg ed bukel na katuaan ya intanem tan sinalog tayo, inter tod sikatayoy pribilehyon magmaliw a kakimeyan to. (1 Cor. 3:6, 7) Agta paneknek itan a say Dios et mapaabeba? Seguradon mamaseseg ed sikatayo so alimbawa nen Jehova a manugalin mapaabeba!

7 Baleg so epekto na ehemplo na Dios ed kapaabebaan ed si salmistan David. Oniay inkanta tod si Jehova: “Inter mo ed siak met so kinlong na panangilaban mo; et say [kapaabebaan, NW] mo ginawa to ak a baleg.” (2 Sam. 22:36) Binidbir nen David a dakel so agawaan to parad Israel lapud kapaabebaan ya impanengneng nen Jehova ed sikato, diad impangimano tan impanulong na Dios ed sikato. (Sal. 113:5-7) Ontan met ed sikatayo natan. Wala kasi kualidad, abilidad, tan pribilehyo a walad sikatayo ya ‘agtayo inawat’ ed si Jehova? (1 Cor. 4:7) Magmaliw a “manunaan” so mapaabeban lingkor na Dios lapud sikatoy mas pablien nen Jehova. (Luc. 9:48) Pantongtongan tayo no panon iyan nagawa.

‘SAY MANUGALIN MAPAABEBA ED LIMOG YO SO MANUNAAN’

8. Panon a naapektoan na kapaabebaan so katutulok tayod organisasyon nen Jehova?

8 Kakkaukolan so kapaabebaan pian magmaliw itayon kontento ed organisasyon na Dios tan suportaan iray uksoyan ed kongregasyon. Singa bilang, pantongtongan tayoy nipaakar ed si Petra, sakey a kalangweran a bii ya binmaleg ed pamilyan Tasi. Lapud labay ton gawaey panlabayan to, sikatoy inmarawi ed kongregasyon. Balet kayari pigaran taon, sikatoy amawil ed kongregasyon. Maliket la natan a mililimog ed organisasyon nen Jehova tan mabulos ya onsusuportad saray uksoyan na kongregasyon. Akin et sikatoy anguman? Oniay imbaga to: “Pian naliknak a kabiangan ak ed organisasyon na Dios, kaukolan kon talosan tan bayuboan so duaran importantin kualidad, say kapaabebaan tan kauyamoan.”

9. Panon ya ipapasen na mapaabeban too iray espiritual a naakan a naaawat to, tan akin a sikatoy papablien nen Jehova?

9 Aapresyaen na mapaabeban too iray probisyon nen Jehova, kaiba lay espiritual a naakan. Kanian, say ontan ya indibidual et makulin manaaral na Biblia tan labalabay toy manbasa na say Panag-bantayan tan Awake! Tan singa met ed saray matoor a lingkor nen Jehova, antis ton isinop iray balon publikasyon, babasaen to ni iratan. No mapaabeba tayon apresyaen iray base ed Biblian publikasyon diad pambasa tan panaral ed saratan, onaligwas tayod espiritual tan mas nausar itayo nen Jehova parad kimey to.​—Heb. 5:13, 14.

10. Panon tayon nipanengneng so kapaabebaan diad kongregasyon?

10 Wala ni sakey a paraan pian magmaliw a “manunaan” so sakey a mapaabeba.  Kada kongregasyon et walaan na kualipikadon lalaki a tinuro na masanton espiritu a manlingkor bilang elder. Ipaparaan da iray espiritual a bengatla, singa say miting ed kongregasyon, pantitipon parad lawak na kimeyan, tan shepherding. No ipapanengneng tayoy kapaabebaan diad mabulos a pansuportad sarayan uksoyan, ontutulong tayon niwalay liket, deen tan pankakasakey ed kongregasyon. (Basaen so Hebreos 13:7, 17.) No sakey kan elder odino ministeryal a lingkor, agta misalsalamat ka ed si Jehova diad impangimatalek tod sika na ontan a pribilehyo?

11, 12. Akin a kaukolan tayon paliisay ugali tan kagagawa na totoo ed mundo?

11 Say mapaabeban too et magmaliw met a “manunaan” odino mas pablien nen Jehova lapud sikatoy makapaseseg ed arum. Kaukolan a simbawaen nen Jesus iray apostol ton magmaliw a mapaabeba lapud arum ed sikara et naimpluensyaan la na mapaatagey ya ugali ed saman a panaon. Oniay inkuan na Lucas 9:46: “Nansasangsangan da no siopa so sankamanunaan ed sikara.” Kasin onggagapo tayo met lan mannonot a mas maong itayo nen saray kapananisiaan tayo odino arum a totoo? Dakel ed mundo natan so mapaatagey tan makasarili. Agtayo komon aaligen so ugali ra, noagta magmaliw tayon mapaabeba. No iyaplika tayo iya tan iyunay linawa nen Jehova, magmaliw itayon mas makapaseseg a kaulop ed saray agagi.

12 Talagan makapaseseg so pasakbay nen Jesus a kaukolan tayoy manpaabeba. Agta labay tayon gawaey anggaay nayarian tayon manpaabeba ed amin ya aspekto na bilay tayo? Pantongtongan tayoy talora ed saratan.

GAWAEY ANGGAAY NAYARIAN MON MAGMALIW A MAPAABEBA

13, 14. Panon ya nipanengneng na asawan laki odino bii so kapaabebaan, tan panon iyan mangapektad relasyon da?

13 Diad kapareha. Dakel a totoo natan so mangiimano labat ed sarilin pankaabigan da tan ag-importantid sikaray kanepegan na arum. Balet, say mapaabeban too et walaan na ugalin impaseseg nen Pablo. Oniay insulat tod saray taga Roma: “Tumboken tayo sirin iray bengatlan mamapawala na kareenan tan saray bengatlan makapabiskeg ed sakey tan sakey.” (Roma 14:19) Say mapaabeban too et mikakareenan ed amin lalo lad inad-aro ton asawa.

14 Pantongtongan tayoy nipaakar ed panagligliwaan. Ompan aliwan parehoy labay da, nayarin say labay na asawan laki et dia labat ed abung tan manbasa na libro. Say asawan bii balet et labay toy mangan ed restawran odino ombisita ed kakaaro to. Agta mas mainomay ed asawan bii so ontulok ed asawa to no mapaabeba tan ikokonsidera na asawan laki so panlabayan na asawa to, aliwan say panlabayan to labat? Tan mas aroen tan apresyaen na asawan laki so misis to no agto ipilit so labay to, noagta ikonsidera to met so labay na mister to. Mas onelet so aroan na sanasawa no magmaliw iran mapaabeba.​—Basaen so Filipos 2:1-4.

15, 16. Anton ugali so impaseseg nen David diad Salmo 131, tan panon iyan mangapekta ed kimey tayod kongregasyon?

15 Diad kongregasyon. Diad mundo natan, dakel so malabay a naala ran tampol so labay da. Ag-ira makankaanos tan makakkaalagar. Balet lapud babayuboan tayoy kapaabebaan, ontutulong iya ed sikatayon manilalo ed si Jehova. (Basaen so Salmo 131:1-3.) No mapaabeba tan manilalo  tayod si Jehova, nagamoran tayoy proteksion, bendisyon, liket, tan inkapnek. Agla sirin pankelawan no akin a pinaseseg nen David iray Israelita a maanos a manilalo ed Dios!

16 Ontan met so naeksperiensyam no manilalo kad si Jehova. (Sal. 42:5) Nayarin “maabig a kimey so pipilaleken” mo tan, ‘dadampoten moy betang na manangasikaso.’ (1 Tim. 3:1-7) Siempre, kaukolan mon gawaey anggaay nayarian mo pian onkualipika ka bilang manangasikaso. Balet, panon to no naikdan lay pribilehyo so arum balet sika et andi ni? Say toon mapaabeba a manaalagar ed saray pribilehyo et mantultuloy a manlingkor ed si Jehova tan panliliketan toy antokaman a pribilehyon walad sikato.

17, 18. (a) Anto ray maabig ya epekto na ikerew na perdona tan pamerdona ed arum? (b) Antoy ipapaseseg ed sikatayo na Uliran 6:1-5 a gawaen?

17 Diad pidedeneng tayod arum. Naiirapan so arum ya onkerew na perdona. Balet saray lingkor na Dios et babayuboan day kapaabebaan diad pangaawat ed lingo ra tan onkekerew iray perdona. Akaparaan met iran mamerdona ed arum. Aliwan singa say inkamapaatagey a manresultad inkaapag-apag tan agpantatalosan, say ikerew na perdona et mamawalay deen diad kongregasyon.

18 Wala ray pankanawnawan kaukolan tayoy manpaabeba tan onkerew na perdona ta agtayo atoor so sakey a paknaan lapud walay agawan ag-iilaloan. Anggan sarag tayo komon a tetelen so katongtong tayo, awaten na mapaabeban Kristiano iray lingo to tan akaparaan ya onkerew na perdona.​—Basaen so Uliran 6:1-5.

19. Akin et kaukolan tayoy misalamat ed panamaseseg na Biblian manugali a mapaabeba?

19 Misalsalamat tayod panamaseseg a walad Biblia a bayuboay espiritu na kapaabebaan! Anggan no maminsan et mairap iyan gawaen, say pamidbir tayon mas aralem so karunongan nen Jehova tan pannonot a sikaton mismo et mapaabeba so mamakiwas ed sikatayon bayuboan iyan kualidad. Diad panggawad saya, mas pablien itayo nen Jehova bilang lingkor to. Komon ta amin tayo et manugalin mapaabeba.

^ par. 5 Sinalatan iray ngaran.