Onlad karga

Onlad saray karga

 Inalad Daan Iran Koleksion Mi

‘Saman so Sankarakepan a Balitan Nadngel’

‘Saman so Sankarakepan a Balitan Nadngel’

“ANTOY gawaen mod saratan ya amin?” so intepet nen George Naish, legan ton ituturoy bunton na kiew ya 18 metro so karukey na kada sakey a walad bodega diad Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Sarayan kiew et inusar pian mangipaalagey na saray signal tower legan na Sankamundoan a Guerra I. “Naisip kon nausar irayan kiew pian manggawa na saray radio tower,” so inkuan nen Brother Naish, “tan diad saman naisip ya usaren so istasyon na radyo parad kimey na Dios.” Kayari na sakey taon, nen 1924, say CHUC et ginmapon man-broadcast. Sakey iyad saray sankaunaan ya istasyon na radyo ya angi-broadcast ed saray tema nipaakar ed relihyon diad Canada.

Lapud say kaawang na Canada et ngalngali miparad Europe, balibali iyan lugar a pampulongan panamegley na radyo. Oniay imbaga nen Florence Johnson a mantratrabahod satan ya istasyon na radyo diad Saskatoon: “Salamat ed istasyon na radyo, nadngel na saray totoo so katuaan anggan agmi ra nakatongtong na personal. Tan lapud balobalo ni radyo ed saman, labalabay na saray totoon dengelen so antokaman ya nibro-broadcast.” Nen 1926, Saray Estudyante na Biblia (tawag ed Saray Tasi nen Jehova nensaman) et walaan lay sarilin istasyon na radyo diad apatiran syudad ed Canada. *

Antoy narengel mod sarayan istasyon na radyo? Mabetbet ya mangakansion iray agagid asingger a kongregasyon a kaiba iray marunong ed instrumento odino melag ya orchestra. Siempre, manpapaliwawa iray brother tan wala met so pantotongtong nipaakar ed Biblia. Oniay nanonotan nen Amy Jones ya akibiang ed satan ya pantotongtong: “Diad pulongan, sano ipakabat ko lay sarilik ed unabung, no maminsan et walay mangibagan, ‘Ay on, sika ’may narerengel kod radyo.’”

Inusar na Saray Estudyante ed Halifax, Nova Scotia so balon paraan ed radyo. Sakey iyan programa a singa talk show a sarag na saray dumerengel so ontawag tan mantepet nipaakar ed Biblia. Insulat na sakey ya agi, “Dakerakel so apakiwas lapud sayan  programa. Ngalngali agmi nasabaan so iyebat ed saray tawag.”

Singa ed si apostol Pablo, nanduruman reaksion so naawat na Saray Estudyante na Biblia. (Gawa 17:1-5) Agustoan na arum a dumerengel so mensahe. Singa bilang, sanen nadngel nen Hector Marshall ya binitla na Saray Estudyante na Biblia so libron Studies in the Scriptures diad radyo, sikatoy nan-order na anemiran volume. Oniay insulat to: “Say amtak natulongan ak na saraman a libro diad pambangat na relihyon ed saray ugugaw.” Balet kayari ton abasay Volume I, tinaynan nen Hector so relihyon to. Sikatoy nagmaliw ya maseseg a managpulong, tan nansiansian matoor anggad impatey to nen 1988. Diad eastern Nova Scotia, sakey agew kayarin ni-broadcast so paliwawan “The Kingdom, the Hope of the World,” oniay imbaga nen Colonel J. A. MacDonald ed sakey a brother: “Inkuan na saray taga Isla na Cape Breton a saman so sankarakepan a balitan nadngel dad lugar da.”

Balet, sinmanok iray papari. Imbaga na pigaran Katoliko diad Halifax ya pasabogen day istasyon na radyo a mangibro-broadcast ed programa na Saray Estudyante na Biblia. Lapud impansugsog na saray lider na relihyon, bigbiglan imbaga na gobierno nen 1928 ya agda la ikdan na lisensia so istasyon ya kayarian na Saray Estudyante na Biblia. Lapud satan, angibunog iray agagi na babasaen ya atemaan na Who Owns the Air? bilang protestad satan ya agmakatunongan a desisyon. Anggaman ontan, siansian ag-inikdan na saray opisyal na balon lisensia iray Estudyante na Biblia.

Kasin amakapuy iyad seseg na saray melag a grupo na lingkor nen Jehova diad Canada? Inamin nen Isabel Wainwright: “Diad gapo et singa analo la ray kalaban. Balet amtak ya ag-itan abuloyan nen Jehova a napatunda no talagan satan so gagala to. Kanian, labay ton ibaga et kaukolan min umanen odino mananap na mas epektibon paraan pian nipulong so maong a balita na Panarian.” Imbes ya mandepende labat ed radyo pian makapanpulong, ginapoan na Saray Estudyante na Biblia ed Canada so pankabkaabungan. Anggaman ontan, baleg so nitulong na radyo ed impangi-broadcast na ‘sankarakpan a balitan nadngel.’​—Inalad daan iran koleksion mid Canada.

^ par. 4 Pian makapanpulong panamegley na radyo, saray brother ed Canada et nambayar pian makala ray sarilin oras diad komersyal iran istasyon na radyo.