1 Corinto 1:1-31

  • Mga panamyaw (1-3)

  • Si Pablo nagpasalamat sa Dios tungod sa mga taga-Corinto (4-9)

  • Pangabay nga maghiusa (10-17)

  • Cristo, ang gahom kag kaalam sang Dios (18-25)

  • Magpabugal lamang kay Jehova (26-31)

1  Halin kay Pablo, nga gintawag nga mangin apostol+ ni Cristo Jesus paagi sa kabubut-on sang Dios, kag kay Sostenes nga aton utod,  para sa kongregasyon sang Dios sa Corinto,+ sa inyo nga ginpakabalaan nga nahiusa kay Cristo Jesus,+ nga gintawag agod mangin mga balaan, kaupod sang tanan nga bisan diin nagapanawag sa ngalan ni Jesucristo,+ nga Ginuo naton tanan:  Kabay nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo kag paghidait halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Nagapasalamat ako pirme sa akon Dios tungod sa inyo bangod sa wala tupong nga kaayo sang Dios nga ginhatag sa inyo paagi kay Cristo Jesus.  Nabaton ninyo ang tanan bangod nahiusa kamo sa iya, lakip ang bug-os nga ikasarang sa pagbantala sang pulong sang Dios kag ang bug-os nga ihibalo.+  Ginapakita sini nga ang pagpanaksi tuhoy sa Cristo+ napalig-on sa inyo,  gani wala gid kamo ginkulang sang bisan ano nga dulot, samtang malangkagon nga ginahulat ninyo nga mapahayag ang aton Ginuong Jesucristo.+  Palig-unon man kamo sang Dios tubtob sa katapusan, agod wala sing isumbong batok sa inyo sa adlaw sang aton Ginuong Jesucristo.+  Matutom ang Dios+ nga nagtawag sa inyo sa pagpakig-upod* sa iya Anak nga si Jesucristo nga aton Ginuo. 10  Karon ginapangabay ko kamo, mga kauturan, sa ngalan sang aton Ginuong Jesucristo, nga maghilisugot kamo sa inyo ginahambal. Indi kamo magbinahinbahin,+ kundi maghiliusa kamo sing bug-os sa isa ka panghunahuna kag katuyuan.+ 11  Kay may nagsugid sa akon halin sa panimalay ni Cloe nga nagailinaway kamo. 12  Ang buot ko silingon amo ini, nga ang tagsa sa inyo nagasiling: “Ako kay Pablo,” “Ako kay Apolos,”+ “Ako kay Cefas,”* “Ako sa Cristo.” 13  Nabahinbahin bala ang Cristo? Ginpatay bala si Pablo sa usok tungod sa inyo? Ukon ginbawtismuhan bala kamo sa ngalan ni Pablo? 14  Nagapasalamat ako sa Dios nga wala ako sing ginbawtismuhan sa inyo luwas lang kanday Crispo+ kag Gayo,+ 15  gani wala sing makasiling sa inyo nga ginbawtismuhan kamo sa akon ngalan. 16  Huo, ginbawtismuhan ko man ang panimalay ni Estefanas.+ Apang luwas sa ila, indi ko na madumduman kon may iban pa ako nga ginbawtismuhan. 17  Kay wala ako ginpadala sang Cristo agod magbawtismo, kundi agod magbantala sing maayong balita.+ Wala ko ini ginbantala paagi sa panghambal sang mga may mataas nga tinun-an, agod ang kamatayon sang Cristo sa usok sang pag-antos* indi mangin wala sing pulos. 18  Kay ang mensahe tuhoy sa usok sang pag-antos* kabuangan para sa mga nagakalaglag,+ apang para sa aton nga ginaluwas, pagpakita ini sang gahom sang Dios.+ 19  Kay nasulat na: “Dulaon ko ang kaalam sang maalamon nga mga tawo, kag sikwayon* ang kinaalam sang mga maalam.”+ 20  Diin bala ang maalamon nga tawo, escriba,* kag debatidor sini nga sistema sang mga butang?* Indi bala ginhimo sang Dios nga kabuangan ang kaalam sang kalibutan? 21  Bangod nagsalig ang kalibutan sa kaugalingon nga kaalam, wala sini makilala ang Dios.+ Apang, suno sa kaalam sang Dios,+ nalipay ang Dios sa pagluwas sa mga nagatuo sa ginbantala nga mensahe nga ginkabig sang iban nga kabuangan.+ 22  Kay ang mga Judiyo nagapangayo sing mga tanda+ kag ang mga Griego nagapangita sing kaalam; 23  apang ginabantala naton ang Cristo nga ginpatay sa usok, nga para sa mga Judiyo kasandaran apang para sa mga pungsod kabuangan.+ 24  Apang, para sa mga gintawag, mga Judiyo kag mga Griego man, ang Cristo amo ang gahom sang Dios kag ang kaalam sang Dios.+ 25  Bangod ang ginakabig sang tawo nga kabuangan sang Dios labaw pa sa kaalam sang mga tawo, kag ang ginakabig sang tawo nga kaluyahon sang Dios makusog pa sa kusog sang tawo.+ 26  Kay nakita ninyo, mga kauturan, nga sa inyo nga mga gintawag, pila lang ang ginakabig sang mga tawo nga maalam,+ gamhanan, ukon ginbun-ag nga dungganon,*+ 27  apang ginpili sang Dios ang ginakabig sang kalibutan nga buangbuang agod pakahuy-an ang maalamon nga mga tawo; kag ginpili sang Dios ang ginakabig sang kalibutan nga maluya agod pakahuy-an ang mga makusog;+ 28  kag ginpili sang Dios ang ginakabig sang kalibutan nga mga kubos, talamayon, kag wala sing pulos agod himuon niya nga wala sing pulos ang ginakabig sang mga tawo nga importante,+ 29  agod wala sing isa* nga magpabugal sa atubangan sang Dios. 30  Apang bangod sa iya nahiusa kamo kay Cristo Jesus. Para sa aton nangin kaalam sia halin sa Dios, kag pagkamatarong+ kag pagkabalaan+ kag kahilwayan paagi sa gawad,+ 31  agod matuman ang nasulat: “Ang isa nga nagapabugal dapat magpabugal tuhoy kay Jehova.”*+

Footnote

Ukon “pagpakig-ambit.”
Ginatawag man nga Pedro.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “wahigon pahigad.”
Eksperto sa kasuguan.
Ukon “sini nga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “halin sa prominente nga mga pamilya.”
Sa literal, “unod.”
Tan-awa ang Apendise A5.