Onlad karga

Onlad saray karga

Mabulos a Perdonaen so Balang Sakey

Mabulos a Perdonaen so Balang Sakey

“Mantultuloy kayon manaanosan tan mabulos a manpeperdonaan.”​—COL. 3:13.

1, 2. Akin a kaukolan mon usisaen no kasin mabulos kan mamerdona?

TUTULONGAN itayo na Biblia a naamtaan no antoy panmoria nen Jehova ed kasalanan tan no antoy nalilikna to no nankasalanan tayo. Dakel met so naaralan tayod Biblia nipaakar ed panamerdona. Diad akaunan artikulo, naamtaan tayo ray rason no akin a pinerdona nen Jehova si David tan Manases. Nagbabawian da ray kasalanan da, impatua da iratan ed si Jehova, tan determinadon agla uliten iratan. Kanian, inabobonan lamet ira nen Jehova.

2 Pantongtongan tayo natan so mabulos a pamerdona ed arum. Anto kasi naliknam no sakey ed saray inosentin biktima nen Manases et kanayon mo? Kasin naperdonam si Manases? Importante irayan tepet lapud manbibilay tayod mauges, maruksa, tan makasarilin mundo. Kanian, akin et kaukolan a magmaliw a manamerdona iray Kristiano? No asakitan odino aliwan marakep so impantratod sika, antoy ontulong ed sika a nakontrol so emosyon mo tan mabulos a mamerdona?

AKIN ET KAUKOLAN TAYOY MAMERDONA?

3-5. (a) Anton ilustrasyon so inusar nen Jesus pian ipamorian kaukolan tayoy mamerdona? (b) Antoy naaralan tayod ilustrasyon nen Jesus diad Mateo 18:21-35?

3 Kaukolan so mabulos a pamerdona ed saramay akasakit ed sikatayo​—kaagian tayo man odino andi​—pian napansiansia tayoy maabig a relasyon ed kapamilya, kakaaro, kaparan too, tan ed si Jehova. Ibabagad sikatayo na Kasulatan a say mabulos a pamerdonad arum, anggan panon la kabetbet so panggawa day kasalanan ed sikatayo et kakaukolanen ed sakey a Kristiano. Pian idanet a makatunongan iyan kakaukolanen,  angusar si Jesus na ilustrasyon nipaakar ed sakey ya aripen ya akautang.

4 Akautang iyan aripen ed katawan to na baleg a kantidad a mipetekan ed 60,000,000 agew ya upa. Ingen, agla itan impabayaran na katawan to. Balet kayari na satan, anengneng na saman ya aripen so kapara ton aripen ya akautang ed sikato na kantidad a sueldoen ed loob na 100 agew. Akikasi imay akautang ed sikato, balet agto pinerdona tan impakulong to. Agto inisip ya sikato et akautang na mas baleg, ingen ta pinerdona na katawan to. Satan a ginawa to et amasanok ed katawan to. “Agta nepeg a kinasian mo met komon so kaparam ya aripen, a singa impangasik ed sika?” so imbaga na katawan to. “Diad saman et sinmanok so katawan to, tan [samay agmanamerdonan aripen et] inyawat to ed saray manangipriso, anggad pakabayar toy amin ya utang to.”​—Mat. 18:21-34.

5 Antoy labay nen Jesus a naaralan tayod sayan ilustrasyon? Oniay inkuan to: “Ontan met so gawaen ed sikayo na Amak a walad tawen no agkayo manpeperdonaan a sanaagi manlapud kapusoan yo.” (Mat. 18:35) Malinew so punto nen Jesus. Saray kasalanan ya agawaan tayo legan na ag-inkaperpekto et paneknek ya agtayo sarag a tumboken iray kakaukolanen nen Jehova. Ingen, sikatoy mabulos ya mamerdona ed sikatayo tan lingwanan la iratan. Kanian, siopaman a malabay a magmaliw a kaaro nen Jehova et obligadon mamerdona ed kapara ton too. Saya so labay ya ibaga nen Jesus diad Sermon tod Palandey sanen inkuan to: “No perdonaen yo iray totoo ed saray impakalingo ra, perdonaen kayo met na Ama yo ed tawen, balet no agyo perdonaen iray totoo ed saray impakalingo ra, agmet perdonaen na Ama yo iray impakalingo yo.”​—Mat. 6:14, 15.

6. Akin et aliwan mainomay so mamerdona?

6 Ompan ikuan tayon: ‘Mainomay itan ya ibaga, balet mairap a gawaen.’ Talagan mainomay so onsanok no aliway impantrato na arum ed sikatayo. Nayarin onsyodot tan liknaen tayon aloko tayo,  tan labay tayoy ombawi. Diad tua, nayarin ibaga na arum ya agdan balot naperdona imay akasakit ed sikara. No ontan so naliliknam, antoy gawaen mo pian nagawam so labay nen Jehova a mabulos a mamerdona?

TALOSAN MOY NALILIKNAM

7, 8. Antoy ontulong ed sikan mabulos a mamerdona no asakitan kad ginawa na arum?

7 Talagan onsanok tayo no aliway impantratod sikatayo odino iisipen tayon aliway ginawad sikatayo. Oniay reaksion na sakey a kalangweran a laki sanen sikatoy sinmanok: “Aminsan . . . lapud pasnok ko, tinmaynan ak ed abung mi tan imbagak ya agak la ompawil. Ingen, legan kon ondadalan ed marakdakep a lugar, kalkalnan kinmalma so liknaan ko. Kayari pigaran oras, amawil ak ed abung mi tan nagbabawian koy insanok ko.” Singa ed sayan alimbawa, no pakalmaen mo ni liknaan mo, mas naisip moy sankaabigan a gawaen nipaakar ed situasyon, imbes ya manggawa na bengatlan pagbabawian mo.​—Sal. 4:4; Uli. 14:29; Sant. 1:19, 20.

8 Balet, antoy gawaen mo no kayarim a pinakalmay sarilim et wadtan nin siansiay sanok mo? Talosan mo no akin ya ontan so naliliknam. Kasin lapud aliway impantrato dad sika odino agda ka nirespeto? Odino lapud liknaen mon gagagalaen na sakey a sakitan ka? Talaga kasin aliway ginawa to? No usisaen tan talosan mo no akin ya ontay reaksion mo, naamtaan moy sankaabigan tan Makasulatan ya ikiwas mo. (Basaen so Uliran 15:28; 17:27.) Ontulong iyad sikan mannonot na positibo tan mabulos a mamerdona. No ontan so gawaen mo, anggaman mairap, aabuloyan moy Salita na Dios a mangusisad ‘kanonotan tan getma na pusom.’ Ontan met ontulong itan ed sikan aligen si Jehova a mabulos a mamerdona.​—Heb. 4:12.

KASIN MAINOMAY KAN NAOPENDI?

9, 10. (a) Antoy nayarin reaksion tayod saray iisipen ya ginagalan impamasakit ed sikatayo? (b) No mabulos tayon mamerdona tan aliwan mainomay a naopendi, antoy epekto na satan ed sikatayo?

9 Dakel iray nagagawad bilay tayo a nayarin panlapuan na negatibo iran reaksion. Singa bilang, legan mon mandra-drive et walay akadaplis lawarid luganan mo. Antoy gawaen mo? Wala ray drayber ya lapud sanok da et akikolkol irad arum ya drayber. Balet bilang Kristiano, seguradon agmo gawaen itan.

10 Agta mas maabig no mannonot ka nin maong antis kan man-react. Ompan anggan sika et walay kasalanan mod agawa. Odino nayarin biglan walay agawad samay luganan to. Idadanet na sayan situasyon ya nabawasan tayoy sanok, impakadismaya, tan arum nin negatibon emosyon diad pagmaliw a makatalos, tan mabulos a mamerdona. Oniay ibabaga na Eclesiastes 7:9: “Agka mangganat ed pusom a manpasnok; ta say sanok onteen ed akwalan na saray maatiw.” Agtayo komon mainomay a naopendi. Mabetbet a samay iisipen tayon ginagalan impamasakit ed sikatayo et resulta labat na ag-inkaperpekto odino ag-impantalosan. Kanian, talosan tayo no akin ya imbaga odino ginawa na sakey iman, tan diad aro et mabulos itayon mamerdona. Magmaliw tayon maliket no ontan so gawaen tayo.​—Basaen so 1 Pedro 4:8.

‘OMPAWIL KOMON ED SIKAYO SO KAREENAN YO’

11. Antokaman so reaksion na saray pupulongan tayo, antoy nepeg tayon pansiansiaen bilang managpulong na Panarian?

11 Panon mon nakontrol so sarilim no aliway impantratod sika diad ministeryo? Sanen imbaki nen Jesus a manpulong so 70 babangatan to, binilin to ran kada abung a bisitaen da et ibaga ran: “Niwala komon so kareenan ed sayan abung.” Onia ni imbaga  nen Jesus: “No wala ditan so kaaro na kareenan, manayam ed sikato so kareenan yo. Balet no anggapo, ompawil itan ed sikayo.” (Luc. 10:1, 5, 6) Maliket tayo no ondengel iray pupulongan tayo, lapud nayarin minabang irad mensahen ipupulong tayo. Balet no maminsan et makapasanok so reaksion da. Anto sirin so gawaen tayo? Kuan nen Jesus ya mansiansia komon ed sikayo so kareenan ya labay yon niwalad satan ya abung. Anggan antoy impantrato dad sikatayo, nepeg ya onalis tayod pupulongan tayon walay kareenan. No onsanok itayo met ed reaksion da, agtayo napansiansiay kareenan.

12. Unong ed imbaga nen Pablo diad Efeso 4:31, 32, antoy nepeg tayon gawaen?

12 Gawaen tayoy anggaay nayarian tayon pansiansiaey kareenan ed amin a situasyon, aliwa labat a diad ministeryo. Say pamerdona ed arum et agmankabaliksan ya abuloyan tayo la ray mauges a gagawaen da odino palemewen so resulta na kasalanan da. Imbes, say pamerdona et mankabaliksan a lingwanan tayo lay antokaman a sakit na linawa lapud agawa, tan pansiansiaen tayoy mismon kareenan tayo. No lanang a nononoten na sakey iray negatibon bengatla tan mauges ya impantratod sikato, naandi liket to. Agtayo aabuloyan so ontan a liknaan a mangontrol ed sikatayo. Tandaan ya agtayo maliket no manem-em tayoy sakit na linawa. Kanian, mamerdona tayo.​—Basaen so Efeso 4:31, 32.

ONKIWAS ED PARAAN A MAMALIKET ED SI JEHOVA

13. (a) Panon a ‘nabuntonan na sakey a Kristiano na mandarlang iran ngalab so ulo’ na kabusol to? (b) Antoy resulta na mauyamon ebat ed sakey ya nanggaway aliwan marakep ed sikatayo?

13 Wala ray pankanawnawan sarag mon tulongan so sakey ya aliway impantrato tod sika ya amtaey katuaan. Oniay insulat nen apostol Pablo: “‘No narasan so kabusol mo, pakan mo; no napgaan, painum mo; ta diad panggawam ed saya et nabuntonan mo na mandarlang iran ngalab so ulo to.’ Agka padadaeg ed mauges, noagta mantultuloy mon daegen so mauges diad panamegley na maong.” (Roma 12:20, 21) Anggaman aliwan marakep so ipapanengneng ed sika na arum, say inkauyamom et nayarin mamalemek na puso ra tan sengegay panguman da. Diad pangipanengneng tayoy pakatalos, empatya, tan panangabagey anggan ed akaopendid sikatayo, nayarin natulongan tayon naamtaan toy katuaan. Antokaman so reaksion to, say mauyamon ebat tayo so mangiter na pankanawnawan nanengneng toy maabig ya ugali tayo.​—1 Ped. 2:12; 3:16.

14. Anggan panon lay inkauges na impantrato ed sika, akin ya agmanepeg so panem-em na sakit na linawa?

14 Wala ray totoon agtayo nepeg a piulopan. Kaibad saraya iray datin membro na kongregasyon ya nankasalanan tan agnagbabawi kanian adispelosip. No asakitan itayo talagan mairap so mamerdona​—anggan sikatoy magbabawi—​lapud say sakit na linawa et mabayag ya onabig. No ontan so situasyon mo, kaukolan ya tuloytuloy mon kerewen ed si Jehova ya tulongan to kan perdonaen so nagbabawin nankasalanan. Lalo la ta agtayo amta no antoy walad puso na sakey a too. Ingen, amta itan nen Jehova ta uusisaen toy puso na too tan manaanos ed saray akapankasalanan. (Sal. 7:9; Uli. 17:3) Kanian oniay ibabaga na Kasulatan: “Agyo babalesen na mauges so siopaman a nanggaway mauges ed sikayo. Mangitarya kayoy maabig iran bengatla diad pakanengneng na amin a totoo. No posible, diad anggaan na nayarian yo, mikareenan kayo ed amin a totoo. Agkayo ombabales parad inkasikayo, inad-aro, noagta ikdan yo na pasen so sanok; ta walan nisulat: ‘Betang ko so panangibales;  siak so ombales, kuan nen Jehova.’” (Roma 12:17-19) Sarag mo kasin ukomen so arum? Andi. (Mat. 7:1, 2) Balet makapanmatalek kan mangukom si Jehova a walay hustisya.

15. Antoy ontulong ed sikatayon napakepay sanok tayod toon aliway impantrato tod sikatayo?

15 No nairapan kan mamerdona ed sakey ya akaopendid sika anggano nagbabawi la, maabig no nonoten mon sikato et biktima met. Singa sika, say akaopendi et agmet perpekto. (Roma 3:23) Naaabagey nen Jehova iray ag-perpekton totoo. Kanian, kaukolan tayon ipikasi imay akaopendi ed sikatayo. No ontan so gawaen tayo, onkepay sanok tayod sikato. Tan nepeg tayon paliisay panem-em na sakit na linawa anggan diad saramay aliway impantrato dad sikatayo. Oniay imbaga nen Jesus: “Itultuloy yon aroen iray kabusol yo tan ipikasi iramay mamapasegsegang ed sikayo.”​—Mat. 5:44.

16, 17. Antoy nepeg a reaksion tayo no apaneknekan na saray elder a nagbabawi la imay nankasalanan ed sikatayo odino ed kanayon tayo, tan akin?

16 Inmatalek nen Jehova ed saray elder so responsabilidad a mandesisyon no kasin say akagawa na seryoson kasalanan et talagan magbabawi. Ag-amta na sarayan brother iray amin a bengatlan amta na Dios nipaakar ed situasyon, balet gagawaen day anggaay nayarian dan ibase desisyon dad Salita na Dios, tan paigigiya irad masanton espiritu. Kanian, no antoy desisyon da kayari ran kinmerew na panangigiyad si Jehova, seguradon unong itan ed panlabayan To.​—Mat. 18:18.

17 Diad onia ran situasyon napaneknekan so katooran tayo. Kasin perdonaen tan ipanengneng yoy panangaro ed saramay talagan magbabawi? (2 Cor. 2:5-8) Nayarin mairap iya lalo la no sikatayoy biktima odino kanayon tayo. Balet, no manmatalek tayod si Jehova tan ed paraan na panresolbe tod saray problema panamegley na kongregasyon, gawaen tayo no antoy duga. Nipanengneng tayon talagan mabulos tayon mamerdona.​—Uli. 3:5, 6.

18. Anto ray gunggona na mabulos a pamerdona?

18 Unong ed saray mental-health expert dakel so gunggona na mabulos a pamerdona. Nawalaan tayoy mas maabig a bunigas ta anggapo lay eem-eman tayon sakit na linawa tan ermen. Ontulong met iyad sikatayon nawalaay mas maabig a relasyon ed arum. Balet no agtayo mabulos a mamerdona, nayarin mansakit tayo, naderal so relasyon tayod arum, na-stress tayo, tan nairapan tayon mideneng ed totoo. Ingen, say sankaimportantian a gunggona na mabulos a pamerdona et mas onapit so relasyon tayod Ama tayon si Jehova.​—Basaen so Colosas 3:12-14.