Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | BǏBƐ̌MƐ 27-28

Jakɔbu Mɔ Nyɔna E É Ðó Acɛ Na É

Jakɔbu Mɔ Nyɔna E É Ðó Acɛ Na É

27:6-10, 18, 19, 27-29

Nyɔna e Izaki kɔn dó Jakɔbu jí é ɔ, nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ.

  • 27:28—Jehovah na ayikúngban ɖagbe e jí “anɔ̌sin kpo wǐin kpo ɖò sisa ɖè wɛ é” ɖé kúnkan Jakɔbu tɔn.—Sɛ́ 26:15

  • 27:29—Izlayɛli-ví lɛ (kúnkan Jakɔbu tɔn) wá ɖó hlɔnhlɔn hú Edɔmunu lɛ (kúnkan Esawu tɔn).—Bǐ 25:23; 2Sa 8:14

  • 27:29—Ðó wǎn e Edɔmunu lɛ gbɛ́ nú Izlayɛli-vǐ lɛ é wutu ɔ, è dónu ye bɔ ɖò nukɔnmɛ ɔ, è gbà togun yetɔn. —Eze 25:12-14