Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Ðɩtɩŋnɩ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm takayaɣ yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩnɩ ɛyaa Bibl

Ðɩtɩŋnɩ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm takayaɣ yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩnɩ ɛyaa Bibl
  1. Kalɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pipiyaa nɛ pɩkɩlɩ yɔ, nɛ pɩsɩnɩ ɖɩɣdʋ nɛ ɛka ɛ-lɩmaɣza tɔm kɩcɛyɩtʋ yɔɔ.

  2. Kalɩ tayʋʋ mbʋ pɩwɛ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-tɛɛ yɔ.

  3. Kalɩ mayaɣ ŋga pama kɔ-cɔlɔ se “kalɩ” yɔ, nɛ ŋpɔzɩ ɖɩɣdʋ tɔm nɛ lɛɣtʋ nɛ ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ɛna ɛzɩma masɩ nzɩ sicosuu tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ.

  4. Ye tayʋʋ nabʋyʋ ɛkazɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-tɛɛ yɔ, la ɛzɩ pɔtɔm se pala hɔɔlɩŋ 2 nɛ 3 taa yɔ. Ye jw.org yɔɔ video nakʋyʋ ɛyɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩ-tɔm yɔ, wɩlɩ-kʋ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ.

  5. Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ɖaɣnɩ pɔzʋʋ ɖɩɣdʋ tɔm ndʋ tipiyaa nɛ pɩkɩlɩ yɔ nɛ ŋna se ɛnɩ kpɛlɩkʋʋ taa camɩyɛ na.