Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ƐSDRASƖ 6-10

Yehowa sɔɔlɩ ɛ-sɛyaa mba pahaɣ pa-tɩ faaa yɔ

Yehowa sɔɔlɩ ɛ-sɛyaa mba pahaɣ pa-tɩ faaa yɔ

Ɛsdrasɩ ñɔɔzɩ wondu ndɩ ndɩ nɛ ɛpɩsɩ Yerusalɛm

7:6, 22; 8:26, 27

  • Wiyaʋ Artazɛɛrzɛsɩ ha-ɩ nʋmɔʋ se ɛpɩsɩ Yerusalɛm nɛ ɛla nɛ Yehowa sɛtʋ ɖɛɛnɩ ɛzɩdaa

  • Wiyaʋ ha Ɛsdrasɩ “mbʋ mbʋ ɛpɔzɩ-ɩ yɔ” se pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛma Yehowa ɖɩɣa: sika, liidiye, tɔɔnaɣ, sʋlʋm, num nɛ ɖɔm. Mbʋ payɩ ɛhawa yɔ, pɩcɛzɩ sɔnɔ miiliyaarɩwaa 50

Ɛsdrasɩ kaata Yehowa liu se ɛkandɩyɩɣ Ɛ-sɛyaa yɔɔ

7:13; 8:21-23

  • Pɩtaawɛɛ kɛlɛʋ se papɩsɩ Yerusalɛm

  • Pɩɩwɛɛ se pɛtɛzɩ tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ kaɖɛ yɔ nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ ɛzɩ kilomɛtanaa 1 600 mbʋ yɔ

  • Paaɖɔm nʋmɔʋ ɛzɩ fenasɩ 4 mbʋ yɔ

  • Pɩɩpɔzaa se mba papɩsaa yɔ, pɛwɛɛnɩ tisuu sɔsɔm, abalɩtʋ nɛ pɔsɔɔlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ

ƐSDRASƖ KAAKPƐNDƖNƖ . . .

Sika nɛ liidiye, po-yuŋ cɛzɩ talaŋwaa 750, pɩwɛ ɛzɩ tuŋ abalaa naadozo yuŋ mbʋ yɔ

KALA WENA NƲMƆÐƆNAA KATAA YƆ . . .

Mɩlaa, kañɩmbusuu, tɛtɛgbɩna