Juan 3:1-36

3  Natan et walay sakey a Fariseo a manngaran na Nicodemo, sakey a manuley na saray Judio.  Sikatoy linma ed si Jesus diad labi tan inkuan to ed sikato: “Rabbi, amta mi a sakey kan managbangat a nanlapud Dios, lapud anggapoy siopaman a makagawa ed sarayan tanda a gagawaen mo nilikud no wala ed sikato so Dios.”  Inmebat si Jesus ed sikato: “Tua kuan ko ed sika, No say sakey et agnianak lamet, agto nanengneng so panarian na Dios.”  Inkuan nen Nicodemo ed sikato: “Panon a nianak so sakey a too no matatken la? Nayarian to kasi onloob ed eges na ina to tan iyanak lamet?”  Inmebat si Jesus: “Tua kuan ko ed sika, No say sakey et agnianak ed danum tan espiritu, sikatoy agmakaloob ed panarian na Dios.  Say nianak ed laman et laman, tan say nianak ed espiritu et espiritu.  Agka mankelaw lapud imbagak ed sikan, Nepeg a nianak kayo lamet.  Say dagem et onsiplog ed inerman a labay to, tan narengel mo so ungol na satan, balet agmo amta no iner so panlalapuan tan aarapen to. Ontan so balang sakey a nianak ed espiritu.”  Inmebat si Nicodemo ed sikato: “Panon irayan nagawa?” 10  Et inmebat si Jesus ed sikato, a kuan to: “Sakey kan managbangat ed Israel balet ta agmo amta iraya? 11  Tua kuan ko ed sika, Sasalitaen mi so amta mi tan tatasian mi so anengneng mi, balet sikayo et agyo aawaten so pantatasi mi. 12  No agyo panisiaan iray bengatlan imbagak ed sikayo nipaakar ed dalin, panon yon panisiaan iray ibagak ed sikayo nipaakar ed tawen? 13  Niarum ni, anggapo so toon sinmegep ed tawen noag samay linmasur a nanlapud tawen, say Anak na too. 14  Tan no panon ya intagey nen Moises so uleg diad kalawakan, nepeg met ya itagey so Anak na too, 15  pian balang sakey a manisia ed sikato et nawalaan na bilay ya andi-anggaan. 16  “Ta ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, ta pian balang sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan. 17  Ta imbaki na Dios so Anak to diad mundo, aliwan pian mangukom ed mundo, noagta pian nilaban so mundo ed panamegley to. 18  Samay mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaukom. Balet samay agmangipapanengneng na pananisia et naukom la, lapud sikatoy ag-angipanengneng na pananisia ed ngaran na bogbogtong ya Anak na Dios. 19  Natan et saya so pangukoman, a say liwawa et sinmabi ed mundo balet inaro na totoo so kabilungetan imbes a say liwawa, lapud saray gawa ra et mauges. 20  Ta samay manggagawa na mauges iran bengatla et mamubusol ed liwawa tan ag-onaasingger ed liwawa, ta pian ag-omparungtal iray gagawaen to. 21  Balet samay manggagawa na tua et onaasingger ed liwawa, ta pian nipatnag a saray gawa to et ginawa unong ed linawa na Dios.” 22  Kayari na sarayan bengatla, linma si Jesus tan saray disipulo to ed dalin na Judea, tan sikatoy nanayam diman ya agano a kaiba ira tan nambabautismo. 23  Balet manbabautismo met si Juan diad Enon ya asingger ed Salim, lapud dakel so danum diman, tan mansasbi iray totoo tan nababautismoan ira; 24  ta agni nipriso ed saman si Juan. 25  Diad saman, saray disipulo nen Juan et akisangsangan ed sakey a Judio nipaakar ed panaglinis unong ed Ganggan. 26  Kanian linma ra ed si Juan tan inkuan da ed sikato: “Rabbi, samay laki a kaibam ed nibaliw na Jordan, a tinasian mo, nengneng mo, sikatoy manbabautismo tan amin et oonla ed sikato.” 27  Inmebat si Juan: “Say sakey a too et agmakaawat na anggan sakey a bengatla likud no niiter itan ed sikato manlapud tawen. 28  Sikayon mismo et tatasian yo ya imbagak, Aliwan siak so Kristo, noagta siak so imbaki ed unaan to. 29  Say walaan na nobya et say nobyo. Balet say kaaro na nobyo, sano onalagey tan narengel to a mansasalitay nobyo, sikatoy malikeliket lapu ed boses to. Kanian nagnap la iyan liket ko. 30  Sikatoy nepeg ya ondakel, balet siak et nepeg ya ondaiset.” 31  Samay manlalapud tagey et mas atagey ni nen say arum. Samay manlalapud dalin et nanlapud dalin tan mansasalita na saray bengatlan nipaakar ed dalin. Samay manlalapud tawen et mas atagey ni nen say arum. 32  Say anengneng tan nadngel to et tatasian to, balet anggapoy toon mangaawat ed pantasi to. 33  Samay angawat ed pantasi to et sigpot a manisia a say Dios et tua. 34  Ta samay imbaki na Dios et sasalitaen to iray salita na Dios, ta aliwan sinukat so pangiiter to na espiritu. 35  Inaro na Ama so Anak tan impalima to la ed sikato so amin a bengatla. 36  Samay mangipapanengneng na pananisia ed Anak et walaan na bilay ya andi-anggaan; balet samay agmanguunor ed Anak et agto nagamoran so bilay, noagta mansiansia ed sikato so sanok na Dios.

Paimanod leksab