Koobiya halɩñɩma lakɩnɩ tʋmɩyɛ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm takayaɣ Madaagasɩkaarɩ ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Janvier 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye, Réveillez-vous! Laŋhɛzɩyɛ Tɔm takayɩsɩ yɔ. Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Toovenim Ɛsɔ sɛtʋ pɔzʋʋ pana ñaɣʋ siŋŋ

Labɩnɩ tʋmɩyɛ anjaʋwaa, tɛtʋ anjaʋwaa, nɛ 4 Awiya 29-30 taa tɔm nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna kpekpeka ŋga Wiyaʋ Ezekiyasɩ kaawɛna nɛ ɛpɩsɩnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔ.

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Ðɩtɩŋnɩ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm takayaɣ yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩnɩ ɛyaa Bibl

Nʋmɔŋ kagbanzɩ weyi ɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpɛlɩkɩnɩ ɛyaa Laŋhɛzɩyɛ Tɔm takayaɣ camɩyɛ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖɩma toovenim Ɛsɔ sɛtʋ lona nɛ ɖɩñɔɔzɩ-yɛ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛ kpekpeka nɛ ɖɩsɔɔlɩ tʋmɩyɛ kele kele ñɩnɖɛ nɖɩ palakɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona taa yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa sɔɔlɩ mba pekpiɖiɣ siŋŋ yɔ

Yehowa nɩ leleŋ ɛzɩma Manaasee kpiɖi siŋŋ yɔ pɩ-yɔɔ. Cɔnɩ mbʋ ɛlaba pʋc ɔ nɛ ewoki yomiye taa yɔ nɛ mbʋ ɛlaba alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩ yomiye taa nɛ ɛpɩsɩ yɔ. (4 Awiya 33-36)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa ɖɔŋ ɛ-tɔm yɔɔ

Ɛzɩma Ɛsdrasɩ 1-5 taa tɔm ɖɔma yɔ. Paa Yuda mba ɩɩkatɩ kala sakɩyɛ yɔ, papɩsɩ Yerusalɛm nɛ papɩsɩnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ nɛ paɖaɣnɩ maʋ templo.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa sɔɔlɩ ɛ-sɛyaa mba pahaɣ pa-tɩ faaa yɔ

Pɩɩpɔzaa se Ɛsdrasɩ nɛ mba papɩsɩ Yerusalɛm yɔ pɛwɛɛnɩ tisuu sɔsɔm, abalɩtʋ nɛ pɔsɔɔlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ. Cɔnɩ kɩlɛmɩŋ nɛ tɛtʋ anjaʋwaa nɛ ŋna nʋmɔʋ ŋgʋ pɔɖɔma yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ: Yele nɛ ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ

Nʋmɔŋ naadozo weyi ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ɖɩla pɩsɩ ŋna-ɩ waa kɩbama yɔ.