Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Mɛ̌ ka nyí Jezu?

Wemafɔ: Mt 16:16

Hweɖevonu: Etɛwu Jezu ka kú?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛwu Jezu ka kú?

Wemafɔ: Mt 20:28

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn?

Wemafɔ: Jn 17:3

Hweɖevonu: Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn jí?

MƐYLƆWEMA FLǏN TƆN MÍMÁ (14 mars–7 avril):

“Mǐ jló na ylɔ́ we nú nǔwiwa taji e gbɛtɔ́ livi mɔkpan na wá tɛn tɔn mɛ é ɖé. Flǐn kú Jezu tɔn tɔn wɛ.” Sɔ́ mɛylɔwema ɖokpo nú mɛ ɔ. “Mɛylɔwema elɔ ɖɔ hwenu kpo fí e è na bló nǔwiwa enɛ ɖè ɖò xá mǐtɔn mɛ é kpo. Mǐ lɛ́vɔ ylɔ́ we nú xóɖiɖɔ e è na xwlé mɛ ɖò aklunɔzán gblamɛ fifó e na jɛ nukɔn na é mɛ é.”

Hweɖevonu, Enyi Mɛ ɔ Ðè Jlǒ Xlɛ́ ɔ Nɛ: Etɛwu Jezu ka kú?