Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

18-24 janvier

ƐSDRASƖ 1-5

18-24 janvier
 • Hendu 85 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa ɖɔŋ ɛ-tɔm yɔɔ”: (C. 10) [Yele nɛ paɖʋ Ɛsdrasɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Ɛsd. 3:1-6—Yehowa natʋ tɔm tɩŋa kɔŋ pɩ-taa (w06-F 15/1 19 § 2)

  • Ɛsd. 5:1-7—Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ nɛ piɖeni ɛ-samaɣ (w06-F 15/1 19 § 4; w86-F 15/1 9 § 2; w86-F 1/2 29 yɔɔ aɖakaɣ)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ɛsd. 1:3-6—Ɛzɩ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩtɩha sɩ-tɩ faaa nɛ sɩpɩsɩ Yerusalɛm yɔ, sɩfɛyɩnɩ tisuu na? Ɛbɛ yɔɔ? (w06-F 15/1 17 § 5; 19 § 1)

  • Ɛsd. 4:1-3—Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩpɩsaa yɔ, ɛbɛ yɔɔ sikizaa se ɛyaa ɩtaasɩnɩ-sɩ tʋmɩyɛ labʋ? (w06-F 15/1 19 § 3)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Ɛsd. 3:10–4:7 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Patɩŋnɩ Feŋuu Tilimiye kɛdɛzaɣ hayʋʋ yɔɔ tɔm yɔɔ nɛ papaɣzɩ kɛdaɣ. Tɔm susuyu nɛ ɖɩɣdʋ panɩɩnɩ ɖama nɛ ɛpɩsɩ nɛ ɛna-ɩ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Pala la ŋwɩlɩ nakʋyʋ nɛ pawɩlɩ ɛzɩma tɔm susuyu nɔɔyʋ pɩsɩɣ se ɛna ɖɩɣdʋ weyi etisaa nɛ ɛmʋ Feŋuu Tilimiye yɔ. Eetisaa se patɩŋnɩ ɖɩ-kɛdɛzaɣ hayʋʋ yɔɔ tɔm yɔɔ nɛ pala kɛdaɣ. Panɩɩnɩ ɖama nɛ ɛpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Pala la ŋwɩlɩ nakʋyʋ nɛ pawɩlɩ ɛzɩma papaɣzɩɣnɩ ɖɩɣdʋ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ. (bh 20-21 § 6-8)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 40

 • ‘Ɛsɔ kpakɩɣ pɩtɩŋa mbʋ yɔ nɛ ɛsɛɛ-mɩ kɛzɛɣa’: (C. 5) Tɩŋnɩ Maatiyee 6:33 nɛ Luka 12:22-24 yɔɔ nɛ ŋyɔɔdɩ tɔm. Pɔzɩ koobiya nɛ pɔyɔɔdɩ mbʋ pɩlabɩ pe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩwɩlɩɣ se Yehowa ɖɔm ɛ-tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ pasɩ Kewiyaɣ kajalaɣ lone taa yɔ.

 • Mɩ-yɔɔdaɣ kɛ “ɛɛɛ” nɛ kɛtɛ kɛkɛ “aayɩ”?: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. (w14-F 15/3 30-32)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 7, § 1-14 (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 41 nɛ adɩma