Juan 7:1-53

7  Natan kayari na sarayan bengatla, nanliber si Jesus ed Galilea, ta agto labay so onla ed Judea, lapud sikatoy labay a pateyen na saray Judio.  Balet, asingger lay piesta na saray Judio, say piesta na saray tabernakulo.  Kanian inkuan ed sikato na saray agagi to: “Alis ka la tan la ka ed Judea, ta pian nanengneng na saray disipulom met iray gagawaen mo.  Ta anggapoy siopaman a manggagaway antokaman a bengatla diad maamot no labay ton sikatoy nakabkabat na totoo. No gagawaen mo irayan bengatla, iparungtal moy inkasika ed mundo.”  Diad tua, agmanisia ed sikato iray agagi to.  Kanian inkuan nen Jesus ed sikara: “Agni sinmabi so aturon panaon ko, balet sikayo et nayarian yoy onla anggan anton panaon.  Anggapoy rason na mundo pian busolen to kayo, balet bubusolen to ak, lapud tatasian ko a mauges iray kimey na mundo.  Tatdang kayo ed piesta. Balet agak ni ontatdang ed sayan piesta, ta agni sinmabi so aturon panaon ko.”  Kanian kayari ton imbaga irayan bengatla ed sikara, sikatoy nansiansia ed Galilea. 10  Balet sanen akatatdang la ed piesta iray agagi to, sikatoy tinmatdang met la, ya aliwan maparungtal noagta maamot. 11  Kanian sikatoy inanap na saray Judio diad piesta tan inkuan da: “Kawalaan la na saman a too?” 12  Tan dakel a totoo so maneesaesan nipaakar ed sikato. Walaray mangibabagan: “Sikatoy maong a too.” Balet ibabaga na arum: “Andi, ta ibabalang to iray totoo.” 13  Ingen, anggapoy makpel a mansalita nipaakar ed sikato diad arap na totoo lapud takot ed saray Judio. 14  Natan sanen kapegleyan la na piesta, tinmatdang si Jesus ed templo tan nambangat. 15  Kanian nikelawan iray Judio, a kuan da: “Panon kasin amta na sayan too iray sulsulat, anta agnanaral diad saray eskuelaan?” 16  Et inmebat si Jesus ed sikara tan inkuan to: “Say ibabangat ko et agmanlalapud siak, noagta manlalapud samay angibaki ed siak. 17  Siopaman a malabay a manggaway linawa To, amtaen to no kasin say bangat et manlalapud Dios odino say sasalitaen ko et manlalapud siak a dili. 18  Samay mansasalita unong ed dilin kanonotan to et labay ton nigloria so inkasikato; balet say toon labay ton nigloria imay angibaki ed sikato, sayan too et tua, tan anggapoy ag-inkatunong ed sikato. 19  Agta inter nen Moises ed sikayo so Ganggan? Balet anggapo’d sikayoy manguunor ed Ganggan. Akin et labay yo ak a pateyen?” 20  Inmebat iray totoo: “Aselepan kay demonyo. Siopay malabay a mamatey ed sika?” 21  Et inmebat si Jesus ed sikara: “Saksakey a bengatla so ginawak, balet mankelaw kayon amin. 22  Nisengeg ed saya et inter nen Moises ed sikayo so ganggan nipaakar ed panagsegat, aliwan lapud si Moises so nanlapuan na satan noagta nanlapud inmuunan atateng, tan sesegaten yo so sakey a too no sabaton. 23  No say sakey a too et sesegaten diad sabaton ta pian agnasumlang so ganggan nen Moises, kasin onsanok kayon maong ed siak lapud pinaabig ko so sakey a too diad sabaton? 24  Agkayo la manguukom unong ed nanenengneng yo, noagta mangukom kayo diad matunong a paraan.” 25  Kanian inkuan na arum ed saray manaayam ed Jerusalem: “Agta saya imay toon labay dan pateyen? 26  Balet nengneng yo! sikatoy mansasalita ed arap na totoo, tan anggapoy nibaga ra ed sikato. Agta amta komon na saray manuley no saya la so Kristo? 27  Balet, amta tayo so nanlapuan na sayan too; ingen, sano onsabi so Kristo, anggapoy makaamta no iner so panlapuan to.” 28  Kanian inkasil nen Jesus so boses to legan a manbabangat diad templo, ya inkuan to: “Kabat yo no siopa ak tan no iner so nanlapuan ko. Ontan met, agak linma dia unong ed dilin panlabayan ko, balet ta tua imay angibaki ed siak, tan sikatoy agyo kabat. 29  Sikatoy kabat ko, ta siak so mangirerepresenta ed sikato, tan sikatoy angibaki ed siak.” 30  Kanian sikaray nanggunaet a mangerel ed sikato, balet anggapoy aningkat ed sikato, lapud agni asabi so oras to. 31  Balet, dakel ed saray totoo so anisia ed sikato, tan inkuan da: “Sano onsabi so Kristo, manggawa kasi na mas dakel nin tanda nen say ginawa na sayan too?” 32  Nadngel na saray Fariseo a paneesaesan na totoo irayan bengatla nipaakar ed sikato, tan saray manunan saserdote tan saray Fariseo et angibaki na saray guardia a mangerel ed sikato. 33  Kanian inkuan nen Jesus: “Nakaiba yo ak diad daiset nin panaon antis ak ya onla ed samay angibaki ed siak. 34  Anapen yo ak, balet agyo ak naromog, tan agkayo makakar ed kawalaan ko.” 35  Kanian inkuan na saray Judio ed inkasikara: “Iner kasi so laen na sayan too, a sikatoy agtayo naromog? Laen to kasi iray Judio a nitaytayak ed limog na saray Griego pian bangatan to iray Griego? 36  Anto kasi labay ton ibaga ed sayan sinalita to, ‘Anapen yo ak, balet agyo ak naromog, tan agkayo makakar ed kawalaan ko’?” 37  Natan diad unor lan agew, a saya so sankaimportantian ya agew ed piesta, akaalagey si Jesus tan kinmelyaw: “Siopaman a napgaan, ondago ed siak tan oninum. 38  Samay walaan na pananisia ed siak, unong ya inkuan na Kasulatan, ‘Manlapu ed sankaaraleman to et ompaway so agus na danum a mabilay.’” 39  Balet, imbaga to iya ta magano lan awaten na saramay walaan na pananisia ed sikato so espiritu. Ta agda ni naawat ed saman so espiritu, lapud agni nigloria si Jesus. 40  Kanian arum ed saray totoo ya akadngel ed sarayan salita so angikuan: “Petepeteg a saya so Propeta.” 41  Say arum so mangibabaga: “Saya so Kristo.” Balet walaray mangibabaga: “Agta say Kristo et agmanlapu ed Galilea? 42  Agta imbaga na Kasulatan a say Kristo et manlapud ilalak nen David, tan manlapud Betlehem, say baley a nanayaman nen David?” 43  Kanian naapag iray totoo lapud sikato. 44  Balet sikatoy labay ya erelen na arum ed sikara, ingen anggapoy aningkat ed sikato. 45  Kanian pinmawil la iray guardia ed saray manunan saserdote tan saray Fariseo, tan inkuan na saraya ed saray guardia: “Akin et agyo inawit dia?” 46  Inmebat iray guardia: “Anggapo nin balot so too a nansalitan singa saya.” 47  Et inmebat iray Fariseo: “Pati sikayo met nibalang la? 48  Agta anggapoy anggan sakey ed saray manuley odino ed saray Fariseo so anisia ed sikato? 49  Balet sarayan totoo ya agda amtay ganggan et totoon naayew.” 50  Si Nicodemo, ya agano nin linma ed sikato, tan sakey met ed sikara, so nansalita: 51  “Agta diad ganggan tayo et agnayarin ukomen so sakey a too no sikatoy agni dinengel tan agni naamtaan so gagawaen to?” 52  Et inmebat ira ed sikato: “Akin, nanlapu ka met ed Galilea? Manusisa ka tan nanengneng mo ya anggapo so propeta a manlapud Galilea.” Diad saray manuskriton Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, tan say codex a Sinaitic Syriac et agnaromog so bersikulo 53 anggad kapitulo 8, bersikulo 11, a singa nabasa diad leksab (diad nanduruman Griegon teksto tan bersion et walay pigaran pandurumaan): 53  Kanian sinmempet la so balang sakey ed ayaman to.

Paimanod leksab