Juan 12:1-50

12  Anemiran agew antis na paskua, sinmabi si Jesus diad Betania, a kawalaan nen Lazaro a pinaoli to manlapud inaatey.  Kanian angiparaan ira diman na pangdeman to, tan si Marta so manseserbi, balet kaibay Lazaro ed saramay karungo to ed lamisaan.  Balet si Maria et angala na sakey a libran ambalingit a larak, a puron nardo,* a mabmabli, tan pinuyokan to iray sali nen Jesus tan pinunasan to na buek to iray sali to. Et sankaangob ed loob na abung so ambalingit a larak.  Balet inkuan nen Judas Iscariote, a sakey ed saray disipulo to, a magano lan mangiyawat ed sikato:  “Akin et agla inlako iyan ambalingit a larak ed talonlasus a denario* tan inter ed saray mairap-bilay?”  Balet imbaga to iya, aliwan lapud nononoten to iray mairap-bilay, noagta sikatoy sakey a matakew tan sikatoy mamebemben ed kahon na kuarta tan aalaen to iray kuartan ikakarga ditan.  Kanian inkuan nen Jesus: “Paulyan mo labat, pian nagawaan to iya bilang panangiparaan parad agew na ponpon ko.  Naynay yon nakakaiba iray mairap-bilay, balet siak et agyo nakaiban naynay.”  Kanian naamtaan na dakel ed saray Judio a sikatoy wadman, tan linma ra, aliwan lapud si Jesus labat, noagta pian nengnengen da met si Lazaro, a pinaoli to manlapud inaatey. 10  Natan et nantotongtongan na saray manunan saserdote a pateyen da met si Lazaro, 11  ta makasengeg ed sikato et dakel ed saray Judio so linma diman tan anisia ed si Jesus. 12  Diad tinmumbok ya agew, sanen nadngelan na dakel a totoon linma ed piesta ya onsabi lay Jesus ed Jerusalem, 13  angala ra na sangasanga na saray kiew a palma tan pinmaway ira a mangabet ed sikato. Tan inkekelyaw da: “Ilaban mo, ipikasi mi ed sika! Narayew imay onsasabi ed ngaran nen Jehova, say mismon ari na Israel!” 14  Balet sanen akaromog si Jesus na sakey a kilaw ya asno, sikatoy linmugan ed satan, unong a nisulat: 15  “Agka natatakot, anak a bii na Sion. Nia! Say arim et onsabi, ya akalugan ed kilaw na asno.” 16  Sarayan bengatla et ag-inimano na saray disipulo to diad gapo, balet sanen nigloria lay Jesus, anonotan da a nisulat iraya nipaakar ed sikato tan ginawa iratan na totoo ed sikato. 17  Kanian nantultuloy a nantasi iramay totoon kaiba to sanen tinawag toy Lazaro ed pakanodnonotan a lubok tan pinaoli to manlapud inaatey. 18  Nisengeg ed saya, sikatoy inabet met na dakel a totoo lapud nadngelan da a ginawa to iyan tanda. 19  Kanian inkuan na saray Fariseo ed sakey tan sakey: “Agyo ta naiimano? Anggapo lan balot so nagawaan tayo. Nengneng yo! Tinmumbok la ed sikato so mundo.” 20  Natan et walay pigaran Griego a kaiba na saramay tinmatdang diad piesta pian mandayew. 21  Kanian, inmasingger iraya ed si Felipe a taga Betsaida na Galilea, tan kinerew da ed sikato: “Katawan, labay min nanengneng si Jesus.” 22  Et linma si Felipe tan imbaga to ed si Andres. Insan si Andres tan si Felipe so linma tan imbaga ra ed si Jesus. 23  Balet inmebat si Jesus ed sikara: “Sinmabi lay oras pian nigloria so Anak na too. 24  Tua kuan ko ed sikayo, No say sakey a bukel na trigo et agnapelag ed dalin tan nabulok,* mansiansia itan a sakey a bukel, balet no nabulok, manbunga itan na dakdakel. 25  Samay mamapabli ed kamarerwa to et naderal to itan, balet samay mamubusol ed kamarerwa to diad sayan mundo et nasalimbengan to itan parad bilay ya andi-anggaan. 26  Siopaman a manlingkor ed siak et ontumbok ed siak, tan no iner so kawalaan ko et wadman met so lingkor ko. Siopaman a manlingkor ed siak et pagalangan na Ama. 27  Natan et nagogonigon so kamarerwak, tan anto so ibagak? Ama, ilaban mo ak ed sayan oras. Balet, saya so makasengeg no akin a sinmabi ak ed sayan oras. 28  Ama, igloriam so ngaran mo.” Diad saman et walay nadngel a boses manlapud tawen: “Inggloriak itan tan igloriak lamet itan.” 29  Kanian sanen nadngel iya na saray totoon akaalagey ed kaliberliber, inkuan dan kinmarol. Inkuan na arum: “Walay anghel ya akitongtong ed sikato.” 30  Inmebat si Jesus: “Nadngel iyan boses, aliwan nisengeg ed siak, noagta nisengeg ed sikayo. 31  Natan et walay panangukom ed sayan mundo tan say manuley na sayan mundo et nibantak naani. 32  Balet, iyasingger ko ed siak so amin a klase na totoo no niyatagey ak la manlapud dalin.” 33  Ibabaga to iya pian naamtaan no panon so ipatey to. 34  Kanian inmebat iray totoo ed sikato: “Nadngelan mi ed Ganggan a say Kristo et mansiansia ed andi-anggaan; balet akin et ibabagam a say Anak na too et nepeg ya iyatagey? Siopa iyan Anak na too?” 35  Diad saya et inkuan nen Jesus ed sikara: “Wala ni daiset a panaon a manayam ed sikayo so liwawa. Manakar kayo legan a walad sikayo so liwawa, ta pian agkayo nadaeg na kabilungetan; tan samay manaakar ed kabilungetan et agto amta so aarapen to. 36  Legan a walad sikayo so liwawa, ipatnag yo so pananisia ed liwawa, ta pian magmaliw kayon ananak na liwawa.” Kayarin imbaga nen Jesus iraya, sikatoy tinmaynan la tan inyamotan to ra. 37  Balet anggano dakdakel lay ginawa ton tanda ed arapan da, ag-ira anisia ed sikato, 38  kanian asumpal so salita nen propetan Isaias, ya inkuan to: “Jehova, siopa so anisia ed bengatlan nadngel mi? Tan no nipaakar ed pakapanyari* nen Jehova, siopa so angiparungtalan ed saya?” 39  Sikaray agmakapanisia lapud oniay inkuan lamet nen Isaias: 40  “Binulag to iray mata ra tan pinaawet to iray puso ra, ta pian ag-ira makanengneng diad saray mata ra tan makatalos diad saray puso ra tan manguman* ira pian paabigen to ra.” 41  Imbaga iraya nen Isaias lapud anengneng toy gloria na Kristo, tan nansalita nipaakar ed sikato. 42  Anggaman ontan, dakel ed saray manuley so anisia ed sikato, balet sikatoy agda ipapatua lapud saray Fariseo, ta pian ag-ira napapaway* ed sinagoga; 43  ta mas inaro ra so gloria na totoo nen say gloria na Dios. 44  Balet kinmelyaw si Jesus, a kuan to: “Samay manisia ed siak et aliwan siak labat so panisiaan to, noagta saman met so angibaki ed siak; 45  tan samay makanengneng ed siak et nanengneng to met imay angibaki ed siak. 46  Linma ak dia bilang liwawa ed mundo, ta pian balang sakey a manisia ed siak et agmansiansia ed kabilungetan. 47  Balet siopaman ya ondengel ed saray salitak tan agto unoren iratan, sikatoy agko ukomen, ta linma ak dia pian ilaban so mundo, aliwan pian ukomen so mundo. 48  Samay mangipulisay ed siak tan agto awaten iray salitak et walay sakey a mangukom ed sikato. Say salita ya imbagak so mangukom ed sikato diad kaunoran ya agew; 49  lapud agak nansalita manlapud inkasiak a dili, noagta say Ama ya angibaki ed siak so angiter na ganggan no anto so ibagak tan no anto so ibangat ko. 50  Amtak met a say ganggan to et mankabaliksan na bilay ya andi-anggaan. Kanian saray sasalitaen ko, ya imbaga ed siak na Ama, saratan so nepeg kon salitaen.”

Paimanod leksab

Jn 12:3 * Sakey ya ambalingit a larak a papanisiaan a gawa ed sakey ya ambalingit a tanaman a naromog ed Kapalandeyan na Himalaya.
Jn 12:5 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 18:24.
Jn 12:24 * Literal, “ompatey.”
Jn 12:38 * Literal, “taklay nen Jehova.”
Jn 12:40 * Literal, “ompawil.”
Jn 12:42 * Nengnengen so paimano ed leksab na 9:22.