1 Corinto 15:1-58

  • Pagkabanhaw sang Cristo (1-11)

  • Pagkabanhaw pasad sa pagtuo (12-19)

  • Pagbanhaw sa Cristo garantiya (20-34)

  • Pisikal kag espirituwal nga lawas (35-49)

  • Di-mamalatyon, di-madinulunton (50-57)

  • Madamo sing hilikuton sa Ginuo (58)

15  Mga kauturan, ginapahanumdom ko kamo sang maayong balita nga ginpahayag ko sa inyo.+ Ginbaton ninyo ini kag padayon man ninyo nga ginasunod.  Paagi sini ginaluwas man kamo kon padayon nga malig-on ang inyo pagtuo sa maayong balita nga ginpahayag ko sa inyo. Apang kon indi, wala sing pulos nga nagtuo kamo.  Kay ginsugid ko sa inyo ang pinakaimportante nga mga butang nga nabaton ko man, nga ang Cristo napatay tungod sa aton mga sala suno sa Kasulatan;+  kag ginlubong sia,+ huo, ginbanhaw sia+ sa ikatlo nga adlaw+ suno sa Kasulatan;+  kag nagpakita sia kay Cefas,*+ kag dayon sa 12 ka apostoles.+  Pagkatapos sina nagpakita sia sa kapin sa 500 ka kauturan sa isa ka higayon,+ nga ang kalabanan sa ila kaupod pa naton, apang ang iban nagtulog na sa kamatayon.  Dayon nagpakita sia kay Santiago+ kag pagkatapos sina sa tanan nga apostoles.+  Apang sa katapusan nagpakita man sia sa akon+ nga daw subong nga natawo ako sa wala pa ang tion.  Kay ako ang labing kubos sa mga apostoles, kag indi ako takus tawgon nga apostol, bangod ginhingabot ko ang kongregasyon sang Dios.+ 10  Apang paagi sa wala tupong nga kaayo sang Dios may yara ako sini nga katungdanan. Kag ang iya wala tupong nga kaayo sa akon indi wala sing pulos, kay nagpangabudlay ako sing labaw sa tanan nga apostoles. Apang indi ini bangod sa akon kundi sa wala tupong nga kaayo sang Dios sa akon. 11  Ako man ukon sila ang nagabantala isa lang ang amon mensahe, kag ginpatihan ninyo ini. 12  Kon ginabantala naton nga nabanhaw ang Cristo,+ ngaa nagasiling ang iban sa inyo nga wala sing pagkabanhaw? 13  Sa pagkamatuod, kon wala sing pagkabanhaw, ang Cristo wala man mabanhaw. 14  Apang kon ang Cristo wala mabanhaw, ang aton pagbantala wala gid sing pulos, kag ang inyo pagtuo wala man sing pulos. 15  Kon matuod nga ang mga patay indi pagbanhawon, wala gali niya ginbanhaw ang Cristo. Kon amo sina, mangin butig kami nga mga saksi sang Dios,+ kay nagasiling kami nga ginbanhaw niya ang Cristo.+ 16  Kay kon ang mga patay indi pagbanhawon, wala man mabanhaw ang Cristo. 17  Kag kon wala mabanhaw ang Cristo, ang inyo pagtuo wala sing pulos; wala pa mapatawad ang inyo mga sala.+ 18  Kon amo sina, ang mga nagtulog sa kamatayon nga nahiusa sa Cristo nadula na sing bug-os.+ 19  Kon sa sini lang nga kabuhi kita nagalaum sa Cristo, mas makaluluoy kita sangsa kay bisan sin-o. 20  Apang karon ginbanhaw na ang Cristo, ang una nga bunga sa mga nagtulog sa kamatayon.+ 21  Tungod sa isa ka tawo may kamatayon,+ kag tungod man sa isa ka tawo may pagkabanhaw.+ 22  Tungod kay Adan ang tanan nagakapatay,+ kag tungod man sa Cristo ang tanan mabanhaw.+ 23  Apang ang kada isa mabanhaw sa iya kaugalingon nga turno: ang Cristo ang una nga bunga,+ dayon ang mga iya sang Cristo sa tion sang iya presensia.+ 24  Kag sa katapusan, kon malaglag na niya ang tanan nga panguluhan kag ang tanan nga awtoridad kag gahom, itugyan na niya ang Ginharian sa iya Dios kag Amay.+ 25  Kay kinahanglan maghari sia tubtob mabutang sang Dios ang tanan nga kaaway sa idalom sang iya mga tiil.+ 26  Kag ang kamatayon amo ang katapusan nga kaaway nga iya dulaon.+ 27  Kay ang Dios “nagpasakop sang tanan nga butang sa idalom sang iya mga tiil.”+ Apang sang ginsiling nga ‘ang tanan nga butang ginpasakop,’+ maathag nga wala ini nagalakip sa Isa nga nagpasakop sang tanan nga butang sa iya.+ 28  Apang kon mapasakop na ang tanan nga butang sa iya, ang Anak mismo magapasakop man sa Isa nga nagpasakop sang tanan nga butang sa iya,+ agod ang Dios gid lang ang magagahom sa tanan.+ 29  Kon ang mga patay indi pagbanhawon, ano ang matabo sa mga ginabawtismuhan agod mapatay?+ Ngaa ginabawtismuhan sila para sa sina nga katuyuan? 30  Kag ngaa yara man kita sa katalagman sa tanan nga tion?+ 31  Adlaw-adlaw nagaatubang ako sa kamatayon. Mga kauturan, subong ini ka pat-od sang pagpabugal ko tungod sa inyo may kaangtanan kay Cristo Jesus nga aton Ginuo. 32  Kon kaangay sang iban,* nagpakig-away ako sa mabangis nga mga sapat sa Efeso,+ ano ang kaayuhan sini sa akon? Kon ang mga patay indi pagbanhawon, “magkaon kita kag mag-inom, kay buas mapatay kita.”+ 33  Indi kamo magpadaya. Ang pagpakig-upod sa malain nga mga tawo nagapalain sang mapuslanon nga mga batasan.*+ 34  Maghunahuna na kamo sing husto kag maghimo sing matarong kag indi magpadayon sa paghimo sing sala, kay ang iban wala sing ihibalo tuhoy sa Dios. Ginahambal ko ini agod magbatyag kamo sing kahuya. 35  Apang, may magasiling: “Paano banhawon ang mga patay? Kag ano nga sahi sang lawas ang mabaton nila kon mabanhaw sila?”+ 36  Ikaw nga indi makatarunganon nga tawo! Ang imo ginasab-ug indi mabuhi kon indi anay ini mapatay. 37  Kag wala ka nagasab-ug sang tanom* nga nagapamuhi na, kundi nagasab-ug ka sang uyas, ayhan sang trigo ukon sang iban pa nga binhi; 38  apang ginapatubo ini sang Dios suno sa nahamut-an niya, kag indi pareho ang tagsa ka binhi samtang nagatubo ini. 39  Indi pareho ang tanan nga lawas. Lain ang lawas sang tawo, lain ang lawas sang sapat, lain ang lawas sang pispis, kag lain ang lawas sang isda. 40  Kag may langitnon nga mga lawas+ kag dutan-on nga mga lawas;+ apang lain ang himaya sang langitnon nga mga lawas, kag lain man ang himaya sang dutan-on nga mga lawas. 41  Lain ang himaya sang adlaw, kag lain man ang himaya sang bulan,+ kag lain pa gid ang himaya sang mga bituon; ang matuod, ang himaya sang isa ka bituon lain sa isa pa ka bituon. 42  Gani amo man sa pagkabanhaw. Ginsab-ug ini nga madinulunton; ginbanhaw ini nga indi madinulunton.+ 43  Ginsab-ug ini sa kahuluy-an; ginbanhaw ini sa himaya.+ Ginsab-ug ini sa kaluyahon; ginbanhaw ini sa gahom.+ 44  Ginsab-ug ini subong pisikal nga lawas; ginbanhaw ini subong espirituwal nga lawas. Kon may pisikal nga lawas, may espirituwal man. 45  Gani nasulat na: “Ang una nga tawo nga si Adan nangin buhi nga persona.”*+ Ang katapusan nga Adan nangin nagahatag-kabuhi nga espiritu.+ 46  Apang, ang una nga lawas indi ang espirituwal, kundi ang pisikal, kag pagkatapos sini ang espirituwal nga lawas. 47  Ang una nga tawo halin sa duta kag human sa yab-ok;+ ang ikaduha nga tawo halin sa langit.+ 48  Ang mga human sa yab-ok kaangay sang isa nga ginhimo halin sa yab-ok; kag ang mga yara sa langit kaangay sang isa nga halin sa langit.+ 49  Subong nga nangin kaangay kita sang isa nga human sa yab-ok,+ mangin kaangay man kita sang isa nga halin sa langit.+ 50  Apang ginasiling ko sa inyo mga kauturan, nga ang unod kag dugo indi makapanubli sang Ginharian sang Dios, kag ang madinulunton indi makapanubli sang pagkadimadinulunton. 51  Ginasugid ko sa inyo ang isa ka sagrado nga likom: Indi tanan sa aton magatulog sa kamatayon, kundi pagabayluhan kita tanan,+ 52  sing hinali, sa isa ka pisok sang mata, sa pagtunog sang katapusan nga trumpeta. Kay magatunog ang trumpeta,+ kag ang mga patay banhawon sa pagkadimadinulunton, kag pagabayluhan kita. 53  Kay ang madinulunton pagabayluhan sing indi madinulunton,+ kag ang mamalatyon pagabayluhan sing indi mamalatyon.+ 54  Kag kon ang madinulunton pagabayluhan sing pagkadimadinulunton kag ang mamalatyon pagabayluhan sing indi mamalatyon, matuman ang nasulat: “Ang kamatayon dulaon sing dayon.”+ 55  “Kamatayon, diin ang imo kadalag-an? Kamatayon, diin ang imo sudlot?”+ 56  Ang sudlot nga nagaresulta sa kamatayon amo ang sala,+ kag ang gahom sang sala amo ang Kasuguan.*+ 57  Apang salamat sa Dios, kay ginhatag niya sa aton ang kadalag-an paagi sa aton Ginuong Jesucristo!+ 58  Gani, hinigugma ko nga mga kauturan, mangin malig-on kamo,+ mapag-on, kag madamo pirme sing ginahimo+ sa hilikuton sang Ginuo, kay nahibaluan ninyo nga ang inyo pagpangabudlay sa Ginuo indi wala sing pulos.+

Footnote

Ginatawag man nga Pedro.
Ukon mahimo, “sa pagtamod sang tawo.”
Ukon “nagaguba sang maayo nga moral.”
Sa literal, “lawas.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kag ang Kasuguan naghatag sang gahom sa sala.”