Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Kasin saray salita nen Jesus ed Mateo 19:10-12 et mankabaliksan a saramay nandesisyon a mansiansian andiay asawa et akaawat ed satan a regalo diad misteryoson paraan?

Imanoen tayo no kapigan imbaga nen Jesus iratan a salita nipaakar ed saray andiay asawa. Sanen sikatoy tinepetan na saray Fariseo nipaakar ed diborsyo, imbaga nen Jesus so estandarte nen Jehova ed panangasawa. Anggaman aabuloyan na Ganggan so laki a manggaway kasulatan na diborsyo parad asawa ton bii sano nalmoan ton walay “mabanday” a ginawa na asawa to, aliwan onia so orihinal ya uksoyan na Dios. (Deu. 24:1, 2NW) Oniay inkuan nen Jesus: “Siopaman a lakin mangidiborsyo ed asawa to, ya aliwan makasengeg ed pilalawanan, tan mangasawa na sananey et mankasalanan na pikakalugoran.”​—Mat. 19:3-9.

Nen nadngel iya na saray babangatan to, oniay imbaga ra: “No ontan so kipapasen na laki tan say asawa to, aliwan maabig sirin so mangasawa.” Balet, oniay imbaga nen Jesus ed sikara: “Aliwan amin a too et mangaawat ed sarayan salita, noagta saraman lambengat so angiteran ed satan. Ta wala ray eunoko manlapud inkianak da, tan wala ray eunoko a ginawa na totoo bilang eunoko, tan wala ray eunoko a ginawa ray inkasikaran eunoko nisengeg ed panarian na katawenan. Siopaman a makayarin mangawat ed saya, awaten to iya.”​—Mat. 19:10-12.

Saray eunoko et saramay nianak a walaay deperensyad laman, odino lapud aksidente et nagmaliw a paralisado. Balet, wala ray nandesisyon a magmaliw a eunoko odino andiay asawa ta labay da. Anggaman sarag da komoy miasawa, kinontrol day sarili da tan nansiansia iran andiay asawa “nisengeg ed panarian na katawenan.” Singa si Jesus, pinili ray mansiansian andiay asawa pian mas dakel so nagawaan da parad Panarian. Kanian, agnisipor ed sikaray pilalek a mansiansian andiay asawa ni say inter itan bilang regalo, noagta desisyon da itan a singa regalon inawat.

Base ed imbaga nen Jesus, impaliwawa nen apostol Pablo ya amin a Kristiano​—andian o walaay asawa—​et sarag day makapanlingkor ed Dios. Balet saray ‘desidido ed puso ra’ a mansiansian andiay asawa et ‘magmaong so gagawaen’ da. Akin? Lapud saray walaay asawa et naapag so panaon tan biskeg da a mamaliket tan mangasikaso ed asawa ra. Balet, nausar na saray Kristianon andiay asawa so sarili da parad kimey na Katawan ta andian ira na ontan ya obligasyon. Ipapasen dan say situasyon da et “regalo” a nanlapud Dios.​—1 Cor. 7:7, 32-38.

Kanian, ibabaga ed sikatayo na Kasulatan a say liket ed pansiansian andiay asawa et agbasta iiter diad misteryoson paraan. Imbes, babayuboan da itan diad pansiansian andiay asawa pian niyunay Panarian ya anggapoy pakaabalaan. Kanian dakel so nandesisyon a mansiansian andiay asawa tan nepeg tayo ran pasesegen.