Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ƐSDRASƖ 1-5

Yehowa ɖɔŋ ɛ-tɔm yɔɔ

Yehowa ɖɔŋ ɛ-tɔm yɔɔ
NAƲ

Yehowa kaatɔm se pakaɣ pɩsɩnʋʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ Yerusalɛm tɛ templo taa. Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya pɩsɩ Yerusalɛm lɛ, sɩɩkatɩ kala sakɩyɛ, a-taa lɛɛɖɛ lɛ paɣtʋ ndʋ wiyaʋ ɖʋwa se siyele kolonzi maʋ yɔ. Sɔɔndʋ kpa sɩ-taa sakɩyɛ nɛ sɩmaɣzɩ se sɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ sɩtɛzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ.

 1. c. 537 P.P.Y.

  Siiruusi ɖʋ paɣtʋ se paɖaɣnɩ maʋ templo

 2. 3:3

  Fenaɣ lʋbɛ ñɩŋga

  Pama altaaru nɛ palaa kɩlaŋ

 3. 3:10, 11

  536 P.P.Y.

  Pasɩ templo tigiɖe

 4. 4:23, 24

  522 P.P.Y.

  Wiyaʋ Artazɛɛrzɛsɩ sɩnzɩ templo maʋ

 5. 5:1, 2

  520 P.P.Y.

  Zekariya nɛ Agee peseɣti samaɣ se kaɖaɣnɩ paɣzʋʋ templo maʋ

 6. 6:15

  515 P.P.Y.

  Pɛtɛzɩ templo maʋ