Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

4-10 janvier

4 AWIYA 29-32

4-10 janvier
 • Hendu 114 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Toovenim Ɛsɔ sɛtʋ pɔzʋʋ pana ñaɣʋ siŋŋ”: (C. 10)

  • 4Aw. 29:10-17—Ezekiyasɩ ñaɣ pana siŋŋ nɛ ɛpɩsɩnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ

  • 4Aw. 30:5, 6, 10-12—Ezekiyasɩ yaɣ laŋa kɩbana tɩnaa tɩŋa se pekpeɣli nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ

  • 4Aw. 32:25, 26—Ezekiyasɩ yebi ɛ-tɩ kpazʋʋ nɛ eluzi ɛ-tɩ (w05-F 15/10 25 § 20)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • 4Aw. 29:11—Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Ezekiyasɩ ha mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ pɩ-taa? (w13-F 15/11 17 § 6-7)

  • 4Aw. 32:7, 8—Ɛbɛ pɩcɛyaa kpem se ɖɩla nɛ ɖɩɖaŋ kala wena awɛnɩ ɛzɩdaa yɔ? (w13-F 15/11 20 § 17)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: 4Aw. 31:1-10 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ Feŋuu Tilimiye kɛdaɣ yɔ tɛ kajalaɣ video; pʋwayɩ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Ñɩɣ niye ɛzɩma tɔm susuyu sɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe yɔ pɩ-yɔɔ. La mbʋ ɖɔɖɔ nɛ koobiya na ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Feŋuu Tilimiye kɛdɛzaɣ hayʋʋ yɔɔ yɔ nɛ pa nɛ ɛyaa papaɣzɩ kɛdaɣ yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋla mbʋ ɖɔɖɔ nɛ ŋtɛzɩnɩ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm takayaɣ. Tazɩ ɖɔɖɔ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa: “Ðɩtɩŋnɩ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm takayaɣ yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩnɩ ɛyaa Bibl.” Seɣti tɔm susuyaa se pama ndʋ pa-maɣmaɣ pɔñɔɔzaa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 127

 • Waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖɩma toovenim Ɛsɔ sɛtʋ lona nɛ ɖɩñɔɔzɩ-yɛ yɔ”: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Pɔzɩ mba paɖʋ nesi Kewiyaɣ Kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ yɔ nɛ pɔyɔɔdɩ taa leleŋ weyi pehiɣaa yɔ ɩ-tɔm. Pɔzɩ tɔm koobu weyi ɛcɔŋnɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa ñɔɔzʋʋ nɛ kɩ-cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ yɔɔ yɔ nɛ ɛyɔɔdɩ ɖʋtʋ ndʋ ɛgbɛyɛ laba hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ tɩ-tɔm.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 6, § 1-14 (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 142 nɛ adɩma

  Ðɩtɔzʋʋ-mɩ se: Pʋcɔ nɛ ɛgbɛyɛ tee hendu kɩfatʋ tʋnɛ lɛ, iyele nɛ pama ti-minziiki nɛ pewelisi tam kʋɖʋmam.