Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 4 AWIYA 29-32

Toovenim Ɛsɔ sɛtʋ pɔzʋʋ pana ñaɣʋ siŋŋ

Toovenim Ɛsɔ sɛtʋ pɔzʋʋ pana ñaɣʋ siŋŋ
NAƲ

Ezekiyasɩ ñaɣ pana siŋŋ nɛ ɛpɩsɩnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ

29:10-17

 • 746-716 P.P.Y.

  Ezekiyasɩ kewiyitu tɔɔʋ

 • NISAŊ 746 P.P.Y.

  • Kɩyakɩŋ 1-8: Pɔñɔɔzɩ Templo kadaɣ

  • Kɩyakɩŋ 9-16: Pɔñɔɔzɩ Yehowa ɖɩɣa

  • Pahɩzɩ Izrayɛɛlɩ kpeekpe kɩwɛɛkɩm nɛ papaɣzɩ pɩsɩnʋʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ

 • 740 P.P.Y.

  Pɔyɔkɩ Samaarɩɩ

Ezekiyasɩ yaɣ laŋa kɩbana tɩnaa tɩŋa se pekpeɣli nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ

30:5, 6, 10-12

 • Petiyi seyaa se powoni takayɩsɩ nɛ posusi Paska kazandʋ tɔm kpaɣnɩ Bɛrsaabee nɛ piwolo Daanɩ

 • Nabɛyɛ hoŋ tɔm ndʋ, ɛlɛ sakɩyɛ mʋ-tʋ camɩyɛ