Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ: Yele nɛ ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ: Yele nɛ ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Ðɩsɔɔlaa se ɖɩmɩzɩ lɩm toovenim ɖomaɣ ŋga ɖiɖuu yɔ, kɛ-tɛɛ. (1Kɔr. 3:6) Ye ɖɩna nɔɔyʋ tɔm susuu taa nɛ ɛwɩlɩ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ tɔm nɛ ɖɩsɩɩ faawɩyɛ ŋgʋ ɖɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, ki-tigiɖe kpaagbaa. Piyeki nɛ ɖɩɣdʋ liu tɛɛ kɔtɩ nɛ faawɩyɛ ŋgʋ, nɛ pɩwɛɣ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖɩla pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ. Ðɩpɩsɩɣ ɛ-cɔlɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiheyi-i se ɖɩkɔm se ɖicosi tɔm ndʋ ɖɩɩpɔzɩ-ɩ evemiye nɖɩ ɖɩɩkɔm ɛ-tɛ yɔ tɩ-yɔɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Ŋŋñɔɔzʋʋ ña-tɩ se ŋwolo ŋla kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa lɛ, ñɔɔzɩ ɖɔɖɔ tɔm ndʋ ŋñɩnɩɣ pɔzʋʋ ɖɩɣdʋ se pʋwayɩ lɛ, ŋŋpɩsɩ nɛ ŋcosi tɩ-yɔɔ yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ takayaɣ ŋga ŋcaɣ-ɩ haʋ yɔ, ka-taa tɔm natʋyʋ. Ye ŋɖʋ ña-taa se ŋhaɣ-ɩ takayɩsɩ nzɩ ɖa nɛ ɛyaa ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ sɩ-taa nakɛyɛ evemiye nɖɩ ŋpɩsɩɣ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ-ɩ ka-taa tɔm natʋyʋ.

  • Alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ nɔɔyʋ ɩlakɩ faawɩyɛ nɛ ŋna se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ lɛ, heyi-i se ŋsɔɔlaa se ña nɛ ɩ ɩtasɩ katʋʋ. Nɛ pʋwayɩ ŋpɔzɩ-ɩ tɔm ndʋ ɩkaɣ tɩ-yɔɔ labʋ faawɩyɛ cee wayɩ yɔ. Ye pɩlakɩ yɔ, pɔzɩ-ɩ ɖenɖe nɛ ɛzɩmtaa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖaɣnɩ-ɩ katʋʋ yɔ.

  • Ye ŋɖʋ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ŋkaɣ pɩsʋʋ yɔ yɔ, ɖɔ tɩ-yɔɔ.—Mat. 5:37.