Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

FEŊUU TILIMIYE

Tɔm pɔzʋʋ: Ye paa anɩ ɛɛñakaɣ pana nɛ ɛɖɔŋ Bibl paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ, ŋmaɣzɩɣ se ɛzɩma ɛjaɖɛ kaawɛɛ?

Bibl mayaɣ: Ebr. 13:18

Cɛlɩ takayaɣ: Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ-taa. Ye mbʋ, toovenim yɔɔdʋʋ tukuuni ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe. Tɔm ndʋ Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ.

FEŊUU TILIMIYE (kɛdɛzaɣ hayʋʋ)

Tɔm pɔzʋʋ: Suwe ŋmaɣzɩɣ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ? [Kalɩ kajalaɣ tɔm pɔzʋʋ.] Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se ɖɩcakɩ wezuu ɖa-sɩm wayɩ, ɛlɛ lalaa ñamaɣzɩɣ se nabʋyʋ tɩtasɩ wɛʋ ɛyʋ sɩm wayɩ. Suwe ñamaɣzɩɣ?

Bibl mayaɣ: Ekl. 9:5

Cɛlɩ takayaɣ: Ñʋʋ kʋnɛ, kɩtazɩɣ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, tɩ-taa nɛ pɩkɩlɩ. Mɔnsɔɔlaa se ŋkalɩ-kɛ nɛ pʋwayɩ lɛ, maapɩsɩ nɛ ɖɩla faawɩyɛ kɔ-yɔɔ.

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Cɛlɩ takayaɣ: Mɔnkɔm se mawɩlɩ-ŋ ɛzɩma ɖa nɛ ɛyaa ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl falaa yɔ. Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ, kasɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Bibl masɩ nzɩ sicosuu tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ.

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋtɛm kalʋʋ Bibl wiɖiyi nɛ ŋna? Takayaɣ kanɛ, ka-taa tɔm kpɛlɩkʋʋ fɛyɩ kaɖɛ. Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ nɛ ɖɩna. [Ɩtazɩ ñʋʋ 2 tɛ tɔm pɔzʋʋ 1 taa.]

Bibl mayaɣ: Natʋ 4:11

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɩnɛ ɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ